IPTPB1/4511-20/15-2/ASZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
1)Czy kwota otrzymana z tytułu realizacji wykonywanych zadań przez Wnioskodawcę – Partnera zgodnie z umową partnerską i o dofinansowanie Projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, korzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
2)Czy przychód (nadwyżka) powstały w wyniku mniejszych wydatków na realizację określonego zadania dotyczącego szkoleń z języka niemieckiego (wynikający, np. z niższych cen), niż kwota otrzymanej dotacji wynikająca z kwoty ryczałtowej, jest dla Wnioskodawcy przychodem zwolnionym z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy powinien być wpisany do podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanego dofinansowania oraz obowiązku ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie nauki języków obcych. Dochody z działalności gospodarczej opodatkowuje na zasadach ogólnych, natomiast ewidencja księgowa dokonywanych operacji prowadzona jest w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W okresie od kwietnia do grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni realizowała projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Projekt polegał na przeprowadzeniu szkoleń z języka niemieckiego dla uczestników (uczestnicy Projektu nie wnosili opłat za uczestnictwo w szkoleniu), którego celem było zdobycie i podniesienie umiejętności z języka niemieckiego. Przyznane dofinansowanie na realizację Projektu w wartości stanowiącej nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu odbywało się w proporcji 85% ze środków europejskich (finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wypłaconych przez Bank Gospodarstwa Krajowego) i 15% finansowane jako dotacja celowa z budżetu państwa. Projekt realizowany był w formie projektu partnerskiego. Wnioskodawczyni realizowała projekt partnerski jako Partner. Wnioskodawczyni wraz z beneficjentem projektu byli współautorami Projektu, który w formie wniosku aplikacyjnego został złożony do Instytucji Pośredniczącej.

Realizowanie projektów w partnerstwie reguluje art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) oraz dokument opracowany przez Instytucję Zarządzającą POKL pt.: „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez IZ POKL”.

Z powołanych regulacji wynika, że partnerstwo polega na tym, że podmioty tworzące partnerstwo wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe w celu wspólnej realizacji projektu. Liderem projektu jest beneficjent, który podpisuje umowę o dofinansowanie projektu, i który działa w imieniu i na rzecz partnerów. Warunki realizowania projektu partnerskiego są określone w porozumieniu lub umowie partnerskiej o charakterze cywilnoprawnym. Takie porozumienie lub umowa precyzuje w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez lidera (beneficjenta) środków finansowych na pokrycie niezbędnych wydatków ponoszonych przez partnera na realizację zadań w ramach projektu.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że lider i partner (partnerzy) działają wspólnie w celu realizacji projektu. Wspólne jest też zarządzanie projektem. Partner jest podmiotem, który wnosi do projektu określone zasoby odpowiadające realizowanym zadaniom i uczestniczy w realizacji projektu na każdym jego etapie. Zatem partner to równorzędny wobec lidera (beneficjenta) podmiot, którego udział w projekcie jest podyktowany koniecznością wykorzystania posiadanych przez partnera specyficznych umiejętności, zasobów, itd. Nie jest to więc wykonawca ani podwykonawca, któremu – na podstawie odrębnej umowy – zlecane są określone prace (dostawy, usługi, roboty), i który za ich wykonanie pobiera wynagrodzenie.

Wnioskodawczyni zawarła umowę partnerską z beneficjentem we wrześniu 2013 r., która określała odpowiedzialność, zakres zadań i obowiązki partnerów, personel partnerstwa, organizację wewnętrzną partnerstwa, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz budżet projektu z podziałem na Lidera Partnerstwa i Partnera. Umowa określała również harmonogram płatności z rachunku bankowego Beneficjenta POKL (Lidera) wyodrębnionego dla Projektu na konto Partnera. Natomiast beneficjent działający w imieniu i na rzecz Partnera, tj. Wnioskodawczyni, w zakresie określonym umową partnerską, podpisał umowę z Instytucją Pośredniczącą (Samorządem Województwa) w marcu 2014 r.

Środki na realizację Projektu wpłynęły na konto beneficjenta po podpisaniu umowy z Instytucją Pośredniczącą. Przyznane dofinansowanie na realizację Projektu w wartości stanowiącej nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu odbywało się w proporcji 85% ze środków europejskich (finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wypłaconych przez Bank Gospodarstwa Krajowego) i 15% finansowane jako dotacja celowa z budżetu państwa. Dofinansowanie Projektu zostało wypłacone w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, stanowiącym załącznik do umowy. Środki finansowe przekazywane Partnerowi przez Lidera Partnerstwa stanowią finansowanie kosztów ponoszonych przez Partnera w związku z wykonaniem zadań określonych w Umowie Partnerstwa, a nie świadczenie usług na rzecz Lidera Partnerstwa. Beneficjent przekazał środki na realizację zadań Partnerowi – Wnioskodawczyni w czerwcu 2014 r. na podstawie umowy partnerskiej, zgodnie z harmonogramem.

W ramach realizacji zadań w Projekcie Wnioskodawczyni ze środków dotacji pokrywała wydatki związane z Projektem, takie jak wynagrodzenie lektorów, wydatki poniesione na sale szkoleniowe, zakup materiałów szkoleniowych, zakup cateringu a także koszty związane z bieżącą obsługą biura projektu i dotyczące realizacji tego projektu oraz kosztów zarządu. Zgodnie z opisem we wniosku aplikacyjnym oraz zawartą umową partnerstwa, Partner był współrealizującym Projekt, odpowiedzialnym za realizację zadania określonego w Projekcie. Do zadań Partnera należało przeprowadzenie zajęć z języka niemieckiego. Partner również zobowiązany był do udziału w Grupie Sterującej, odpowiedzialnej za zarządzanie Projektem. Partner i Lider wykonywali osobiście przyjęte na siebie zadania, a ewentualne zlecenie części zadań podmiotom niebędącym stroną umowy, mogło dotyczyć jedynie części zadania powierzonego Partnerowi, która nie mogła być wykonana bezpośrednio przez Partnera i wymagała uprzedniej zgody Lidera Partnerstwa.

Środki finansowe przekazywane Partnerowi przez Lidera Partnerstwa stanowiły finansowanie kosztów ponoszonych przez Partnerów w związku z wykonaniem zadań określonych w umowie partnerskiej, a nie świadczenie usług na rzecz Lidera Partnerstwa.

Budżet Lidera Partnerstwa i Partnera w ramach Projektu, uwzględniający podział środków finansowych na realizację zadań powierzonych Liderowi Partnerstwa i Partnerowi, stanowił załącznik nr 2 do umowy partnerskiej. Lider Partnerstwa przekazał Partnerowi środki na finansowanie kosztów realizacji zadań, o których mowa w § 4 umowy partnerskiej, w formie zaliczki. W przypadku, gdy środki przekazywane były Partnerowi w formie zaliczki, środki przekazywane były na rachunek bankowy, Partner nie miał obowiązku prowadzenia wyodrębnionego konta bankowego. Środki na finansowanie kosztów realizacji zadań przekazywane były zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik nr 3 do umowy partnerskiej.

Projekt rozliczany był w oparciu o kwoty ryczałtowe. To znaczy, że na realizację Projektu przyznano odpowiednią kwotę X określoną w umowie o dofinansowanie, natomiast nie było obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach Projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków. Dokumenty potwierdzające wykonanie zadania i zrealizowanie Projektu to np. wydane certyfikaty ukończenia szkolenia. Nie było też obowiązku zwrotu ewentualnie powstałej nadwyżki dotacji (wynikający, np. z niższych cen). Nadwyżka środków z otrzymanej dotacji stanowić miała środki własne Wnioskodawcy.

Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem traktowano jako wydatki poniesione. Nie było obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach Projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki bezpośrednie rozliczane ryczałtem, w związku z tym dokumenty te nie podlegały kontroli na miejscu. Beneficjent/Partner zobowiązany był posiadać odpowiednią, określoną w umowie o dofinansowanie Projektu, dokumentację potwierdzającą wykonanie rezultatów, produktów lub zadań, zgodnie z uzgodnionym wnioskiem o dofinansowanie Projektu, np. zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w piśmie z dnia 22 listopada 2012 r., stwierdza, że w indywidualnych przypadkach może wystąpić rozliczenie w projekcie kwot mniejszych lub większych niż wydatki rzeczywiście poniesione. Jednak nie może mieć to wpływu na poprawność realizacji projektu. Instytucja Zarządzająca PO KL w ww. piśmie wyjaśnia, że w przypadku niższej wartości rzeczywiście poniesionych wydatków, niż wartość kwoty ryczałtowej, powstała różnica nie stanowi oszczędności w projekcie, a sposób jej zaksięgowania zależy od polityki rachunkowości Beneficjenta/Partnera.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy kwota otrzymana z tytułu realizacji wykonywanych zadań przez Wnioskodawcę – Partnera zgodnie z umową partnerską i o dofinansowanie Projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, korzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Czy przychód (nadwyżka) powstały w wyniku mniejszych wydatków na realizację określonego zadania dotyczącego szkoleń z języka niemieckiego (wynikający, np. z niższych cen), niż kwota otrzymanej dotacji wynikająca z kwoty ryczałtowej, jest dla Wnioskodawcy przychodem zwolnionym z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy powinien być wpisany do podatkowej księgi przychodów i rozchodów...

Zdaniem Wnioskodawczyni, odnośnie pytania Nr 1, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego (w 85% finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wypłaconych przez Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (15% finansowane jako dotacja celowa z budżetu państwa). Dla Wnioskodawczyni – Partnera realizującego Projekt otrzymana kwota stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie podlega wpisowi do podatkowej księgi przychodowi rozchodów na podstawie ww. przepisów.

Potwierdzeniem stanowiska Wnioskodawczyni są również interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 sierpnia 2014 r., Nr IBPB1/1/415-943/14/ESZ, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2014 r., Nr ILPB1/415-268/14-3/AMN, a także Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 31 lipca 2013 r., Nr ILPB1/415-584/13-2/AMN.

Zdaniem Wnioskodawczyni, odnośnie pytania Nr 2, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego (w 85% finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wypłaconych przez Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w 15% finansowane jako dotacja celowa z budżetu państwa). Dla Wnioskodawczyni – Partnera realizującego Projekt przychód (nadwyżka) powstały w wyniku mniejszych wydatków na realizację określonego zadania dotyczącego szkoleń z języka niemieckiego (wynikający, np. z niższych cen), niż kwota otrzymanej dotacji wynikająca z kwoty ryczałtowej, jest dla Wnioskodawczyni przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym jednakże z opodatkowania na podstawie powyższych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega wpisowi do podatkowej księgi przychodowi rozchodów. Zwolnieniu podlega bowiem cała kwota otrzymanej dotacji, nawet jeśli wystąpiła nadwyżka otrzymanych środków w wyniku rozliczenia w projekcie kwot większych niż wydatki rzeczywiście poniesione przez Wnioskodawczynię.

Potwierdzeniem stanowiska Wnioskodawczyni jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 maja 2014 r., Nr ILPB1/415-240/14-2/AG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy (w stanie prawnym obowiązującym w 2014 r.), przychodem z działalności gospodarczej są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy, wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawczyni realizuje projekt partnerski jako Partner. Wnioskodawczyni i beneficjent projektu są współautorami Projektu, który w formie wniosku aplikacyjnego został złożony do Instytucji Pośredniczącej.

Na wstępie zaznaczyć należy, że realizowanie projektów w partnerstwie reguluje art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) oraz dokument opracowany przez Instytucję Zarządzającą POKL pt.: „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez IZ POKL”.

Jak wynika z powołanych regulacji, partnerstwo polega na tym, że podmioty tworzące partnerstwo wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe w celu wspólnej realizacji projektu. Liderem projektu jest beneficjent, który podpisuje umowę o dofinansowanie projektu, i który działa w imieniu i na rzecz partnerów. Warunki realizowania projektu partnerskiego są określone w porozumieniu lub umowie partnerskiej o charakterze cywilnoprawnym. Takie porozumienie lub umowa precyzuje w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez lidera (beneficjenta) środków finansowych na pokrycie niezbędnych wydatków ponoszonych przez partnera na realizację zadań w ramach projektu.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że lider i partner (partnerzy) działają wspólnie w celu realizacji projektu. Wspólne jest też zarządzanie projektem. Partner jest podmiotem, który wnosi do projektu określone zasoby odpowiadające realizowanym zadaniom i uczestniczy w realizacji projektu na każdym jego etapie. Zatem partner to równorzędny wobec lidera (beneficjenta) podmiot, którego udział w projekcie jest podyktowany koniecznością wykorzystania posiadanych przez partnera specyficznych umiejętności, zasobów, itd. Nie jest to więc wykonawca ani podwykonawca, któremu – na podstawie odrębnej umowy – zlecane są określone prace (dostawy, usługi, roboty) i który za ich wykonanie pobiera wynagrodzenie.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów (Narodowej Strategii Spójności) służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Program ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r., o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.), sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Rozważając charakter środków pieniężnych, o których mowa w ww. przepisach, należy odnieść się do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 powyższej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Zgodnie z art. 5 ust. 3 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m. in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b), tj.:

 1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
 2. programów, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z dnia 9 listopada 2006 r., str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Zgodnie z art. 117 cyt. ustawy o finansach publicznych, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym, w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 ww. ustawy, mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ww. ustawy o finansach publicznych, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów.

Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, że obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów.

Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Podkreślić należy, że w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, nie zostały włączone do środków budżetu państwa, lecz stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cytowanym wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki z budżetu środków europejskich są wydatkami, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Stosownie do art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności (...).

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

W myśl art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie nauki języków obcych. Dochody z działalności gospodarczej opodatkowuje na zasadach ogólnych, natomiast ewidencja księgowa dokonywanych operacji prowadzona jest w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W okresie od kwietnia do grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni realizowała projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt polegał na przeprowadzeniu szkoleń z języka niemieckiego dla uczestników, którego celem było zdobycie i podniesienie umiejętności z języka niemieckiego. Przyznane dofinansowanie na realizację Projektu w wartości stanowiącej nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu odbywało się w proporcji 85% ze środków europejskich (finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wypłaconych przez Bank Gospodarstwa Krajowego) i 15% finansowane jako dotacja celowa z budżetu państwa. Projekt realizowany był w formie projektu partnerskiego. Wnioskodawczyni realizowała projekt partnerski jako Partner. Środki finansowe przekazywane Partnerowi przez Lidera Partnerstwa stanowiły finansowanie kosztów ponoszonych przez Partnerów w związku z wykonaniem zadań określonych w umowie partnerskiej, a nie świadczenie usług na rzecz Lidera Partnerstwa. Lider Partnerstwa przekazał Partnerowi środki na finansowanie kosztów realizacji zadań w formie zaliczki. W przypadku, gdy środki przekazywane były Partnerowi w formie zaliczki, środki przekazywane były na rachunek bankowy, Partner nie miał obowiązku prowadzenia wyodrębnionego konta bankowego. Projekt rozliczany był w oparciu o kwoty ryczałtowe. To znaczy, że na realizację Projektu przyznano odpowiednią kwotę X określoną w umowie o dofinansowanie, natomiast nie było obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach Projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków. Dokumenty potwierdzające wykonanie zadania i zrealizowanie Projektu to np. wydane certyfikaty ukończenia szkolenia. Nie było też obowiązku zwrotu ewentualnie powstałej nadwyżki dotacji (wynikający, np. z niższych cen). Nadwyżka środków z otrzymanej dotacji stanowić miała środki własne Wnioskodawcy.

Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz przytoczone regulacje prawne, należy wskazać, że otrzymane w 2014 r. środki z tytułu realizacji wykonywanych zadań przez Wnioskodawczynię, jako Partnera, zgodnie z umową partnerską i o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa stanowić będą dla Niej przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód ten będzie zwolniony z opodatkowania w części pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w części pochodzącej z budżetu państwa – na postawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy.

Odnosząc się do kwestii, czy nadwyżka powstała w wyniku mniejszych wydatków na realizację określonego zadania dotyczącego szkoleń z języka niemieckiego (wynikająca, np. z niższych cen) niż kwota otrzymanej dotacji wynikająca z kwoty ryczałtowej, stanowi dla Wnioskodawczyni przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, że stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 129 i art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnieniu podlega cała kwota otrzymanej dotacji, nawet jeśli wystąpiła nadwyżka otrzymanych środków w wyniku rozliczenia w Projekcie kwot większych niż wydatki rzeczywiście poniesione przez Wnioskodawczynię.

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „księgą”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Z wyżej przytoczonego przepisu wynika obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawczyni prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, w której obowiązana jest ewidencjonować przychody i koszty mające wpływ na ustalenie podstawy opodatkowania i wysokość należnego podatku.

Sposób prowadzenia księgi określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1037). Zawarte w rozporządzeniu „Objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów” określają w jakich kolumnach wpisywać określone przychody i koszty.

Mając na względzie powyższe, przychody i koszty, których wysokość nie ma wpływu na podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku, a więc w części objętej zwolnieniem przedmiotowym, nie muszą być w księdze ujmowane. Wynika to m.in. z treści pkt 13 „Objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów”. Zgodnie z objaśnieniami do księgi, jedynym miejscem, gdzie fakultatywnie można księgować otrzymane dotacje oraz wydatki, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, jest kolumna 16 (Uwagi), gdzie mogą być ewidencjonowane faktycznie otrzymane przez podatnika przychody, a także dotyczące tego przychodu wydatki. Poza tą kolumną dotacje oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów nie powinny być w księdze ewidencjonowane jako niemające wpływu na ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

W konsekwencji, przychody te nie podlegają ujęciu w prowadzonej przez Wnioskodawczynię podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ponieważ nie mają one wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego. Przychody te mogą być jednak ujęte w kolumnie 16 Księgi „Uwagi”.

Podsumowując, dotacja otrzymana przez Wnioskodawczynię w 2014 r. będzie dla Niej przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, jednakże w całości zwolnionym od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 i art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni nie ma również obowiązku ujmowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów kwoty otrzymanej dotacji.

Końcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawczynię interpretacje indywidualne dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach. Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) wterminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.