IPTPP1/443-433/13-5/MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2013 r. (data wpływu 14 czerwca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 lipca 2013r. (data wpływu 01 sierpnia 2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • uznania otrzymanej dotacji za obrót
  • prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...”.

Wniosek został uzupełniony w dniu 01 sierpnia 2013r. w zakresie doprecyzowania stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Uniwersytet jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Uniwersytet zawarł umowę z Centrum o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „...”. W ramach realizowanego projektu nie ma konkretnego zamawiającego, będącego odbiorcą usługi. Centrum występuje jako strona finansująca.

Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu „...”. Umowa z Centrum jest umową konsorcjum, a Uniwersytet jest liderem konsorcjum czyli Wykonawców.

W umowie jest zawartych trzech Współwykonawców, tj. Instytut, Politechnika, Towarzystwo ... Sp. z o.o. Realizacja projektu obejmuje dwie fazy:

  1. Faza badawcza - badania przemysłowe lub prace rozwojowe,
  2. Faza przygotowań do wdrożenia – działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej - komercjalizacja.

Dofinansowanie na realizację projektu zostanie przekazane przez Centrum Wykonawcy oraz za pośrednictwem Wykonawcy (U) Współwykonawcom (Konsorcjanci).

Lider konsorcjum (U) reprezentuje konsorcjum we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem umowy. Lider konsorcjum oraz każdy z partnerów konsorcjum wykonuje zakres zadań określony w umowie. Środki finansowe na realizację projektu nie mogą być wydatkowane na inne cele niż określone w umowie. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego.

W związku z realizacją projektu zostaną poniesione różnorodne kategorie kosztów, przy czym koszty te mogą być podzielone na następujące grupy:

  • koszty bezpośrednie - związane bezpośrednio z działalnością zespołów badawczych w tym: koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne koszty realizacji projektu np. zakup aparatury naukowo - badawczej),
  • koszty pośrednie - obejmujące w szczególności koszty obsługi administracyjno - finansowej projektu, dostawy energii i innych mediów, urządzeń i pomieszczeń, koszty korespondencji.

Warunkiem zawartej umowy jest zastosowanie wyników projektu w działalności gospodarczej. Wykonawca i Współwykonawcy zobowiązują się zapewnić w umowie konsorcjum prawidłową realizację projektu.

Wykonawca jest zobowiązany rezultaty prac w postaci raportu końcowego przedłożyć Centrum w terminie do 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu. Rezultaty będące przedmiotem praw własności przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie powstałe w ramach Projektu stanowią własność Wykonawcy lub Współwykonawców.

Rezultatem projektu „...” będzie wytworzenie nowych materiałów i rozwiązań technologicznych do produkcji elektroniki elastycznej opartej o wykorzystanie grafenu.

Prace będą prowadzone w kierunku przygotowania zawierających grafen past i atramentów dedykowanych do nadruków o wysokim przewodnictwie elektrycznym. Unikalne właściwości użytkowego materiału (grafenu) pozwalają na produkcję elektroniki transparentnej, w tym ekranów dotykowych, tranzytów, ograniczonych diod elektroluminescencyjnych i baterii słonecznych.

Projekt prowadzony będzie wspólnie z przedsiębiorstwem o ugruntowanej pozycji na rynku nowych technologii, które posiada bogate doświadczenie w dziedzinie drukowanej elektroniki. Doświadczenie przedsiębiorstwa w znacznym stopniu ułatwi proces zastąpienia używanych obecnie, patentowanych, atramentów i past na bazie związków organicznych i związków srebra przez zastosowanie grafenu. Taka innowacja daje wysokie szanse na znaczne poprawienie parametrów finalnych produktów i ich pomyślną komercjalizację uwzględniającą ochronę patentową i/lub licencyjną. Prowadzone prace nie będą ograniczały się do badań w skali laboratoryjnej, ale od samego początku będą koncentrowały się na możliwościach przeniesienia uzyskanych technologii do skali przemysłowej.

Otrzymana przez Uczelnie dotacja nie ma żadnego wpływu na cenę ewentualnych wyprodukowanych przez Uniwersytet towarów ani też usług w ramach tego projektu. Powyższa dotacja przeznaczona jest wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu będą służyć sprzedaży opodatkowanej, ponieważ celem i zamiarem Uniwersytetu jest wytworzenie atramentów i past drukarskich na bazie grafenu oraz opracowanie metody nadruku powierzchni do zastosowań w drukowanej elektronice elastycznej „...” w celu ich komercjalizacji.

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu będą wystawiane na lidera i konsorcjantów w zależności od podzielonych obowiązków. Każdy członek konsorcjum realizuje określone zadania w ramach projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia VAT w 100% z faktur dokumentujących zakup towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy VAT.

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Istnieje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących na nabycie towarów i usług związanych z projektem dofinansowanym przez Centrum, ponieważ przewiduje korzystać z efektów prac projektu w przyszłości. Występuje więc związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Celem i zamiarem Uniwersytetu w momencie realizacji projektów jest komercjalizacja ich wyników - wykorzystanie w przyszłości nabytych w celu realizacji projektu opracowań do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Efektem realizowanych prac jest zdobyta wiedza a rezultaty prac w postaci raportu końcowego zostaną przedłożone zlecającemu Centrum w określonym terminie. Prawa do wykorzystania wyników i efektów badań pozostają własnością konsorcjum. W ramach realizowanego projektu nie ma konkretnego zamawiającego, będącego odbiorcą usługi. Centrum występuje jako strona finansująca. Rezultaty będące przedmiotem praw własności przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie powstałe w ramach Projektu stanowią własność Wykonawcy lub Współwykonawców. Zatem zdaniem Uczelni przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT naliczonego.

W załączeniu

  • Umowa zawarta z Centrum projektu „...”w ramach programu ... .
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest wykorzystywanie zakupionych towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, realizuje projekt „...”. Dofinansowanie na realizację projektu zostanie przekazane przez Centrum Wykonawcy oraz za pośrednictwem Wykonawcy Współwykonawcom. Środki finansowe na realizację projektu nie mogą być wydatkowane na inne cele niż określone w umowie. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego. Rezultatem projektu będzie wytworzenie nowych materiałów i rozwiązań technologicznych do produkcji elektroniki elastycznej opartej o wykorzystanie grafenu. Prowadzone prace nie będą ograniczały się do badań w skali laboratoryjnej, ale od samego początku będą koncentrowały się na możliwościach przeniesienia uzyskanych technologii do skali przemysłowej. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu będą służyć sprzedaży opodatkowanej, ponieważ celem i zamiarem Uniwersytetu jest wytworzenie atramentów i past drukarskich na bazie grafenu oraz opracowanie metody nadruku powierzchni do zastosowań w drukowanej elektronice elastycznej „...” w celu ich komercjalizacji. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu będą wystawiane na lidera i konsorcjantów w zależności od podzielonych obowiązków.

Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68 poz. 360, z późn. zm.), faktura powinna zawierać:

  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a,
  • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. b.

Zatem, zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów, konieczne jest, aby faktury VAT, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały nazwy określające strony transakcji, ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pewnej usługi lub dostawy towaru, uprawniającym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wskazać należy także, że faktury VAT są dokumentami potwierdzającymi transakcje gospodarcze dokonywane pomiędzy podatnikami. Faktura jest dokumentem o charakterze sformalizowanym, zaś dane jakie powinna zawierać zostały wyżej określone

Uwzględniając powyższe, jak również brzmienie art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, zauważyć należy, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, na podstawie otrzymanych przez tego podatnika faktur VAT dokumentujących rzeczywiste transakcje gospodarcze. A zatem, co do zasady, faktura wystawiona na inny podmiot nie jest fakturą dającą prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wyjątkowo prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej na inny podmiot przysługuje, jeśli podatnik jest następcą prawnym tego podmiotu w rozumieniu przepisów ustawy Ordynacja podatkowa – co jednak w niniejszej sprawie nie występuje.

Tym samym Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupów towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu tylko z faktur, które będą wystawione na Wnioskodawcę. Natomiast podatek naliczony wynikający z faktur dotyczących realizacji projektu, a wystawionych na inne podmioty – konsorcjantów – nie podlega odliczeniu przez Wnioskodawcę.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w 100% z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu, ponieważ nie wszystkie faktury wystawione będą na Wnioskodawcę. Prawo to przysługuje Wnioskodawcy tylko w odniesieniu do faktur, które będą wystawione na niego, a nabyte towary i usługi będą związane z czynnościami opodatkowanymi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Należy zauważy, iż w myśl art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem należy podkreślić, iż tut. Organ wydał niniejszą interpretację prawa podatkowego wyłącznie na pisemny wniosek Zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Tym samym z niniejszej interpretacji nie należy wywodzić skutków prawnopodatkowych dla Współwykonawców projektu.

Odnośnie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, tutejszy Organ wyjaśnia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny przesłanych załączników.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...”.

Wniosek w pozostałej części został załatwiony interpretacja nr IPTPP1/443-433/13-4/MW.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.