IPTPP1/443-31/12-4/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Ochotnicza Straż Pożarna będzie mogła skorzystać z odliczeń podatku VAT w związku z realizacją projektu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2012r. (data wpływu 12 stycznia 2012r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 lutego 2012r. (data wpływu 20 lutego 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2012r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 lutego 2012r. (data wpływu 20 lutego 2012r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zaistniałego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).

Stowarzyszenie Straż Pożarna jest organizacją pozarządową, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej).
Straż Pożarna jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych, działających w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach.

Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi w Urzędzie Marszałkowskim w ł. na realizację operacji pn. „....”.

W ramach realizacji ww. operacji wszystkie faktury i rachunki będą przedłożone do refundacji w Urzędzie Marszałkowskim. Projekt pn. „....”, polega na przeprowadzeniu prac modernizacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej położonym w D., będącym własnością Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wnioskodawca zamierza wykonać następujące prace modernizacyjne (wg. kosztorysu inwestorskiego):

  1. Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno - rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW;
  2. Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe;
  3. Wykonanie rusztu drewnianego pod panele sufitowe;
  4. Wykonanie docieplenia sufitu wełną mineralną o gr. 5 cm;
  5. Montaż paneli sufitowych na gotowym ruszcie;
  6. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego na ścianach wewnętrznych budynku remizy.

Straż Pożarna zgodnie ze statutem prowadzi wyłącznie działalność statutową nieodpłatną. Straż Pożarna nie prowadzi działalności gospodarczej. Straż Pożarna nie sprzedaje swoich usług w oparciu o faktury VAT. OSP prowadzi swoją działalność sklasyfikowaną wg PKD z 2004 roku pod numerem jako działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych i nr – ochrona przeciwpożarowa.

Ochotnicza Staż Pożarna nie jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. Zakupione towary i usługi będą wykorzystane na cele statutowe organizacji, w tym przypadku na modernizację świetlicy wiejskiej, która będzie służyła mieszkańcom oraz lokalnej społeczności. Będzie miejscem spotkań, integracji mieszkańców. Korzystanie ze świetlicy będzie bezpłatne. Zakupione towary i usługi w ramach zadania przeznaczone zostaną na modernizację świetlicy wiejskiej. Wymienione wyżej czynności są to czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wobec powyższego OSP nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, natomiast kosztem kwalifikowalnym są wartości brutto zakupów związanych z realizacją działalności statutowej w ramach pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z wydatkiem poniesionym na realizację zadań realizowanych w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, OSP nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, kosztem kwalifikowalnym są wartości brutto zakupów związanych z realizacją działalności statutowej organizacji w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług możliwość odzyskania podatku VAT przysługuje podatnikom w zakresie w jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jeżeli OSP z tytułu realizacji ww. projektu nie będzie osiągać żadnych dochodów, nie będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak stanowi art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Z przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje operację pn. „....”. Ww. operacja polega na przeprowadzeniu prac modernizacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej położonym w D. będącym własnością Ochotniczej Straży Pożarnej. Wnioskodawca zamierza wykonać następujące prace modernizacyjne: wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno - rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW; wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe; wykonanie rusztu drewnianego pod panele sufitowe; wykonanie docieplenia sufitu wełną mineralna o gr. 5 cm; montaż paneli sufitowych na gotowym ruszcie; wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego na ścianach wewnętrznych budynku remizy. Ochotnicza Straż Pożarna nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie sprzedaje swoich usług w oparciu o faktury VAT. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. Zakupione towary i usługi będą wykorzystane na cele statutowe organizacji, w tym przypadku na modernizację świetlicy wiejskiej, która będzie służyła mieszkańcom oraz lokalnej społeczności. Będzie miejscem spotkań, integracji mieszkańców. Korzystanie ze świetlicy będzie bezpłatne. Zakupione towary i usługi w ramach zadania przeznaczone zostaną na modernizację świetlicy wiejskiej. Wymienione wyżej czynności są to czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jak wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W przedmiotowej sprawie warunek wskazany w art. 86 ust. 1 ustawy nie zostanie spełniony, gdyż towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawcy nie przysługuje więc prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją ww. projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje również zwrot różnicy podatku o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 01 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją operacji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Ponadto należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem wskazać, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż faktycznie towary i usługi nabyte w związku z realizacją operacji nie będą wykorzystywane przez OSP do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (tj. generujących podatek należny dla Wnioskodawcy).

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.