IPTPB1/4511-311/15-4/MH | Interpretacja indywidualna

1. Czy wynagrodzenie pobierane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa będą stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie:
 • art. 21 ust. 1 pkt 136 – w części, w jakiej otrzymane dofinansowanie będzie pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • art. 21 ust. 1 pkt 129 – w części, w jakiej otrzymane dofinansowanie będzie miało formę współfinansowania krajowego?2. Czy wynagrodzenie pobierane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 • IPTPB1/4511-311/15-4/MHinterpretacja indywidualna
  1. dofinansowanie
  2. dotacja
  3. koszty uzyskania przychodów
  4. projekt
  5. wynagrodzenia
  6. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 6 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych, otrzymanych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz możliwości zaliczenia otrzymanego wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodu – jest prawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 25 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 24 lipca 2015 r., Nr IPTPB1/4511-311/15-2/MH, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

  Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 24 lipca 2015 r. (data doręczenia 27 lipca 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 6 sierpnia 2015 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 3 sierpnia 2015 r.

  We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

  Firma x ubiega się o dofinansowanie unijne w ramach działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, POIR w 2015 r. (Konkurs 1/1.1.1/2015). Kosztem kwalifikowanym w projekcie jest wynagrodzenie za pracę dla właściciela.

  W uzupełnieniu wniosku z dnia 3 sierpnia 2015 r., Wnioskodawca dodał, że głównym profilem prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej jest działalność związana z oprogramowaniem, PKD 62.01. Działalność ta jest opodatkowana 19% podatkiem liniowym, rozliczana na formularzu PIT-36L, a zaliczka na podatek dochodowy odprowadzana jest kwartalnie. Firma prowadzi książkę przychodów i rozchodów.

  Realizowany przez Wnioskodawcę projekt dotyczy podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa x poprzez wprowadzenie innowacyjnego sposobu świadczenia usług przetwarzania, wsparcia procesu pozyskiwania danych geoinformacyjnych i ich publikacja w modelu oprogramowanie jako usługa, pozyskanych za pomocą metod teledetekcyjnych, dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R.

  Technologia zostanie opracowana w ramach badań przemysłowych we współpracy z utytułowaną jednostką badawczo-rozwojową, posiadającą szeroki dorobek w zakresie przedmiotowego projektu.

  Rezultaty badań przemysłowych zostaną zaimplementowane w instalacji prototypowej w ramach prac rozwojowych. W oparciu o tę instalację zostanie dokonana demonstracja technologii w warunkach operacyjnych, w zakresie:

  1. Przechowywania/zarządzania danymi geoprzestrzennymi w chmurze, pozyskanymi za pomocą metod teledetekcyjnych;
  2. Zautomatyzowanego sposobu przetwarzania danych geoinformacyjnych w chmurze, w tym: generowania tzw. „prawdziwej” ortofotomapy dla terenów miejskich pochodzących z opracowań fotogrametrycznych z niskiego pułapu i lotniczego skaningu laserowego, chmury punktów, numerycznego modelu pokrycia terenu;
  3. Publikacji i wizualizacji wyników przetwarzania w chmurze w postaci standardowych protokołów, a także technik rzeczywistości wirtualnej i nowoczesnych interfejsów użytkownika HMD (ang.: headmounted display);
  4. Usług wsparcia dla planowania i przeprowadzenia misji;
  5. Wspomagania wykonywania teledetekcji dzięki użyciu zaprojektowanego urządzenia telemetrii dedykowanego na popularne i ogólnodostępne platformy BSL (Bezzałogowy Statek Latający);
  6. Planowania i przeprowadzania misji i integracji uniwersalnego urządzenia telemetrii z usługami dostępnymi w chmurze, dzięki użyciu zaprojektowanego modułu naziemnego.

  Na bazie opracowanej technologii zostanie zbudowane portfolio produktów, które zostaną wprowadzone do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, jako zestaw nowych produktów.

  Wnioskodawca – w realizowanym projekcie będzie pełnił rolę kierownika merytorycznego projektu ds. badań przemysłowych/product owner.

  Stroną umowy o dofinansowanie realizacji projektu będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ul. .....).

  Projekt będzie finansowany ze środków własnych Wnioskodawcy oraz dofinansowania przyznanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

  Środki przyznane w ramach ww. projektu zostaną wypłacone przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Instytucji Pośredniczącej tj. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  Środki przyznane w ramach projektu to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Środki przyznane w ramach projektu zostaną wypłacone przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Instytucji Pośredniczącej, tj. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (dalej: „uzppr”) umowa o dofinansowanie stanowi podstawowy instrument prawny będący podstawą udzielenia dofinansowania projektu ze środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

  Koszty (bezpośrednio finansowane z dofinansowania), o których mowa w złożonym wniosku, są kosztami poniesionymi za pracę właściciela firmy w projekcie na stanowisku kierownik projektu.

  W budżecie projektu przewidziano wynagrodzenie dla właściciela.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

  1. Czy wynagrodzenie pobierane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa będzie stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie:
   • art. 21 ust. 1 pkt 136 – w części, w jakiej otrzymane dofinansowanie będzie pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
   • art. 21 ust. 1 pkt 129 – w części, w jakiej otrzymane dofinansowanie będzie miało formę współfinansowania krajowego...
  2. Czy wynagrodzenie pobierane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów...

  Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie, które mogłoby zostać pobrane przez Niego w związku z realizacją projektu w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020), finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, będzie stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 oraz art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również m.in. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem, gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

  Ze środków otrzymanych z dotacji Wnioskodawca miałby ponosić wydatki m.in. na swoje własne wynagrodzenie.

  W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, otrzymana dotacja będzie stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są „dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.” Natomiast art. 21 ust. 1 pkt 136 stanowi, że: wolne od podatku są „płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) został opracowany na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (zwanego dalej: „rozporządzeniem ogólnym”), a także na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (zwane dalej: „ustawą wdrożeniową”).

  Program został zaakceptowany przez Komisję Europejską (KE) decyzją C (2015) 855 z dnia 12 lutego 2015 r.

  POIR jest krajowym programem operacyjnym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

  Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 (dalej: „SZOOP POIR”) stanowi rozwinięcie zapisów programu i zawiera informacje odnoszące się do ogólnych zasad i reguł realizacji programu w podziale na priorytety, działania i poddziałania. Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy wdrożeniowej, SZOOP jest przygotowywany i przyjmowany przez Instytucję Zarządzającą Programem (ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego) oraz zatwierdzany w zakresie kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący POIR.

  Zgodnie z SZOOP POIR Program Inteligentny Rozwój finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków krajowych.

  Umowa Partnerstwa (UP) stanowi, że alokacja środków EFRR na POIR wynosi 8 613 929 014 euro. Minimalne zaangażowanie środków krajowych – szacowane na podstawie art. 120 rozporządzenia ogólnego – wynosi w momencie programowania 1 575 940 euro.

  Zgodnie z umową o dofinansowanie środki przyznane w ramach Programu zostaną wypłacone przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Instytucji Pośredniczącej, tj. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Środki przyznane w ramach programu to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

  Zgodnie z § 8 ust. 4 Umowy o dofinansowanie, „Dofinansowanie przekazywane jest beneficjentowi w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych, które będą wypłacane w wysokości określonej w harmonogramie płatności Projektu na podstawie złożonych przez beneficjenta i zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą wniosków o płatność.” Wydatkami kwalifikowanymi mogą być m.in. wynagrodzenia dla pracowników. W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które nie pobierają za wykonywaną pracę wynagrodzenia (są finansowane z zysku), mogą one rozliczać koszty swojej pracy przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych w ramach projektu, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, „Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych.” Warunkiem uznania takiego wynagrodzenia za koszt kwalifikowany jest posiadanie przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia badań przemysłowych lub prac rozwojowych w ramach projektu. Wnioskodawca posiada takie kwalifikacje.

  W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy ww. koszt może zostać uznany za koszt kwalifikowany, a tym samym dopuszczalna jest możliwość zaewidencjonowania wynagrodzenia jako kosztu kwalifikowanego w ramach realizowanego przedsięwzięcia (projektu).

  Rozliczenie kosztów pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą następuje według ustalonej stawki godzinowej, w zależności od faktycznie przepracowanych godzin w projekcie. Koszt pracy = stawka godzinowa x liczba godzin przepracowanych na rzecz projektu, zgodnie z kartą czasu pracy. W projekcie można rozliczyć maksymalnie 860 godzin pracy (1720/2) w ciągu roku (maksymalnie 72 godziny pracy w ciągu miesiąca) – ograniczenie to wynika z założenia, że projekt nie może stanowić jedynego przedmiotu działalności przedsiębiorstwa, tym samym obowiązki właściciela jednostki nie mogą dotyczyć wyłącznie badań wykonywanych w ramach projektu.

  Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie, które mogłoby zostać pobrane przez Niego, będzie stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 oraz art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  W ocenie Wnioskodawcy, koszty związane z realizacją projektu nie stanowią kosztu uzyskania przychodu i w konsekwencji nie powinny być uwzględniane w książce przychodów i rozchodów.

  Związane jest to z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tejże ustawy. Natomiast zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

  Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

  Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

  Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

  • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
  • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

  W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

  Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy, wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to jeden z najważniejszych programów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich przewidzianych na rok 2014-2020. Program został zaakceptowany przez Komisję Europejską (KE) decyzją C(2015) 855 z dnia 12 lutego 2015 r. Program w całości jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Celem głównym Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R, w szczególności poprzez:

  • wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej,
  • podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych,
  • zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych.

  Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r., o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649, z późn. zm.), sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

  Rozważając charakter środków pieniężnych, o których mowa w ww. przepisach, należy odnieść się do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

  Zgodnie z art. 2 pkt 5 powyższej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

  Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

  Zgodnie z art. 5 ust. 3 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b), tj.:

  1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
  2. programów, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z dnia 9 listopada 2006 r., str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

  Zgodnie z art. 117 cyt. ustawy o finansach publicznych, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

  W budżecie środków europejskich ujmuje się:

  1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
  2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

  Przy czym, w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 ww. ustawy mogą być przeznaczone na:

  1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
  2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
  3. dotacje celowe dla beneficjentów,
  4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
  5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

  Zgodnie z art. 187 ww. ustawy o finansach publicznych, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów.

  Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, że obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów.

  Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

  Zauważyć należy, że zgodnie z art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

  Podkreślić należy, że w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, nie zostały włączone do środków budżetu państwa, lecz stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cytowanym wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki z budżetu środków europejskich są wydatkami, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

  Stosownie do art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności (...).

  Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

  W myśl art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

  Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym w zakresie związanym z oprogramowaniem, PKD 62.01. Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie unijne w ramach działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. POIR w 2015 r. (Konkurs 1/1.1.1/2015). Realizowany przez Wnioskodawcę projekt dotyczy podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnego sposobu świadczenia usług przetwarzania, wsparcia procesu pozyskiwania danych geoinformacyjnych i ich publikacji w modelu oprogramowanie jako usługa, pozyskanych za pomocą metod teledetekcyjnych, dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R. Technologia zostanie opracowana w ramach badań przemysłowych we współpracy z utytułowaną jednostką badawczo-rozwojową, posiadającą szeroki dorobek w zakresie przedmiotowego projektu. Rezultaty badań przemysłowych zostaną zaimplementowane w instalacji prototypowej w ramach prac rozwojowych. Na bazie opracowanej technologii zostanie zbudowane portfolio produktów, które zostaną wprowadzone do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy jako zestaw nowych produktów.

  Kosztem kwalifikowanym w projekcie jest wynagrodzenie za pracę dla właściciela, który w realizowanym projekcie będzie pełnił rolę kierownika merytorycznego projektu ds. badań przemysłowych/product owner.

  Stroną umowy o dofinansowanie realizacji projektu będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ul. ....). Projekt będzie finansowany ze środków własnych Wnioskodawcy oraz dofinansowania przyznanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Środki przyznane w ramach ww. projektu zostaną wypłacone przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Instytucji Pośredniczącej, tj. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Mając na względzie powyższe rozważania oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy należy stwierdzić, że wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawcę (kierownika projektu), w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 i pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praca wykonywana przez Wnioskodawcę na rzecz projektu jest pracą wykonywana w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji otrzymane z tego tytułu wynagrodzenie stanowi przychów (dochód) z działalności gospodarczej, zwolniony z opodatkowania na podstawie ww. przepisów.

  Odnosząc się do kwestii, czy wynagrodzenie pobierane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zauważyć należy co następuje:

  Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

  W myśl art. 22 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Powyższą zasadę, w myśl ust. 3a tegoż artykułu, stosuje się również w przypadku, gdy część dochodów z tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu, a część jest wolna od opodatkowania, z wyłączeniem źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2.

  O tym, że dane wydatki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów decyduje fakt, że zostały one pokryte otrzymaną dotacją, zwolnioną z opodatkowania. Nie ma natomiast znaczenia to, że podmiot gospodarczy uzyskuje dochody opodatkowane i wolne od podatku.

  Konsekwencją zwolnienia z opodatkowania otrzymanych przez Wnioskodawcę środków (wynagrodzenia), jest brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, wydatków sfinansowanych z tych środków.

  Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

  Reasumując, należy wskazać, że wynagrodzenie pobrane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód ten będzie zwolniony z opodatkowania w części pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w części pochodzącej z budżetu państwa – na postawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy.

  Wynagrodzenie pobierane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa nie może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.