IPTPP1/443-410/13-4/RG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Gmina, która jest podatnikiem podatku VAT czynnym w związku z realizacją projektu pn. „...” ma możliwość prawną do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2013 r. (data wpływu 6 czerwca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 sierpnia 2013r. (data wpływu 21 sierpnia 2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Wniosek uzupełniono w dniu 25 marca 2013r. poprzez doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną, jest podatnikiem podatku VAT czynnym – czyli prowadzi sprzedaż opodatkowaną, związaną m.in. z usługami dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, sprzedażą gruntów i budynków.

Gmina wystąpiła do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013 Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Przedmiotem projektu pn. „...” jest przeprowadzenie szeregu działań promocyjnych i marketingowych w celu wypromowania marki– zawsze w centrum, jako idealnego miejsca do inwestowania i zamieszkania.

Powyższe założenie będzie możliwe dzięki następującym zadaniom:

 • opracowanie studium wykonalności projektu – Gmina zleciła opracowanie studium wykonalności, które ma za zadanie wykazać zasadność realizacji projektu a także jego wykonalności finansową i rzeczową;
 • opracowanie identyfikacji wizualnej – działanie to będzie miało na celu wyłonienie w procedurze przetargowej podmiotu, który będzie odpowiedzialny za stworzenie loga i całej identyfikacji wizualnej projektu ..., a dokładniej: kolorystyka wizualna na drukach, kopertach, stopcea maila, długopisach, notesach, teczkach, torbach papierowych, kubkach, smyczach, księga znaku;
 • wykonanie strony internetowej projektu ... z tłumaczeniem – stworzenie strony internetowej jest jednym z ważniejszych elementów promocji każdej marki. Czytelna i oryginalna strona internetowa, co więcej dostępna w kilku językach zapewni odpowiednią siłę rażenia promocji marki;
 • opracowanie merytoryczne i realizacja spotu i filmu promocyjnego wraz z wykonaniem CD oraz nagraniem Pendrive – przewiduje się realizację krótkiego spotu i filmu promującego markę ... . Powstałe w ramach ww. zadania materiały będą nagrywane m.in. na CD, pendrive. Dodatkowo filmy będą prezentowane na stronie www. utworzonej w ramach projektu oraz mediach. Materiały filmowe będą również rozdawane na konferencji organizowanej w ramach projektu, jak również evencie promującym markę ... ;
 • kampania internetowa – planuje się wykupienie banerów internetowych w różnego rodzaju portalach, linki sponsorowane, które są wywołane po frazach kluczowych w odpowiednim kontekście, wpisanych do wyszukiwarki, co zwiększa ich skuteczność i dopasowanie przekazu do odbiorcy. Kampania internetowa będzie również wdrażana za pomocą najpopularniejszych mediów społecznościowych, gdzie będą organizowane różnego rodzaju konkursy powiązane z marką ... ;
 • opracowanie merytoryczne i graficzne oraz druk materiałów promocyjno – informacyjnych z tłumaczeniem – folder inwestycyjny, folder promocyjny – przewodnik, ulotki, plakaty, rollup’y, ścianka reklamowa, duże banery reklamowe,
 • zakup gadżetów promocyjnych – promocja marki, by była skuteczna potrzebuje bardzo dużych nakładów finansowych oraz różnorodności działań.

Gmina planuje więc również wyprodukowanie gadżetów promocyjnych, dzięki którym możliwa będzie identyfikacja marki ... w kraju i zagranicą.

W ramach zadania planuje się zakup: PenDrive, długopisy wyższej klasy, długopisy standardowe, teczki, torby papierowe, smycze, notesy, kubki, filiżanki, kostki papierowe, parasole, zestawy upominkowe, inne gadżety upominkowe, koszulki, stojaki na foldery informacyjne, koperty 2 rodzaje, teczka konferencyjna z notesem, ramki pod tablice rejestracyjne. Zakup ww. produktów jest niezbędny do osiągnięcia podstawowych celów projektu. Gadżety promocyjne są jedną z najprostszych form reklamy, ale przynoszą wymierne korzyści.

Ich dobre przygotowanie w połączeniu z odpowiednim logo przyczyni się do utrwalenia marki ... w świadomości potencjalnych inwestorów oraz mieszkańców:

 • organizacja konferencji - ważnym elementem niniejszego projektu i swoistym zintensyfikowaniem działań promocyjnych i marketingowych marki ... będzie organizowana w IV kwartale 2013 roku konferencja ... – położenie na szlaku transportu drogowego oraz kolejowego szansą rozwoju. W ramach tego zadania przewiduje się wynajem sali, catering, wynagrodzenie prelegentów, wydruk materiałów konferencyjnych;
 • opracowanie grafiki do kampanii na nośnikach wielkoformatowych, wydruk, zakup powierzchni na nośnikach wielkoformatowych – kampania na nośnikach typu billboard i stanowić będzie element kampanii wizerunkowej prezentującej nowe logo i hasło obok promocji w Internecie i emisji spotów w TV;
 • kampania promocyjna w tv, prasie lokalnej i ogólnopolskiej – bardzo ważnym elementem każdej kampanii marketingowej i promocyjnej szczególnie tej na dużą skalę jest obecność w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Gmina przewiduje zakup artykułów sponsorowanych w periodykach branżowych, jak również całostronicowych reklam w prasie lokalnej;
 • zakup nośników reklam w środkach komunikacji publicznej – ponieważ ... są miejscem silnie kojarzonym z transportem kolejowym, to właśnie tutaj jest jeden z największych i bardziej znanych węzłów kolejowych w Polsce, promocja marki ... nie może pominąć tej możliwości przekazu, jaką są nośniki w środkach komunikacji publicznej. Będą to głównie reklamy w pociągach i na stacjach kolejowych;
 • organizacja eventu promującego markę ... – w zamierzeniach Gminy event ten będzie swoistym podsumowaniem całej kampanii promocyjnej. Przewiduje się koszty związane z obsługą techniczną imprezy, występami gwiazd, zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom, opłaty dla ZAiKSu, wynajęcie konferansjera, występ kabaretu.

Głównym celem projektu jest wykreowanie spójnej marki Gminy jego idealnego miejsca do inwestowania i zamieszkania w ramach idei ... .

Do celów szczegółowych projektu można zaliczyć:

 • stworzenie systemu identyfikacji wizualnej i logo promocyjnego, które w perspektywie czasu wpłyną na spójny obraz Miasta;
 • prezentacja szerokiej oferty inwestycyjnej, mieszkaniowej regionu;
 • podniesienie atrakcyjności miasta wśród inwestorów i mieszkańców;
 • wzrost atrakcyjności miasta w oczach innych mieszkańców Województwa, jak i Polski;
 • stworzenie spójnej koncepcji promocji i marketingu Miasta.

Promocja każdego miasta, czy gminy jest jednym ze sposobów wspierania rozwoju danej jednostki. Odpowiedni marketing to nie tylko mniejsze bezrobocie w regionie, czy większe wpływy z turystyki, ale przede wszystkim szansa na rozwój i wyższą jakość życia mieszkańców. Promocja musi opierać się na realnych przesłankach sięgać po autentyczne cechy, atuty i zalety miasta, bądź gminy. Bez mocnej i skutecznej promocji nie można liczyć na przyciąganie inwestorów, bądź nowych mieszkańców.

Oczywiście samorząd powinien promować nie tyle siebie, ile właśnie swoje miasto bądź gminę zwłaszcza jeśli ma silne argumenty, które tworzą atrakcyjną ofertę dla inwestorów, czy potencjalnych mieszkańców. Z potrzeby wzmożonej promocji marki „...” zdają sobie sprawę władze lokalne. Jednak niewystarczające środki w budżecie Gminy na działania promocyjne, uniemożliwiały realizację celów projektu. Sytuacja ta ulegnie zmianie dzięki dofinansowaniu w ramach działania III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na mieszkańców ... i regionu – poprzez rozwój gospodarczy na pewno podniesie się jakość życia mieszkańców. Zaplanowane w ramach projektu poszczególne zadania będą się przyczyniać do budowania tożsamości regionu.

Projekt jest zgodny z dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym, do których należy Strategia Rozwoju Województwa na lata 2007–2020. Dokument określa główne kierunki rozwoju województwa, w celu realizacji misji regionu, jaką jest: „...”.

Projekt jest zgodny z obszarem priorytetowym Tożsamość regionalna (zawartym w sferze funkcjonalno – przestrzennej), którego celem strategicznym jest „umacnianie identyfikacji mieszkańców z województwem”. Ponadto projekt jest zgodny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013 oraz z Działaniem III.2 Wzrost Konkurencyjności i Innowacyjności Przedsiębiorstw.

Projekt „...” spełnia podstawowe warunki klasyfikacji projektów podlegających dofinansowaniu ze środków w ramach tego działania.

Przyjmuje się, iż efekty powstałe w wyniku realizacji projektu pn. „...” będą związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT”.

Faktury w związku z realizacją ww. projektu będą wystawiane na Gminę.

Zgodnie z informacją we wniosku ORD-IN z dnia 27 maja 2013r. realizacja przedmiotowego zadania należy do zadań własnych Gminy, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r., poz. 594, z późn. zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gmina, która jest podatnikiem podatku VAT czynnym w związku z realizacją projektu pn. „...” ma możliwość prawną do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Realizacja omawianego projektu nie wiąże się z czynnościami opodatkowanymi, w zakresie w jakim przysługiwałoby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Również efekty zrealizowanego projektu nie będą wiązać się z czynnościami opodatkowanymi dla Gminy. Gmina nie będzie czerpać wpływów z realizacji zadania, w związku z czym nie wystąpi fakt sprzedaży, co z kolei wyklucza możliwość odliczenia podatku VAT.

Ponadto należ zauważyć, iż jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lecz są objęte zwolnieniem wskazanym w § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2013, poz. 247, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast, zgodnie z art. 6 ust. 1 powoływanej wyżej ustawy, do zakresu działania gminy nalezą wszystkie sprawy publiczne i znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, które obejmują m.in. sprawy promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 18 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W myśl powyższych przepisów oraz w oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe dotyczące realizacji zadania pn. „...” należy stwierdzić, iż nabyte towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, ponieważ Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Tym samym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, z tytułu realizacji opisanego wyżej zadania, bowiem nie zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna, jaką jest związek dokonywanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji Gmina nie będzie miała prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Jak wynika z powyższego wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo – przedmiotowego.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spełnione dwa warunki:

 1. dotyczy wyłącznie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy,
 2. odnosi się tylko do tych czynności, które związane są z realizacją zadań nałożonych na te podmioty przepisami prawa i do realizacji których zostały one powołane.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach zadań własnych Gmina realizuje projekt pn. „...”. Założeniem projektu jest przeprowadzenie szeregu działań promocyjnych i marketingowych w celu wypromowania marki ..., jako idealnego miejsca do inwestowania i zamieszkania. Założenie będzie możliwe dzięki następującym zadaniom: opracowanie studium wykonalności, opracowanie identyfikacji wizualnej, wykonanie strony internetowej projektu ... z tłumaczeniem, opracowanie merytoryczne i realizacja spotu i filmu promocyjnego wraz z wykonaniem CD oraz nagraniem, kampania internetowa, opracowanie merytoryczne i graficzne oraz druk materiałów promocyjno–informacyjnych z tłumaczeniem, zakup gadżetów promocyjnych – promocja marki. Gmina planuje również wyprodukowanie gadżetów promocyjnych, dzięki którym możliwa będzie identyfikacja marki ... w kraju i zagranicą: PenDrive, długopisy wyższej klasy, długopisy standardowe, teczki, torby papierowe, smycze, notesy, kubki, filiżanki, kostki papierowe, parasole, zestawy – upominkowe, inne gadżety upominkowe, koszulki, stojaki na foldery informacyjne, koperty 2 rodzaje, teczka konferencyjna z notesem, ramki pod tablice rejestracyjne. Zakup ww. produktów jest niezbędny do osiągnięcia podstawowych celów projektu. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu będą związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Faktury w związku z realizacją ww. projektu będą wystawiane na Gminę.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego, realizując zadanie będące przedmiotem pytania, wykonuje zadania własne, a towary i usługi nabyte w ramach jego realizacji nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT – a jak wskazał Wnioskodawca – będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ Wnioskodawca realizuje projekt w ramach zadań własnych a efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013r., poz. 247, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia, m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.