IPTPP1/443-491/13-4/MH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy reprezentujący „...” będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wyżej wymienionego projektu zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług?
Czy reprezentujący będzie miał prawo do zwrotu różnicy podatku zgodnie z art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług w sytuacji kiedy będzie miał służyć czynnościom opodatkowanym a reprezentujący nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2013 r. (data wpływu 01 lipca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 08 sierpnia 2013 r. (data wpływu 09 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Wniosek uzupełniono w dniu 09 sierpnia 2013 r. w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca planuje realizować projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Zaświadczenie jest niezbędne do uzyskania pomocy w ramach funduszy unijnych. Zaświadczenie potrzebne jest Wnioskodawcy do zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych, czyli podlegających refundacji. Podatek ten nie jest możliwy do odzyskania przez Wnioskodawcę w ramach rozliczenia skarbowego. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

Realizując projekt Wnioskodawca będzie ponosić koszty zawierające podatek od towarów i usług. Podatnik nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, nie jest zarejestrowany w rejestrze płatników podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7. Prowadzi działalność gospodarczą.

Działanie Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla „Małych projektów” jest regulowane rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 27 kwietnia 2009 roku „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”. Pomoc jest przyznawana, jeżeli operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju będącą dokumentem strategicznym Lokalnej Grupy Działania „...”. Operacja pod nazwą „...” polegała będzie na zakupie 6 stołów oraz 12 ławek, które będą ustawione pod wiatą (grillownią). Dodatkowo planuje się zakup 22 kajaków, 44 wioseł oraz 54 kapoków do organizacji spływów rodzinnych. Część kajaków wyposażona będzie w dodatkowe foteliki dla dzieci. Wiata przy domu wyposażona w stoły i ławy służyć będzie organizacji przed spływem kajakami lub na zakończenie spływu imprez, gier i zabaw połączonych ze śpiewem i degustacją lokalnych przysmaków. Operacja ma innowacyjny charakter.

Projekt dotyczy formy, w jakiej produkt turystyczny będzie realizowany. Planuje się organizować spływy kajakowe dla rodzin z małymi dziećmi, jak również zapewnić rodzicom możliwość relaksu po kajakowaniu. Wyposażenie drewnianej wiaty w stoły przyczyni się do stworzenia wspaniałego miejsca do rodzinnego biesiadowania. Operacja przyczyni się do pobudzenia aktywności ludzi młodych w związku z faktem, że wyposażenie dodatkowe kajaków w foteliki dla dzieci skierowane jest głównie do rodzin z małymi dziećmi, a więc ludzi młodych. Gry i zabawy przy ognisku i grillu ukierunkowane będą na młode małżeństwa. Dodatkową atrakcją będzie zabawa z pieskiem, kotkiem czy koźlątkiem.

Faktury będą wystawione na firmę Wnioskodawcy. Właścicielem wyposażenia wiaty oraz kajaków z osprzętem będzie Wnioskodawca. Wnioskodawca nie będzie przekazywał przedmiotu projektu do używania innemu podmiotowi. Wnioskodawca nie będzie pobierał opłat za wstęp na imprezy rodzinne dla turystów. Efekty zrealizowanego projektu będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z tego podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy reprezentujący „....” będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wyżej wymienionego projektu zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług...
  2. Czy reprezentujący będzie miał prawo do zwrotu różnicy podatku zgodnie z art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług w sytuacji, kiedy projekt będzie miał służyć czynnościom opodatkowanym a reprezentujący nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku realizacji operacji w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „Małych projektów” nie będzie on osiągał przychodów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT). Nie figuruje również w ewidencji podatników podatku VAT.

Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wyżej wymienionego projektu, a więc nie będzie mógł odzyskać uiszczonego podatku VAT ponieważ na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług jest zwolniony z podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy (art. 87 ust. 1 ustawy).

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w rozpatrywanej sprawie).

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT - korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. Operacja pod nazwą „...” polegała będzie na zakupie 6 stołów oraz 12 ławek, które będą ustawione pod wiatą (grillownią). Dodatkowo planuje się zakup 22 kajaków, 44 wioseł oraz 54 kapoków do organizacji spływów rodzinnych. Część kajaków wyposażona będzie w dodatkowe foteliki dla dzieci. Wiata przy domu wyposażona w stoły i ławy służyć będzie organizacji przed spływem kajakami lub na zakończenie spływu imprez, gier i zabaw połączonych ze śpiewem i degustacją lokalnych przysmaków. Faktury będą wystawione na firmę Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie będzie pobierał opłat za wstęp na imprezy rodzinne dla turystów. Efekty zrealizowanego projektu będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z tego podatku.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu będą – jak wskazał wnioskodawca - związane z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 247, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca - efekty realizowanego projektu będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto, należy zwrócić uwagę, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Należy zatem wskazać, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż efekty projektu będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.