IPTPP1/443-622/14-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

Możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przez Wnioskodawcę projektu .
IPTPP1/443-622/14-2/ŻRinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 4. szkoły
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2014 r. (data wpływu 02 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przez Wnioskodawcę projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przez Wnioskodawcę projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zespół Szkół Mechanicznych w .... jest partnerem projektu realizowanego przez Powiat ...., który złożył wniosek o dofinansowane projektu pn. „....”. Projekt zrealizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2007-2013 przy wnioskowanym dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu prac budowlano – montażowych:

 • termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w....,
 • termomodernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Mechanicznych w ....,
 • termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Mechanicznych w ....,
 • budowa instalacji solarnej oraz pompy ciepła dla budynku internatu przy ZSM w ....

Efektem realizowanego projektu będzie poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Zespół Szkół Mechanicznych w .... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje VAT – 7. Zespół Szkół Mechanicznych w .... jako partner projektu przeprowadził remont dachu sali gimnastycznej w 2010 r. oraz zakupił w 2011 r. okna do internatu. Faktury za remont dachu sali gimnastycznej oraz zakup okien wystawione są na Zespół Szkół Mechanicznych w . Pozostałe faktury za prace związane z realizacją projektu wystawione są na Powiat ..... Efekty projektu nie generują dla Zespołu Szkół Mechanicznych w .....dochodu (towary i usługi nabyte w celu realizacji projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych w ...., jako partnera, projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Zespół Szkół Mechanicznych w .... przyjmuje stanowisko, iż nie ma możliwości odzyskania poniesionego w ramach projektu podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług..

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest partnerem projektu realizowanego przez Powiat .... pn. „.....”. Projekt zrealizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013.

Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu prac budowlano – montażowych:

 • termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w ....,
 • termomodernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Mechanicznych w .....,
 • termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Mechanicznych w ....,
 • budowa instalacji solarnej oraz pompy ciepła dla budynku internatu przy ZSM w .....

Efektem realizowanego projektu będzie poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Zespół Szkół Mechanicznych jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje VAT – 7. Zespół Szkół Mechanicznych jako partner projektu przeprowadził remont dachu sali gimnastycznej w 2010 r. oraz zakupił w 2011 r. okna do internatu. Faktury za remont dachu sali gimnastycznej oraz zakup okien wystawione są na Zespół Szkół Mechanicznych. Pozostałe faktury za prace związane z realizacją projektu wystawione są na Powiat ..... Efekty projektu nie generują dla Zespołu Szkół Mechanicznych dochodu (towary i usługi nabyte w celu realizacji projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy).

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, wystawionych na Wnioskodawcę nie został spełniony, gdyż jak wskazał Wnioskodawca towary i usługi nabyte w celu realizacji projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na Wnioskodawcę dokumentujących zakupy towarów i usług, ponieważ towary i usługi nabyte w celu realizacji ww. projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.