IPTPP1/443-634/14-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu 08 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pt. ... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pt. .....

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

... złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację z zakresu Małe projekty w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi ..... Tytuł projektu:.....

W ramach realizowanej przez Wnioskodawcę operacji zostanie zorganizowany ogólnodostępny, nieodpłatny cykl szkoleń o charakterze edukacyjnym oraz wyjazd studyjny dla mieszkańców obszaru objętego LSR. Projekt zakłada przeprowadzenie w miesiącach: czerwiec, wrzesień, październik 2014 roku, poza godzinami lekcyjnymi, cyklu 70 dwugodzinnych szkoleń dla dzieci i młodzieży z terenu gminy ... (nie mniej niż 700 osób podzielonych na 70 grup szkoleniowych, z uwzględnieniem przedziału wiekowego uczestników) oraz wyjazdu studyjnego dla 140 osób w październiku lub listopadzie 2014 roku. W trakcie szkoleń uczestnicy otrzymają materiały informacyjne w postaci broszury zawierającej kompendium wiedzy - ABC energii słonecznej, wraz z rysunkami poglądowymi instalacji solarnej. Na zajęciach, które odbędą się z wykorzystaniem modeli edukacyjnych zapewnionych przez szkolącego, w udostępnionych salach szkolnych zostaną zapoznani z celowością wykorzystania energii słonecznej jako odnawialnego źródła energii, korzyściami dla mieszkańców wynikającymi ze stosowania energii odnawialnej, funkcjonowaniem prostej instalacji solarnej, zasadą działania kolektora słonecznego i ogniwa fotowoltaicznego oraz różnicami między nimi.

.... nie jest i nigdy nie była czynnym podatnikiem VAT. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie składał i nie składa deklaracji VAT-7. W wyniku realizacji projektu ... nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność ... związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ptu. Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi ptu (vat).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy .... ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.1 PROW 2007-2013)...

Zdaniem Wnioskodawcy, ... nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.1 PROW 2007-2013). Zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu nie służą czynnościom opodatkowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ..., zamierza realizować projekt pt..... W ramach realizowanej przez Wnioskodawcę operacji zostanie zorganizowany ogólnodostępny, nieodpłatny cykl szkoleń o charakterze edukacyjnym oraz wyjazd studyjny dla mieszkańców obszaru objętego LSR. W trakcie szkoleń uczestnicy otrzymają materiały informacyjne w postaci broszury zawierającej kompendium wiedzy - ABC energii słonecznej, wraz z rysunkami poglądowymi instalacji solarnej. Na zajęciach, które odbędą się z wykorzystaniem modeli edukacyjnych zapewnionych przez szkolącego, w udostępnionych salach szkolnych zostaną zapoznani z celowością wykorzystania energii słonecznej jako odnawialnego źródła energii, korzyściami dla mieszkańców wynikającymi ze stosowania energii odnawialnej, funkcjonowaniem prostej instalacji solarnej, zasadą działania kolektora słonecznego i ogniwa fotowoltaicznego oraz różnicami między nimi. Wnioskodawca nie jest i nigdy nie był czynnym podatnikiem VAT. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie składał i nie składa deklaracji VAT-7. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia nie zostaną spełnione, gdyż efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, ponadto Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizowanym projektem.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić iż Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu ...., ponieważ efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi, ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.