IPTPP1/443-460/13-4/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Beneficjent środków - Miasto - Urząd Miasta ubiegający się o uzyskanie dofinansowania projektu: „...” ze środków UE ma prawną możliwość odliczenia w całości lub części podatku VAT w trakcie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2013 r. (data wpływu 21 czerwca 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 sierpnia 2013 r. (data wpływu 12 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub w części podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, w trakcie trwania realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub w części podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, w trakcie trwania realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu.

Wniosek uzupełniono w dniu 12 sierpnia 2013 r. w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Miasto - Urząd Miasta, miasto na prawach powiatu, w okresie wrzesień 2013- czerwiec 2015 będzie realizatorem projektu „...”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka innowacyjność, przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Zadania objęte projektem należą do zadań własnych Gminy i są uregulowane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Celem głównym projektu jest promocja innowacyjnych i kreatywnych firm, produktów, usług i nowoczesnych gałęzi przemysłu, a także lokalnego sektora badawczo-rozwojowego. Celem pośrednim jest promocja marki ... jako innowacyjnego i kreatywnego miasta, dynamicznie rozwijającego się w oparciu o innowacyjne i kreatywne pomysły swoich mieszkańców i przedsiębiorców, dzięki wsparciu rozwoju przemysłów kreatywnych (w tym m.in. sektora mody, wzornictwa, produkcji filmowej), promocji transferu nowoczesnych i innowacyjnych technologii, przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne oraz wykorzystanie marek ... firm i ich potencjału do celów wizerunkowych i marketingowych.

Przedmiotem projektu są zdywersyfikowane działania marketingowe, umożliwiające zrealizowanie powyższych celów.

W skład zaplanowanych działań wlicza się:

 • Przygotowanie Studium Wykonalności.
  W celu sprawdzenia możliwości i opłacalności realizacji projektu, zewnętrznej firmie zlecone zostało stworzenie Studium Wykonalności, ukazujące szereg analiz przydatnych do oceny wykonalności i opłacalności oraz do lepszego zaplanowania projektu.
 • Redakcja, skład i druk Biuletynu informacyjnego (kwartalnika)
  Wydawnictwo wydawane będzie co kwartał od czwartego kwartału 2013 roku do drugiego kwartału 2015 r. w nakładzie 1500 szt. Kwartalnik będzie się ukazywał w siedmiu dwujęzycznych edycjach, w języku polskim i angielskim. Wydawnictwo dedykowane będzie szeroko pojętemu zagadnieniu transferu wiedzy ze środowisk naukowo-badawczych do innowacyjnych sfer gospodarki, powiązań nauki z gospodarką i ich dobrych przykładów z uwzględnieniem ich społecznych aspektów oraz oddziaływania na konkurencyjność regionów i państwa ze szczególnym uwzględnieniem miasta.
 • Organizacja ogólnopolskiej konferencji poświęconej tematyce innowacyjnej
  Konferencja będzie nierozerwalnie wiązała się i kontynuowała tradycję pięciu poprzednich edycji podobnych konferencji organizowanych przez beneficjenta w ramach projektu ... innowacji.
 • Stoisko na targach branżowych
  W ramach projektu planuje się również wykupienie stoiska wraz z jego zabudową na ogólnopolskich targach branżowych, gdzie beneficjent będzie mógł zaprezentować dokonania firm, ich innowacyjnych usług, produktów i rozwiązań. Przewiduje się ponadto możliwość zaproszenia na stoisko wybrane firmy. W ramach targów przedstawiana będzie również oferta i zaplecze Miasta dedykowane dla sektora innowacyjnego i kreatywnego.
 • Zakup gadżetów, w tym gadżetu innowacyjnego
  W ramach projektu planuje się produkcję/zakupienie gadżetów, promujących markę ... jako miasta innowacyjnego. Wskazane będzie częściowe wykorzystanie produktów, wybranych uprzednio poza projektem przez beneficjenta na drodze konkursu jednego z oficjalnych gadżetów reklamowych miasta - torby ..., zaprojektowanej przez jedną z absolwentek ASP. Torba będzie służyła jako nośnik dla gadżetów, materiałów promocyjnych oraz biuletynów informacyjnych, dystrybuowanych m. in. w trakcie targów oraz konferencji. Do zakupienia zaplanowano m.in. 1000 długopisów, teczek, notesów oraz 200 toreb ... . Wymienione wyżej materiały informacyjno - promocyjne (Biuletyn informacyjny -kwartalnik, gadżety), stanowiące koszt kwalifikowalny projektu, zostaną bezpłatnie rozpowszechniane wśród beneficjentów projektu.

Projekt ubiega się o dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych jego realizacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w postaci dotacji bezzwrotnej udzielanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2007-2013. Szacunkowy koszt całkowity realizacji projektu wynosi 657.471,00 złotych.

Urząd Miasta jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Faktury VAT dokumentujące wydatki poniesione w związku z realizacją projektu będą wystawiane na Miasto– Urząd Miasta.

Towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu będą należały do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Beneficjent środków - Miasto - Urząd Miasta ubiegający się o uzyskanie dofinansowania projektu: „...” ze środków UE ma prawną możliwość odliczenia w całości lub części podatku VAT w trakcie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu...

Zdaniem Wnioskodawcy, Miastu– Urzędowi Miasta nie będzie przysługiwało przewidziane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług prawo do odliczenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż towary i usługi, jakie zostaną nabyte w związku z planowaną realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania przez Miasto - Urząd Miasta czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Jak wynika z powyższego wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo – przedmiotowego.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spełnione dwa warunki:

 1. dotyczy wyłącznie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy,
 2. odnosi się tylko do tych czynności, które związane są z realizacją zadań nałożonych na te podmioty przepisami prawa i do realizacji których zostały one powołane.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Z przepisu art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) wynika, że prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998r. liczyły więcej niż 100.000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na powiaty.

W świetle powyższego miasto na prawach powiatu jest gminą, której ustawodawca dodatkowo przypisał wykonywanie zadań powiatu. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 13 cyt. ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie ochrony środowiska i przyrody.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie realizatorem projektu „...”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka innowacyjność, przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Zadania objęte projektem należą do zadań własnych gminy i są uregulowane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym. Celem głównym projektu jest promocja innowacyjnych i kreatywnych firm, produktów, usług i nowoczesnych gałęzi przemysłu, a także lokalnego sektora badawczo-rozwojowego. Celem pośrednim jest promocja marki ... jako innowacyjnego i kreatywnego miasta, dynamicznie rozwijającego się w oparciu o innowacyjne i kreatywne pomysły swoich mieszkańców i przedsiębiorców, dzięki wsparciu rozwoju przemysłów kreatywnych (w tym m.in. sektora mody, wzornictwa, produkcji filmowej), promocji transferu nowoczesnych i innowacyjnych technologii, przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne oraz wykorzystanie marek ... firm i ich potencjału do celów wizerunkowych i marketingowych.

Faktury VAT dokumentujące wydatki poniesione w związku z realizacją projektu będą wystawiane na Zainteresowanego. Towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu będą związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jak już wyżej wskazano obniżenie podatku należnego o podatek naliczony zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W przedmiotowej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony, gdyż, jak wskazał Wnioskodawca, Towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu będą związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przedmiotowego projektów trakcie realizacji projektu, jak również w ciągu 5 lat od momentu jego zakończenia pod warunkiem, że nie nastąpi zmiana przeznaczenia nabytych towarów i usług.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ, jak wskazał Wnioskodawca, towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu będą związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, pod warunkiem, że nie nastąpi zmiana przeznaczenia nabytych towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.