IPTPP1/443-42/12-2/RG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w odniesieniu do zakupów na realizację projektu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2012 r. (data wpływu 16 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu .

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Rozlicza podatek naliczony od towarów i usług „proporcją ustaloną wg obrotów roku poprzedniego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, oś priorytetowa I – Nowoczesna gospodarka; Działanie I.3 – Wspieranie innowacji. Okres realizacji projektu przypada na lata 2009-2013, a jego wartość całkowita wynosi ponad 24 mln zł (24.605.449,37).

W ramach realizacji projektu wydzielono 4 zadania, które obejmują zakup aparatury naukowo-badawczej do 9-ciu laboratoriów naukowo-badawczych na trzech wydziałach Uczelni oraz remont i modernizację dwóch budynków laboratoryjnych - „hali małej” i „hali dużej”, w których zlokalizowane są dwa laboratoria objęte projektem. Zakupiona aparatura będzie wykorzystywana do prowadzenia badań w zakresie mechaniki i budowy maszyn, transportu, budownictwa i inżynierii środowiska, automatyki oraz elektroniki i telekomunikacji.

Zgodnie ze swymi założeniami projekt nie ma charakteru komercyjnego i w związku z tym nie jest ukierunkowany na generowanie nowych kategorii przychodów. Podstawowym celem projektu jest zwiększenie potencjału badawczego, dostosowanie go do międzynarodowych standardów, podniesienie kwalifikacji kadry naukowej oraz szersze upowszechnianie wyników badań naukowych dla gospodarki. Bezpośrednie korzyści w wyniku realizacji projektu odniosą w szczególności pracownicy oraz studenci. W ramach projektu zostaną w pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt i stosowne oprogramowanie laboratoria ważne zarówno dla celów naukowo-badawczych, jak i dla kształcenia studentów. I tak, kadra naukowo-badawcza oraz studenci kierunków Automatyka i Robotyka, Mechatronika i Budowa Maszyn oraz Transport będą mieli zagwarantowany dostęp do Laboratorium Zaawansowanych Systemów Elektroniki Analogowej i Cyfrowej, Laboratorium Silników Cieplnych, Laboratorium Niekonwencjonalnych Technologii Wytwarzania, Laboratorium Obróbki Elektroerozyjnej. Pracownicy i studenci kierunków Informatyka i Elektrotechnika będą mogli korzystać z laboratoriów. Laboratorium Pomiarów Bioimpedancji, Laboratorium Przekształtników Energoelektronicznych, Laboratorium Telekomunikacji, zaś studenci kierunków Budownictwo, Inżynieria Środowiska i Architektura z Laboratorium Struktury Materiałowej i Wymiany Ciepła. Modernizacja bazy laboratoryjnej ma na celu umożliwienie prowadzenia nowoczesnych prac badawczych, nawiązanie równorzędnej współpracy naukowo-badawczej z ośrodkami europejskimi, wymianę doświadczeń, wymianę kadry dydaktycznej, prowadzenie zajęć laboratoryjnych w nowoczesnych laboratoriach, poznanie przez studentów nowoczesnych metod badawczych.

Z uwagi na finansowanie inwestycji ze środków UE władze Uczelni podjęły decyzję o niedokonywaniu działań w zakresie projektu, które skutkowałyby powstaniem prawa do odliczenia naliczonego podatku YAT, tj. nie dokonywanie czynności opodatkowanych.

Projekt nie jest objęty pomocą publiczną, co również powoduje konieczność nie dokonywania sprzedaży opodatkowanej. W związku z powyższym Uczelnia uznaje podatek VAT za kwalifikowalny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Uczelni przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w odniesieniu do zakupów na realizację projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach zakupów towarów i usług . Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż warunkiem umożliwiającym skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany jest w trakcie realizacji projektu, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I - Nowoczesna gospodarka; Działanie 1.3 -Wspieranie innowacji. Okres realizacji projektu przypada na lata 2009-2013. W ramach realizacji projektu wydzielono 4 zadania, które obejmują zakup aparatur} naukowo-badawczej do 9-ciu laboratoriów naukowo - badawczych na trzech wydziałach Uczelni oraz remont i modernizację dwóch budynków laboratoryjnych - „hali małej” i „hali dużej”, w których zlokalizowane są dwa laboratoria objęte projektem. Zakupiona aparatura będzie wykorzystywana do prowadzenia badań w zakresie mechaniki i budowy maszyn, transportu, budownictwa i inżynierii środowiska, automatyki oraz elektroniki i telekomunikacji.

Projekt nie jest ukierunkowany na generowanie nowych kategorii przychodów. Podstawowym celem projektu jest zwiększenie potencjału badawczego, dostosowanie go do międzynarodowych standardów, podniesienie kwalifikacji kadry naukowej oraz szersze upowszechnianie wyników badań naukowych dla gospodarki. Bezpośrednie korzyści w wyniku realizacji projektu odniosą w szczególności pracownicy oraz studenci. W ramach projektu zostaną w pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt i stosowne oprogramowanie laboratoria ważne zarówno dla celów naukowo-badawczych, jak i dla kształcenia studentów. I tak, kadra naukowo-badawcza oraz studenci kierunków Automatyka i Robotyka, Mechatronika i Budowa Maszyn oraz Transport będą mieli zagwarantowany dostęp do Laboratorium Zaawansowanych Systemów Elektroniki Analogowej i Cyfrowej, Laboratorium Silników Cieplnych, Laboratorium Niekonwencjonalnych Technologii Wytwarzania, Laboratorium Obróbki Elektroerozyjnej. Pracownicy i studenci kierunków Informatyka i Elektrotechnika będą mogli korzystać z laboratoriów. Laboratorium Pomiarów Bioimpedancji, Laboratorium Przekształtników Energoelektronicznych, Laboratorium Telekomunikacji, zaś studenci kierunków Budownictwo, Inżynieria Środowiska i Architektura z Laboratorium Struktury Materiałowej i Wymiany Ciepła. Modernizacja bazy laboratoryjnej ma na celu umożliwienie prowadzenia nowoczesnych prac badawczych, nawiązanie równorzędnej współpracy naukowo-badawczej z ośrodkami europejskimi, wymianę doświadczeń, wymianę kadry dydaktycznej, prowadzenie zajęć laboratoryjnych w nowoczesnych laboratoriach, poznanie przez studentów nowoczesnych metod badawczych.

Z uwagi na finansowanie inwestycji ze środków UE władze Uczelni podjęły decyzję o niedokonywaniu działań w projektu, które skutkowałyby powstaniem prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT, tj. nie dokonywanie czynności opodatkowanych.

W przedmiotowej sprawie warunek do obniżenia podatku należnego wskazany w art. 86 ust.1 ustawy nie zostanie więc spełniony, bowiem towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu - jak wskazał Wnioskodawca, nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Reasumując, o ile jak wskazano we wniosku towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu realizacji projektu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem wskazać, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż faktycznie towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (tj. generujących podatek należny dla Wnioskodawcy).

Ponadto, tut. Organ informuje, iż granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Zainteresowany występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez niego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 ww. ustawy tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, a w szczególności wykorzystywania przez Wnioskodawcę powstałego w wyniku realizacji projektu mienia do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.