IPTPP1/443-646/14-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją zadania.
IPTPP1/443-646/14-2/ŻRinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 4. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 08 września 2014 r. (data wpływu 10 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją zadania pt. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją zadania pt. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie ... ... działa dotychczas (zarejestrowane w KRS od 2005 r.) wyłącznie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i nie prowadzi działalności gospodarczej, ani też nie osiąga przychodów opodatkowanych VAT. Cały osiągany dochód służy wyłącznie realizacji celów statutowych, należących do sfery zadań publicznych, w rozumieniu przepisów regulujących działalność pożytku publicznego. Osiągane przychody roczne Stowarzyszenia nie przekraczają w ostatnich 2 latach kwoty 10.000 zł (dziesięć tysięcy 00/100), więc na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w okresie którego dotyczy niżej opisane zdarzenie Wnioskodawca podlegał zwolnieniu od podatku VAT. Osiągnięty przychód roczny za 2013 rok nie kwalifikuje Stowarzyszenia do obowiązku zarejestrowania się jako podatnik VAT.

W grudniu 2013 roku Stowarzyszenie, realizując swe cele statutowe, złożyło do Lokalnej Grupy Działania wniosek o dofinansowanie operacji pt. „...” ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów. Przedmiotem ww. operacji było wydanie książki „...”. Wydano 300 sztuk książki, która jest bezpłatna dla wszystkich mieszkańców wsi.

W dniu 30 lipca 2014 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie ww. projektu, która pozwala zaliczyć VAT jako koszt kwalifikowalny, lecz do rozliczenia płatności wymaga przedłożenia indywidualnej interpretacji podatkowej, dotyczącej możliwości lub braku możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT.

Jednocześnie Wnioskodawca oświadcza, iż:

 1. korzysta z uprawnienia do zwolnienia podmiotowego z art. 113 ust. 1 i będzie z niego korzystać do momentu przekroczenia kwoty obrotu 150.000 zł rocznie, a równocześnie:
 2. nie był i nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 3. ww. zakupy towarów dokonane w ramach realizacji projektu, o którym mowa we wniosku nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT i niepodlegających opodatkowaniu VAT,
 4. zakupy towarów dokonane w ramach realizacji projektu zostały wykorzystane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (zwolnienie podmiotowe),
 5. wszystkie faktury VAT dokumentujące wydatki poniesione w ramach realizacji projektu, o którym mowa we wniosku zostały wystawione na Wnioskodawcę tj. Stowarzyszenie ....

W sytuacji, kiedy efekty zrealizowanego ww. projektu nie miały związku z czynnościami opodatkowanymi VAT, a ponadto Wnioskodawca nie był zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturach zakupu towarów objętych przedmiotowym projektem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy - w odniesieniu do zrealizowanego w 2014 roku projektu pn. „...” (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii PROW 2007 - 2013 dla małych projektów) - Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług (druk książki), od podatku VAT należnego w związku z realizacją zadania...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ:

 • nabyte towary i usługi w ramach projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT (nie spełniony warunek art. 86 ust. 1) oraz
 • Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Tym samym nie przysługuje Wnioskodawcy z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów, realizowało operacje pt. „...”. Przedmiotem ww. operacji było wydanie książki „....”. Wydano 300 sztuk książki, która jest bezpłatna dla wszystkich mieszkańców wsi.

Stowarzyszenie korzysta z uprawnienia do zwolnienia podmiotowego z art. 113 ust. 1 i będzie z niego korzystać do momentu przekroczenia kwoty obrotu 150.000 zł rocznie. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupy towarów dokonane w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Wszystkie faktury VAT dokumentujące wydatki poniesione w ramach realizacji projektu zostały wystawione na Wnioskodawcę.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż efekty zrealizowanego projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją zadania.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją zadania pt.”...”, gdyż efekty zrealizowanego projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.