IPTPB3/423-268/11-5/MF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy wartość otrzymanych przez Spółkę za pośrednictwem Spółki Akcyjnej „P” nieodpłatnych świadczeń opisanych w stanie faktycznym, finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nie zalicza się do przychodu, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2011 r. (data wpływu 14 października 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 stycznia 2012 r. (data wpływu 19 stycznia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wartość otrzymanych przez Spółkę za pośrednictwem „Spółki P” nieodpłatnych świadczeń finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zalicza się do przychodu podatkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wartość otrzymanych przez Spółkę za pośrednictwem „Spółki P” nieodpłatnych świadczeń finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zalicza się do przychodu podatkowego oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wkładu prywatnego w postaci wkładu gotówkowego oraz w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń za czas pracy pracowników biorących udział w szkoleniu.

Z uwagi na braki formalne wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), pismem z dnia 5 stycznia 2012 r., Nr IPTPB3/423-268/11-3/MF, wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, dnia 19 stycznia 2012 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka Akcyjna (dalej: Spółka Akcyjna „P”) jako Projektodawca i Beneficjent podpisała w dniu 26 maja 2011 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę o dofinansowanie projektu szkoleniowego pt.: „...” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki.

Celem projektu, w którym mają uczestniczyć wszystkie spółki Grupy, zajmujące się różnymi aspektami gospodarowania energią (wytwarzanie, dystrybucja, obrót) jest poprawienie efektywności pracowników spółek objętych projektem poprzez rozwój umiejętności i podnoszenie ich kwalifikacji, co w konsekwencji zapewni ich klientom najwyższy poziom świadczonych przez pracowników usług (w szczególności poznają oni najnowsze metody pracy oraz posiądą umiejętności z obszaru negocjacji, finansów oraz zarządzania).

Wysokość dofinansowania projektu wynosi około 60% kosztów projektu, oraz 100 % kosztów doradztwa dla pracowników w wieku 45+, związanego z wdrożeniem wiedzy uzyskanej na szkoleniach.

Kwota dofinansowania pochodzić będzie w co najwyżej 85% ze środków europejskich w formie płatności przelanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenia PARP oraz w co najmniej 15% z budżetu państwa w formie dotacji celowej przelanej przez PARP.

Wnioskodawca podkreśla, że środki te zostaną przekazane wyłącznie na rachunek Spółki Akcyjnej „P” i nie będą dalej przekazywane na rachunki spółek z GK.

Środki te będą służyły do zapłaty za usługi podmiotów trzecich związanych z przeprowadzeniem i organizacją szkoleń, ewaluacją lub refinansowaniu tychże wydatków poniesionych przez Spółkę Akcyjną „P”.

Resztę kosztów pokrywają sami przedsiębiorcy zainteresowani programem (tzw. wkład prywatny przedsiębiorcy), przy czym wkład ten może być pokryty między innymi środkami pieniężnymi oraz kosztami wynagrodzeń uczestników szkoleń za czas pracy pracowników biorących udział w szkoleniu.

Projektem, objętych zostało kilka kluczowych spółek z Grupy Kapitałowej „P”, w tym także Spółka Akcyjna „D” będąca Wnioskodawcą (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”).

Spółka Akcyjna „P” będzie obciążać spółki z Grupy, w tym Spółkę, gotówkowym wkładem prywatnym zgodnie z zawartymi umowami szkoleniowymi. Natomiast nie będzie obciążać Spółki innymi kosztami szkoleń. W szczególności nie będzie obciążać Spółki kosztami szkoleń sfinansowanych z dofinansowania otrzymanego od PARP.

Wszelkie wzajemne prawa i obowiązki, których realizacja pozwoli na przygotowanie i realizację Projektu „Akademia” zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie z PARP, są uregulowane w zawartej przez Spółkę ze Spółką Akcyjną „P” umowie szkoleniowej. Między innymi są tam zapisane wskazane i wyżej zasady ponoszenia kosztów.

W uzupełnieniu wniosku, wskazano, iż Wnioskodawca jest beneficjentem pomocy publicznej, natomiast beneficjentem ostatecznym są pracownicy Wnioskodawcy.

Wnioskodawca wskazał, iż nieodpłatnymi świadczeniami są:

  • dofinansowanie w około 60% kosztów szkoleń beneficjentów ostatecznych – pracowników Spółki – ze środków pochodzących częściowo ze środków Unii Europejskiej oraz częściowo z dotacji celowej budżetu krajowego,
  • dofinansowanie w 100% kosztów szkoleń doradztwa dla pracowników Spółki w wieku 45+ - ze środków pochodzących częściowo ze środków Unii Europejskiej oraz częściowo z dotacji celowej budżetu krajowego.

Nieodpłatność otrzymywanych świadczeń polega na tym, że Spółka za pośrednictwem Spółki Akcyjnej „P”, która również jest beneficjentem pomocy publicznej, jak również operatorem pomocy publicznej, korzysta ze szkoleń, za które ponosi częściową odpłatność w formie wkładu prywatnego. Natomiast w przypadku doradztwa dla osób w wieku 45+ w ogóle nie ponosi żadnych kosztów, gdyż całość jest sfinansowana ze środków publicznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy wartość otrzymanych przez Spółkę za pośrednictwem Spółki Akcyjnej „P” nieodpłatnych świadczeń opisanych w stanie faktycznym, finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nie zalicza się do przychodu, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
  2. Czy Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, poniesione koszty wkładu prywatnego w postaci wkładu gotówkowego oraz w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń za czas pracy pracowników biorących udział w szkoleniu...

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi odpowiedź na pytanie nr 1.

Wniosek Spółki w zakresie pytań nr 2 zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedź na postawione powyższe pytanie jest twierdząca. Wnioskodawca wskazuje, iż cały projekt jest realizowany zgodnie z przepisami o udzielaniu pomocy publicznej, w tym przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. U. UE. L 08.214.3) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2008 r. ze zm.).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), przychodem są między innymi nieodpłatne świadczenia oraz świadczenia częściowo odpłatne.

Natomiast na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ww. ustawy, do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinanasowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Z przytoczonego przepisu wynika, że nie stanowią przychodów takie nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia, które:

  1. są finansowane lub współfinansowane ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, i jednocześnie
  2. są finansowane lub współfinansowane w powyższy sposób w ramach rządowych programów.

W analizowanej sytuacji, zdaniem Spółki, oba warunki są spełnione. Kwota wsparcia w 15 % pochodzi z budżetu krajowego, w 85% ze środków europejskich. Natomiast Program Operacyjny "Kapitał Ludzki”, zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętym 14 lutego 2006 r. przez Radę Ministrów, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągania założonych w niej celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest wykonywany przez agencję rządową (PARP) i jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie nieodpłatnych świadczeń, polegających na dofinansowaniu lub sfinansowaniu szkoleń pracowników Spółki oraz usług doradztwa dla pracowników w wieku 45+, środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego, mieści się w dyspozycji przepisu art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z tym, nie zalicza się do przychodów wartości otrzymanych przez Spółkę za pośrednictwem Spółki Akcyjnej „P”, nieodpłatnych świadczeń, stanowiących pomoc publiczną jako wsparcie w realizacji projektu szkoleniowo – doradczego pod nazwą „...”.

Wnioskodawca wskazuje, iż podobne stanowisko zajmowały organy podatkowe w interpretacjach podatkowych dotyczących uczestnictwa podmiotów gospodarczych w projektach finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych np.:

  • pismo Ministra Finansów do organów podatkowych z dnia 30 sierpnia 2006 r., nr DD - 6-8213-8/06/DZ/412,
  • postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2006 r. (BP/423-21/06).

Ponadto Wnioskodawca zaznacza, iż szkolenia, których koszty organizacji są pokryte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, są często oferowane nieodpłatnie określonemu kręgowi potencjalnych odbiorców. Oznacza to, że zgodnie z praktyką rynkową szkolenia tego typu są powszechnie oferowane za darmo i, w konsekwencji, uzyskanie prawa do udziału w takim szkoleniu nie wiąże się z powstaniem przychodu do opodatkowania z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.