IPTPP1/443-41/12-2/RG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w odniesieniu do zakupów na realizację projektu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2012 r. (data wpływu 16 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu .....

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Rozlicza podatek naliczony od towarów i usług "proporcją" ustaloną wg obrotów roku poprzedniego.

Przedmiotem projektu jest modernizacja oraz rozbudowa infrastruktury edukacyjno - badawczej Wnioskodawcy. W szczególności przedmiotem projektu jest modernizacja funkcjonalno – użytkowa obejmująca 4 budynki dydaktyczne A, B, C i D wraz z 3 pasażami oraz hale do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego oraz budowa nowej wielofunkcyjnej auli wykładowej na 600 miejsc wraz z łącznikiem do budynku D i zagospodarowaniem terenu, a także modernizacja i rozbudowa bazy laboratoryjnej obejmująca sprzęt naukowo - badawczy oraz dostosowujące prace budowlane w 6 -ciu laboratoriach, których działalność ukierunkowana jest zarówno na potrzeby naukowo - dydaktyczne Uczelni, współpracę naukową oraz współpracę z jednostkami przemysłowymi regionu.

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno - badawczej Wnioskodawcy obejmuje:

 1. Roboty budowlane dotyczące modernizacji i wykończenia pomieszczeń,
 2. Modernizację instalacji elektrycznej wraz ze sterowaniem,
 3. Dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego,
 4. Modernizację instalacji sanitarnych wraz przyłączami,
 5. Wyposażenie auli wykładowych, holi, pasaży oraz laboratoriów w zabudowy stałe,
 6. Modernizację wind,
 7. Automatykę węzłów cieplnych i instalacji wentylacji,
 8. Modernizację i rozbudowę bazy laboratoryjnej,
 9. Budowę nowej auli wykładowej wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu.

W chwili obecnej Wnioskodawca jest w trakcie realizacji projektu, w ramach którego w latach 2008 - 2011 dokonała następujących zakupów towarów i usług:

 • Zakupy dotyczące budowy nowej auli wielofunkcyjnej (przeznaczenie auli - budynek edukacyjny) -budowę auli zakończono, nie przewiduje się sprzedaży opodatkowanej;
 • Zakupy dotyczące remontu budynku dydaktycznego D - remont zakończono, nie jest prowadzona żadna forma działalności opodatkowanej, gdyż całość budynku D została zmodernizowana ze środków UE, brak wyłączenia;
 • Zakupy dotyczące remontu budynku dydaktycznego A - remont zakończono, jest prowadzona działalność gospodarcza (bufet) w części budynku wyłączonej z zakresu projektu MODIN II,
 • Zakupy dotyczące budynków B i C-trwa remont;
 • Zakupy sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów - wykorzystywane będą tylko i wyłącznie do działalności statutowej (nieopodatkowanej).

Z uwagi na finansowanie inwestycji ze środków UE władze Uczelni podjęły decyzję o niedokonywaniu w pomieszczeniach objętych ww. finansowaniem czynności opodatkowanych, które skutkowałyby powstaniem prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT. Działalność opodatkowana odbywać się będzie tylko i wyłącznie w pomieszczeniach, które zostały wyłączone z dofinansowania UE, dotyczy to pomieszczeń znajdujących się w budynkach: A, B i C, hali nr 2, hali nr 3, hali nr 4. Intencją Uczelni jest nie dokonywać sprzedaży opodatkowanej w budynkach dydaktycznych oraz auli, zarówno w trakcie, jak również po zakończeniu realizacji ww. projektu.

Projekt nie jest objęty pomocą publiczną, co również powoduje konieczność nie dokonywania sprzedaży opodatkowanej w zakresie projektu. W związku z powyższym Wnioskodawca uznaje podatek VAT za kwalifikowalny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w odniesieniu do zakupów na realizację projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupów związanych z projektem. W związku z powyższym Zainteresowany uznaje podatek VAT za kwalifikowalny, gdyż zakupy towarów i usług nie są związane z czynnościami opodatkowanymi, co zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) wyklucza możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż warunkiem umożliwiającym skorzystanie z para do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany jest w trakcie realizacji projektu, który obejmuje: roboty budowlane dotyczące modernizacji i wykończenia pomieszczeń, modernizację instalacji elektrycznej wraz ze sterowaniem, dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego, modernizację instalacji sanitarnych wraz przyłączami, wyposażenie auli wykładowych, holi, pasaży oraz laboratoriów w zabudowy stałe, modernizację wind, automatykę węzłów cieplnych i instalacji wentylacji, modernizację i rozbudowę bazy laboratoryjnej, budowę nowej auli wykładowej wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu - finansowany ze środków UE. W szczególności przedmiotem projektu jest modernizacja funkcjonalno – użytkowa obejmująca 4 budynki dydaktyczne A, B, C i D wraz z 3 pasażami oraz hale do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego oraz budowa nowej wielofunkcyjnej auli wykładowej na 600 miejsc wraz z łącznikiem do budynku D i zagospodarowaniem terenu, a także modernizacja i rozbudowa bazy laboratoryjnej obejmująca sprzęt naukowo - badawczy oraz dostosowujące prace budowlane w 6-ciu laboratoriach, których działalność ukierunkowana jest zarówno na potrzeby naukowo - dydaktyczne Uczelni, współpracę naukową oraz współpracę z jednostkami przemysłowymi regionu.

Z uwagi na finansowanie inwestycji ze środków UE Wnioskodawca podjął decyzję o niedokonywaniu w pomieszczeniach objętych ww. finansowaniem czynności opodatkowanych, które skutkowałyby powstaniem prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT. Działalność opodatkowana odbywać się będzie tylko i wyłącznie w pomieszczeniach, które zostały wyłączone z dofinansowania UE, dotyczy to pomieszczeń znajdujących się w budynkach: A, B i C, hali nr 2, hali nr 3, hali nr 4. Intencją Wnioskodawcy jest nie dokonywać sprzedaży opodatkowanej w budynkach dydaktycznych oraz auli, zarówno w trakcie, jak również po zakończeniu realizacji ww. projektu.

W przedmiotowej sprawie warunek do obniżenia podatku należnego wskazany w art. 86 ust.1 ustawy nie zostanie więc spełniony, bowiem towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu - jak wskazał Wnioskodawca, nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Reasumując, o ile jak wskazano we wniosku towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu realizacji projektu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem wskazać, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż faktycznie towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Politechnikę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (tj. generujących podatek należny dla Wnioskodawcy).

Ponadto, tut. Organ informuje, iż granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Zainteresowany występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez niego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 ww. ustawy tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, a w szczególności wykorzystywania przez Politechnikę powstałego w wyniku realizacji projektu mienia do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.