IPTPB3/423-291/12-4/IR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy środki finansowe, które będą pochodzić z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację projektu „...” będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych jeśli wybudowany obiekt będzie służył realizacji celów statutowych Fundacji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2012 r. (data wpływu 24 sierpnia 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 listopada 2012 r. (data wpływu dnia 23 listopada 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego środków z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków finansowych na realizację projektu.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz.749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), pismem z dnia 12 listopada 2012 r., wystąpił do Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, skutecznie doręczone dnia 19 listopada 2012 r., dnia 23 listopada 2012 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku oraz dokonano wpłaty brakującej opłaty.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień statutu. Celem Fundacji jest:

 • rozwijanie i propagowanie żeglarstwa wśród mieszkańców,
 • integracja środowiska żeglarskiego,
 • propagowanie uprawiania żeglarstwa jako sposobu kształtowania hartu ducha i ciała, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
 • kultywowanie tradycji żeglarskich.

Cele statutowe Fundacji są realizowane przez:

 • utworzenie i prowadzenie Centrum Żeglarstwa,
 • inicjowanie i ułatwianie współpracy klubów, stowarzyszeń żeglarskich,
 • organizowanie i współfinansowanie kursów i szkoleń żeglarskich, w szczególności dla dzieci, młodzieży,
 • organizowanie i współfinansowanie żeglarstwa regatowego,
 • przyznawanie stypendiów, nagród oraz innej pomocy w rozwijaniu talentów i doskonaleniu swoich umiejętności dla uzdolnionych sportowo młodych żeglarzy,
 • współpracę ze szkołami, klubami sportowymi, domami dziecka poprzez m.in. dofinansowanie zakupów sprzętu żeglarskiego, kosztów udziału w regatach i obozach żeglarskich,
 • podejmowanie poprzez żeglarstwo działań zmierzających do integracji społecznej osób niepełnosprawnych i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,
 • organizowanie i współfinansowanie lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych i rekreacyjnych, w szczególności regat żeglarskich,
 • organizowanie akcji informacyjnych dotyczących żeglarstwa oraz wydawanie książek, albumów, plakatów i innych publikacji związanych z żeglarstwem,
 • organizowanie i współfinansowanie imprez kulturalnych związanych z żeglarstwem,
 • upowszechnianie kultury morskiej, wiedzy o morzu, problematyki żeglarstwa morskiego,
 • opiekę nad zabytkami żeglarskiej kultury materialnej i niematerialnej,
 • popularyzację dobrych obyczajów żeglarskich.

Zgodnie ze Statutem, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, jednakże prowadzenie tej działalności nie jest celem Fundacji, a jedynie sposobem zdobywania środków na działalność statutową. Wszystkie dochody uzyskane przez Fundację z prowadzonej działalności gospodarczej zostaną przeznaczone w całości na cele statutowe.

Wypełniając swoją misję określoną w statucie, Fundacja przystąpiła do realizacji projektu „...” Inwestycja będzie realizowana na terenie dzierżawionym przez Fundację od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Na realizację I etapu projektu Fundacja pozyskała finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, Oś Priorytetowa VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki zawierając z Zarządem Województwa umowę na dofinansowanie projektu.

Pozostała część środków na sfinansowanie realizacji I etapu projektu oraz sfinansowanie II etapu projektu będzie pochodziła z darowizn.

Umowa o dofinansowanie projektu: „...” została zawarta dnia 20 października 2011 r. pomiędzy Zarządem

Województwa a Fundacją, która jest Beneficjentem. Do dnia złożenia niniejszego wniosku, Fundacja nie uzyskała jeszcze żadnych płatności wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie.

Środki finansowe na realizację projektu określone w umowie o dofinansowanie pochodzić będą:

 1. ze środków europejskich, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywanych z rachunku Ministra Finansów w Banku Gospodarstwa Krajowego,
 2. ze środków krajowych, tj. z budżetu państwa w formie dotacji celowej, określonej w art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Środki będą wypłacane przez Instytucję Zarządzającą czyli Zarząd Województwa.

Do dofinansowania wynikającego z zawartej umowy zastosowanie mają następujące przepisy:

 1. art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr ... z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr ...,
 2. art. 13 rozporządzenia Komisji nr ... z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr ... ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr ... Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 3. art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 4. art. 127 ust. 2 i art. 206 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Fundacja przeznacza swoje dochody na realizację następujących celów statutowych:

 • rozwijanie i propagowanie żeglarstwa wśród mieszkańców,
 • integrację środowiska żeglarskiego,
 • propagowanie uprawiania żeglarstwa jako sposobu kształtowania hartu ducha i ciała, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, które są realizowane poprzez:
 • utworzenie i prowadzenie Centrum Żeglarstwa,
 • inicjowanie i ułatwianie współpracy klubów, stowarzyszeń żeglarskich,
 • organizowanie i współfinansowanie kursów i szkoleń żeglarskich, w szczególności dla dzieci, młodzieży,
 • organizowanie i współfinansowanie żeglarstwa regatowego,
 • przyznawanie stypendiów, nagród oraz innej pomocy w rozwijaniu talentów i doskonaleniu swoich umiejętności dla uzdolnionych sportowo młodych żeglarzy,
 • współpracę ze szkołami, klubami sportowymi, domami dziecka poprzez m.in. dofinansowanie zakupów sprzętu żeglarskiego, kosztów udziału w regatach i obozach żeglarskich,
 • podejmowanie poprzez żeglarstwo działań zmierzających do integracji społecznej osób niepełnosprawnych i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,
 • organizowanie i współfinansowanie lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych i rekreacyjnych, w szczególności regat żeglarskich,
 • organizowanie akcji informacyjnych dotyczących żeglarstwa oraz wydawanie książek, albumów, plakatów i innych publikacji związanych z żeglarstwem,
 • organizowanie i współfinansowanie imprez kulturalnych związanych z żeglarstwem,
 • upowszechnianie kultury morskiej, wiedzy o morzu, problematyki żeglarstwa morskiego,
 • opiekę nad zabytkami żeglarskiej kultury materialnej i niematerialnej,
 • popularyzację dobrych obyczajów żeglarskich.

I etap projektu obejmuje:

 1. Wybudowanie dwóch pomostów o konstrukcji drewniano żelbetowej i slipów do wodowania i wyciągania jachtów z wody.
 2. Umocnienie nabrzeża z miejscem przystosowanym do zrzucania i wyciągania jachtów z wody.
 3. Wybudowanie zewnętrznych parkingów na 150 miejsc.
 4. Zorganizowanie pola namiotowego na 30 namiotów i 10 przyczep kampingowych.
 5. Przystosowanie terenu na ogólnodostępne boisko (zaplecze dużych imprez).
 6. Wybudowanie ogólnodostępnych sanitariatów z prysznicami i toaletami.
 7. Wybudowanie pawilonu żeglarskiego o powierzchni 1000 m2 z pomieszczeniami dla bosmanów, hangarem na łodzie i sprzęt żeglarski.
 8. Budowa systemu monitoringu wizyjnego oraz ostrzegającego o zagrożeniach pożarowych.

II etap projektu obejmuje:

 1. Budowa dwóch pawilonów żeglarskich z pomieszczeniami dla klubów sportowych i hangarami na sprzęt wodniacki.
 2. Budowa budynku klubowego z restauracją, salami konferencyjnymi, pokojami gościnnymi, tarasem widokowym, pokojami biurowymi i sklepem żeglarskim.
 3. Budowa tawerny na wodzie (na betonowym pomoście).
 4. Budowa sceny na koncerty zespołów i inne uroczystości.

Ośrodek wybudowany będzie spełniał przede wszystkim funkcję szkoleniową i integracyjną. Znajdą się w nim pomosty cumownicze, nabrzeża przystosowane do wodowania sprzętu wodniackiego, sale szkoleniowe dla młodych adeptów żeglarstwa, pole namiotowe dla uczestników obozów żeglarskich, a także nowoczesne zaplecze sanitarne, dostępne również dla cyklistów korzystających z pobliskiej ścieżki rowerowej.

Fundacja chce umożliwiać organizację w ośrodku szkoleń dla sędziów żeglarskich oraz spotkań związanych z żeglarstwem i promocją zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą. Istotna część pomieszczeń zostanie przeznaczona na biura działających na terenie organizacji, klubów i stowarzyszeń żeglarskich. Ich przedstawiciele właśnie w ośrodku będą się spotykać, planować rejsy i przekazywać swoją wiedzę młodym żeglarzom.

Jednym z kluczowych zadań jakie stawia sobie Fundacja jest współpraca ze szkołami, klubami sportowymi i domami dziecka, m.in. poprzez organizowanie sportowych klas o profilu żeglarskim, dofinansowywanie kosztów udziału młodzieży w regatach i obozach, zakupu sprzętu czy szkoleń. Fundacja zamierza się także zaangażować w działania na rzecz integracji społecznej poprzez żeglarstwo młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i młodzieży niepełnosprawnej. Centrum Żeglarstwa ma być bazą techniczną do organizacji imprez żeglarskich klasy lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Dla ich uczestników Fundacja stworzy nowoczesne szatnie, natryski i toalety oraz pokoje hotelowe o wysokim standardzie. Część terenu na wolnym powietrzu zostanie zaadaptowana na plac postojowy dla łodzi. Poza sezonem żaglówki wymagające konserwacji będą przechowywane w pomieszczeniach magazynowych. Publiczność regat będzie miała do dyspozycji taras widokowy, pojemne parkingi i ogólnodostępne toalety. Dopełnieniem będą nowoczesne pomosty umożliwiające cumowanie łodzi żaglowych.

Wybudowana infrastruktura turystyczna będzie udostępniana nieodpłatnie ogółowi turystów, a także organizacjom, klubom i stowarzyszeniom żeglarskim. Część z wybudowanych obiektów będzie wykorzystywana do realizacji celów statutowych oraz udostępniana odpłatnie podmiotom zewnętrznym, przy czym dochody uzyskiwane z tego tytułu przez Fundację zostaną w całości przeznaczone na realizację celów statutowych. Fundacja zamierza czerpać pożytki z tytułu:

 1. Wynajmu pomieszczeń dla klubów i osób prywatnych,
 2. Wynajmu miejsc postojowych na łodzie.
 3. Wynajmu boi do cumowania.
 4. Wynajmu miejsc parkingowych.
 5. Wynajmu miejsc na polu namiotowym.
 6. Wynajmu tawerny.
 7. Wynajmu sal konferencyjnych i powierzchni wystawowych.
 8. Wynajmu pokoi gościnnych.
 9. Wynajmu pomieszczeń sklepu żeglarskiego.

Czerpanie dochodów z wynajmu powstałych obiektów będzie służyło pozyskaniu środków na realizację celów statutowych Fundacji.

W związku z powyższym zostały zadane następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 21 listopada 2012 r.):

 1. Czy środki finansowe, które będą pochodzić z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację projektu „...” będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych jeśli wybudowany obiekt będzie służył realizacji celów statutowych Fundacji...
 2. Czy środki finansowe z darowizn uzyskane dotychczas, jak również pozyskane w przyszłości przeznaczone na realizację projektu „...”, będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych jeśli wybudowany obiekt będzie służył realizacji celów statutowych Fundacji...
 3. Czy środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej oraz z darowizn, przeznaczone na realizację projektu „...”, będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych jeśli wybudowany obiekt będzie w części udostępniany odpłatnie podmiotom zewnętrznym, a osiągnięte z wynajmu dochody przeznaczone zostaną na realizację celów statutowych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast w zakresie dotyczącym pytania nr 2 i nr 3 wniosek zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, obiekt powstający w ramach projektu „...” będzie służył realizacji celów statutowych Fundacji, a w szczególności:

 • rozwijaniu i propagowaniu żeglarstwa wśród mieszkańców,
 • integracji środowiska żeglarskiego,
 • propagowaniu uprawiania żeglarstwa jako sposobu kształtowania hartu ducha i ciała, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
 • kultywowaniu tradycji żeglarskich.

W związku z tym, iż obiekt będzie realizowany na terenie dzierżawionym przez Fundację, wydatki ponoszone na jego budowę należy uznać za inwestycję w obcym środku trwałym. Zgodnie z art. 16a ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) środkami trwałymi są także przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej "inwestycjami w obcych środkach trwałych".

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ww. ustawy wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach, a art. 17 ust 1 pkt 52 zwalnia z podatku dochodowego także płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Mając na uwadze fakt, iż środki na sfinansowanie realizacji projektu „...” będą w części pochodziły ze środków europejskich wypłacanych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z dotacji celowej z budżetu państwa, należy stwierdzić, że dofinansowanie to będzie korzystało ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i pkt 52 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że Fundacja przystąpiła do realizacji projektu „...

Na realizację I etapu projektu Fundacja pozyskała finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, Oś Priorytetowa VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki zawierając z Zarządem Województwa umowę na dofinansowanie projektu.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta dnia 20 października 2011 r. pomiędzy Zarządem Województwa a Fundacją, która jest Beneficjentem. Do dnia złożenia niniejszego wniosku, Fundacja nie uzyskała jeszcze żadnych płatności wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie.

Fundacja przeznacza swoje dochody na realizację celów statutowych. Wybudowana infrastruktura turystyczna będzie udostępniana nieodpłatnie ogółowi turystów, a także organizacjom, klubom i stowarzyszeniom żeglarskim. Część z wybudowanych obiektów będzie wykorzystywana do realizacji celów statutowych oraz udostępniana odpłatnie podmiotom zewnętrznym, przy czym dochody uzyskiwane z tego tytułu przez Fundację zostaną w całości przeznaczone na realizację celów statutowych.

Zgodnie ze Statutem, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Wszystkie dochody uzyskane przez Fundację z prowadzonej działalności gospodarczej zostaną przeznaczone w całości na cele statutowe.

Rozważając charakter środków finansowych, które otrzyma Wnioskodawca na realizację opisanego projektu należy odnieść się do regulacji art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), zgodnie z którą sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) określa, że środkami publicznymi są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b

W obecnie obowiązującym stanie prawnym środki europejskie, stanowią odrębną część budżetu państwa w formie budżetu środków europejskich.

Reguluje to art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.

W myśl art. 186 ustawy o finansach publicznych wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe;
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 3. dotacje celowe dla beneficjentów;
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe;
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ustawy o finansach publicznych, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów.

Zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca będąca zarządem województwa lub przez zarząd województwa upoważniona, zlecenia płatności są wystawiane przez zarząd województwa.

Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów.

Stosownie do art. 206 § 1 ustawy o finansach publicznych, szczegółowe warunki dofinansowania projektu określa umowa o dofinansowanie projektu, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W myśl art. 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, użyte w ustawie określenia oznaczają:

 • projekt - przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyjnego na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie, zawieranej między beneficjentem a instytucją zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub instytucją wdrażającą (art. 5 pkt 9 ww. ustawy),
 • beneficjent - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu,
 • instytucja zarządzająca - właściwego ministra, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub, w przypadku regionalnego programu operacyjnego, zarząd województwa, odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację programu operacyjnego.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż uzyskana przez Wnioskodawcę kwota dofinansowania będzie stanowić przychód podatkowy w dacie jej otrzymania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Przychód ten jednak korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.

Dofinansowanie, jakie otrzyma Fundacja jako Beneficjent będzie pochodziło ze środków europejskich, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i będzie przekazywane z rachunku Ministra Finansów w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zatem, do zwolnienia otrzymanej przez Fundację kwoty dofinansowania zastosowanie znajdzie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Reasumując, biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych wyżej przepisów środki finansowe, jakie otrzyma Fundacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone na realizację projektu „...”, który będzie służył realizacji celów statutowych Fundacji będą zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Końcowo należy wskazać, iż tut. Organ nie odniósł się w niniejszej interpretacji do zagadnienia dotyczącego zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz inwestycji w obcym środku trwałym, ponieważ kwestie powyższe nie były przedmiotem zapytania Fundacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.