IPPP3/4512-991/15-4/KP | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług dokonanych na potrzeby realizacji projektu.
IPPP3/4512-991/15-4/KPinterpretacja indywidualna
 1. odliczanie podatku naliczonego
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2015 r. (data wpływu 2 grudnia 2015 r.) uzupełnionym w dniu 13 stycznia 2016 r. (data wpływu 15 stycznia 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/4512-991/15-2/KP z dnia 31 grudnia 2015 r., skutecznie doręczone w dniu 7 stycznia 2016 r. (data potwierdzenia odbioru), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług dokonanych na potrzeby realizacji projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług dokonanych na potrzeby realizacji projektu.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 13 stycznia 2016 r. (data wpływu 15 stycznia 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 31 grudnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w dniu 9 maja 2014 r. zawarła wespół z K, R. oraz I. umowę wielostronną w zakresie realizacji projektu w ramach programu L.

Koordynatorem tegoż projektu jest K., który w dniu 28 marca 2014 r. podpisał z Komisją Europejską umowę na realizację projektu „O.”.

Projekt ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w formie dotacji przyznawanych do marca 2018 r. (50% wysokości), ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 45%) oraz środków własnych (5%).

Celem projektu jest odtworzenie i zapewnienie właściwego stanu siedlisk mokradłowych K.

Powyższe ma zostać osiągnięte poprzez realizację następujących celów cząstkowych:

 1. Trwałą poprawę uwilgotnienia wybranych fragmentów siedlisk wilgotnych K.;
 2. Zatrzymania sukcesji wilgotnych siedlisk otwartych;
 3. Ograniczenia pól konfliktu pomiędzy interesami przyrody i społeczności lokalnych.

Środki na realizację tej części badań określonych w umowie Wnioskodawca otrzymuje bezpośrednio od koordynatora projektu - K. Środki fizycznie przekazywane są na rachunek bankowy Uczelni na podstawie złożonego uprzednio wniosku o płatność.

Realizowane w ramach tegoż projektu działania Wnioskodawca, nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych prowadzonych przez Wnioskodawca.

Tym samym Wnioskodawca od dnia 9 maja 2014 r. realizowała zadania na potrzeby projektu i uznawała podatek VAT naliczony w ramach jego realizacji jako koszt kwalifikowany projektu - niepodlegający zwolnieniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby projektu, które to potrzeby nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych Wnioskodawca przysługuje prawo zastosowania zawartego w art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca jest uczelnią publiczną, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164 poz. 1365) Podstawowymi zadaniami statutowymi uczelni są w szczególności kształcenie, wychowanie studentów oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, jak również upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki czy działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) misją Uczelni Wyższych jest odkrywanie i przekazywanie prawdy poprzez prowadzenie badań i kształcenie studentów, a szkoły wyższe stanowią integralną część narodowego systemu edukacji i nauki.

Art. 13.1. Podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są:

 1. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
 2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
 3. (62) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki;
 4. kształcenie i promowanie kadr naukowych;
 5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
 6. prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
 7. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
 8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
 9. (63) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:
  1. procesie kształcenia,
  2. badaniach naukowych.

Wyżej opisany zakres działań Wnioskodawca podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

Zgodnie bowiem z art. 91 ust. 1 tejże ustawy działalność uczelni, o której mowa w art. 13 ust. 1 i art. 14, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od czynności cywilnoprawnych na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Zdaniem Wnioskodawcy w omawianym przypadku realizując projekt „O.” Uczelnia nabywa towary i usługi nie związane w żaden sposób z wykonywaniem przez nią czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym w ocenie Wnioskodawcy nie ma on prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca uczestniczy w realizowanym w ramach programu L. projekcie „O.”. Celem projektu jest odtworzenie i zapewnienie właściwego stanu siedlisk mokradłowych K. Środki na realizację tej części badań określonych w umowie Wnioskodawca otrzymuje bezpośrednio od koordynatora projektu - K. na rachunek bankowy Uczelni na podstawie złożonego uprzednio wniosku o płatność. Realizowane w ramach tegoż projektu działania Wnioskodawca, nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych prowadzonych przez Wnioskodawcę.

Tym samym stwierdzić należy, że skoro w przedmiotowej sprawie nie występuje związek dokonanych zakupów towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, to nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.