IPPP3/4512-886/15-2/PC | Interpretacja indywidualna

Skoro jak wskazano w stanie faktycznym Fundacja nabywa towary i usługi na potrzeby projektu – które nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT, to w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług.
IPPP3/4512-886/15-2/PCinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 2. podatek naliczony
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „O.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „O.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Centrum, Krajowe Biuro w Polsce (C Polska) jest fundacją działającą od 22 czerwca 2012 r. Nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej w znaczeniu potocznym tylko wypełnia cele statutowe. Nie zamierza również pozyskiwać środków na realizację własnych działań w drodze prowadzenia działalności gospodarczej. Celem działania zgodnie ze statutem C Polska jest:

 1. działanie na rzecz ochrony i przywrócenia do stanu właściwego elementów środowiska przyrodniczego;
 2. udzielanie wsparcia w sprawach związanych z ochroną środowiska poprzez promowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, władzami publicznymi, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami zainteresowanymi sprawami ochrony środowiska;
 3. rozwój form swobodnego przepływu między Polską i innymi krajami, idei, myśli naukowo- technicznej i innych wartości związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska;
 4. powszechne zaangażowanie w procesy decyzyjne w sprawach ochrony środowiska;
 5. propagowanie idei ochrony środowiska i uwzględniania praw ekologii w rozwoju kraju;
 6. organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa;
 7. działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W dniu 17 maja 2013 r. podpisana została umowa pomiędzy Komisją Europejską a Centrum o dotację dla projektu w ramach programu LIFE+ tytuł: „O.”. Ze względów formalnych, w trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana beneficjenta koordynującego na Park i w dniu 28 marca 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Komisją Europejską a Parkiem na realizację projektu. W związku z tą zmianą C Polska pełni rolę partnera projektu, realizującego część zaplanowanych działań takich jak edukacja ekologiczna i promocja projektu.

Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w formie dotacji do marca 2018 r. Wkład finansowy Komisji Europejskiej wynosi 50% wartości projektu, natomiast 45% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w 5% ze środków własnych. Celem projektu jest odtworzenie i zapewnienie właściwego stanu siedlisk mokradłowych Puszczy. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację następujących celów cząstkowych:

 1. trwałą poprawę uwilgotnienia wybranych fragmentów siedlisk wilgotnych Puszczy ,
 2. zatrzymanie sukcesji wilgotnych siedlisk otwartych,
 3. ograniczenie pól konfliktów pomiędzy interesami przyrody i społeczności lokalnych.

Zadaniem C Polska w projekcie jest:

 1. prowadzenie działań edukacyjnych poprzez organizację szkoleń i warsztatów, konferencji, wycieczek, wyjazdów studyjnych;
 2. prowadzenie działań promocyjnych polegających na opracowaniu strony internetowej projektu, opracowaniu i wydaniu wydawnictw, plakatów, ulotek);
 3. wsparcie koordynacji projektu.

Zadania projektu są realizowane między innymi poprzez zatrudnianie pracowników, zleceniobiorców w ramach umów cywilnoprawnych, zakup towarów i usług, zakup sprzętu i narzędzi. Prowadzone przez C Polska działania, związane z realizacją projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

C Polska od lipca 2013 r. realizuje zadania na potrzeby projektu i kwalifikuje w koszty projektu całą wartość poniesionych wydatków uznając, że podatek VAT naliczony zawarty na fakturach zakupowych nie podlega odliczeniu, a więc i zwrotowi, ponieważ nie ma powiązania z obrotem opodatkowanym, ani opodatkowanym i zwolnionym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym, w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby projektu LIFE12 tytuł: „O.”, które nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, nie przysługuje C Polska prawo stosowania przepisów art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz może zaliczyć nie dający się odliczyć podatek VAT do kosztów w tym kosztów kwalifikowanych realizowanych na rzecz ww. projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Opisana w stanie faktycznym aktywność C Polska jest działalnością gospodarczą w świetle art. 15 ust. 2 u.p.t.u, z tym że z uwagi iż C Polska, wykonuje jedynie usługi o charakterze usługowym - nieodpłatnym, a wiec statutowe czynności podlegają opodatkowaniu w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jedynie wówczas, gdy będą realizowane za odpłatnością (odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług), natomiast gdy są wykonywane nieodpłatnie - nie podlegają podatkowi od towarów i usług.

C Polska współrealizując projekt „O.” nabywa towary i usługi niezwiązane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca uważa, że nie ma prawa na podstawie przepisów art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ dokonywane zakupy towarów i usług na potrzeby projektu LIFE+ ze środków Komisji Europejskiej i środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samy z uwagi na powyższe w związku z nabywaniem towarów i usług w tym na potrzeby ww. projektu, które nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, nie przysługuje C Polska prawo stosowania przepisów art. 86 ust. 1 u.p.t.u., do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz może zaliczyć niedający się odliczyć podatek VAT do kosztów kwalifikowanych realizowanych na rzecz ww. projektu.

Stosownie bowiem do art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami W myśl art. 4 ustawy o fundacjach, Fundacja działa na podstawie przepisów niniejszej ustawy i statutu. Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji (art. 5 ust. 1 ww. ustawy).

Z przepisu art. 3 ustawy o fundacjach wynika, że oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Składnikami majątkowymi, o których mowa w ust. 2, mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości. Natomiast ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w art. 1 ust. 1 reguluje m.in. zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych, uzyskiwanie przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego.

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Organizacjami pozarządowymi są niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4 (art. 3 ust. 2 ustawy).

Stosownie do art. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1, działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które nie pobierają one wynagrodzenia (art. 7).

Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 za które pobierają one wynagrodzenie. Sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto z przepisu art. 10 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzenie przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2 - 4 nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Zgodnie z kolei z przepisem art. 5 ust. 1 u.p.t.u, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
 2. eksport towarów
 3. import towarów
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Przy czym ustawodawca wskazując na działalność gospodarczą odnosi się do jej definicji ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT nie musi być - co do zasady - prowadzona w celu uzyskania zysku. W ramach działalności gospodarczej podatnik VAT może dążyć do osiągnięcia celów innych niż zarobkowe. Tym samym podatnikami VAT mogą być również podmioty typu non profit, realizujące np. zadania charytatywne, przy czym opodatkowaniu mogą podlegać jedynie takie czynności tych podatników, działających w tym charakterze, które są realizowane pod tytułem odpłatnym. Bez znaczenia także dla bycia podatnikiem VAT jest efekt prowadzonej działalności, w szczególności czy jest to działalność dochodowa, czy też przynosząca straty.

C Polska prowadzi wyłącznie działalność statutową, nieodpłatną, polegającą m.in. na realizacji projektów z zakresu ochrony środowiska. C Polska nie jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, nie jest zarejestrowana na potrzeby VAT ani VAT-UE. Tym samym realizacja zadań C Polska, ma charakter usługowy - nieodpłatny. Przy czym należy zauważyć, iż jej statutowe czynności podlegają opodatkowaniu, w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jedynie wówczas gdy są one realizowane za odpłatnością (odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług), natomiast gdy są wykonywane nieodpłatnie - nie podlegają podatkowi od towarów i usług.

Zatem należy stwierdzić, iż Fundacja, będąc organizacją pożytku publicznego, wykonując czynności polegające m.in. na realizacji projektów związanych z ochroną środowiska, świadczy usługi w sferze zadań publicznych, a tym samym - jest usługodawcą i mieści się wśród podmiotów wymienionych w art. 15 ust. 2 ustawy, co oznacza, że brak charakteru zarobkowego czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę nie może stanowić przestanki wyłączającej Zainteresowanego z definicji podatnika określonej w tym przepisie. Okoliczność bowiem, że świadczone usługi przez Wnioskodawcę są nieodpłatne ma znaczenie dla oceny, czy podlegają one opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy czy nie. Zaś ta kwestia nie jest istotna dla oceny, czy Wnioskodawca należy do podmiotów określonych w art. 15 ust. 2 u.p.t.u.

C Polska wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy świadcząc jednak wyłącznie czynności nieodpłatne, a zatem niepodlegające opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Z kolei w art. 86 ust. 1 u.p.t.u. stwierdza się, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż jak wskazuje C Polska, usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez C Polska do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto C Polska nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Zatem, C Polska nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Tym samym C Polska nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów tub usług (Dz. U, z 2013 r. poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu „O.”, ponieważ nabyte usługi w ramach projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez C Polska do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Jest jeszcze przepis art. 90 ust. 1 u.p.t.u. który stanowi, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Wskazane powyżej przepisy regulują, możliwość odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy jest on związany z wydatkami, które uprawniają do odliczenia podatku naliczonego, jak i takimi, które takiego prawa nie dają.

Przepisy ustawy o VAT nie zawierają definicji czynności, w zawiązku z którymi podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT. Zagadnienie to było przedmiotem rozważań wyrażonych w orzecznictwie sądów oraz literaturze przedmiotu. Rozwianie wątpliwość pojawiającej się na tle tego przepisu wiąże się z odpowiedzią na pytanie, czy ustawodawca tworząc treść art. 90 ust. 1 u.p.t.u. w odniesieniu do czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT, miał na myśli jedynie czynności zwolnione z VAT na podstawie rozdziału 2 ustawy, czy w ich zakres wchodzą także czynności niepodlegające ustawie o VAT.

Wątpliwość tę rozwiał ostatecznie NSA w drodze uchwały 7 sędziów z dnia 24 października 2011 r. (I FPS 9/10). NSA uznał jednoznacznie, że za czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje prawo odliczenia VAT należy uznać jedynie czynności zwolnione mocą tej ustawy oraz czynności opodatkowane na specjalnych zasadach, gdzie ustawa wprost stwierdza, że podatnik nie ma prawa do odliczenia.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wszystkie czynności realizowane prze C Polska w tym w ramach realizowanego projektu będą wykonywane nieodpłatnie. W związku z tymi czynnościami, C Polska ponosi wydatki związane z wynagrodzeniem koordynatora projektu oraz umowy zleceń, koszty podróży służbowych, prowadzenie rachunku bankowego, obsługa księgowa oraz opłata za wydanie interpretacji podatkowej w zakresie VAT.

C Polska stwierdza, że nie ma możliwości odzyskać podatku VAT w związku z poniesionymi kosztami związanymi z realizacją projektu. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Tym samym nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie jest również zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Zakupione przez C Polska towary i usługi nie zostały wykorzystane do czynności opodatkowanych, w związku z powyższymi C Polska nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług w tym związanego z projektem „O.” realizowanym w ramach funduszu LIFE+.

Z powyższych regulacji wynika, iż podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek tego podatku z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez podatnika tego podatku. Aby zatem podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wystawionych faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane (w sposób bezpośredni i bezsporny) z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych (czynności zwolnione od podatku VAT, czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT). Ustawodawca dopuszcza, zatem możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi czyli takimi, w wyniku których następuje określenie podatku należnego.

A zatem odliczenie podatku naliczonego to przysługujące zarejestrowanemu czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług całkowite bądź częściowe prawo do obniżenia kwoty podatku należnego dotyczącego opodatkowanych dostaw towarów i świadczenia usług o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane lub importowane towary i usługi są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z okoliczności sprawy wynika, że Centrum, Krajowe Biuro w Polsce jest fundacją działającą od 22 czerwca 2012 r. Nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej w znaczeniu potocznym tylko wypełnia cele statutowe. Nie zamierza również pozyskiwać środków na realizację własnych działań w drodze prowadzenia działalności gospodarczej. Celem działania zgodnie ze statutem C Polska jest; działanie na rzecz ochrony i przywrócenia do stanu właściwego elementów środowiska przyrodniczego; udzielanie wsparcia w sprawach związanych z ochroną środowiska poprzez promowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, władzami publicznymi, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami zainteresowanymi sprawami ochrony środowiska; rozwój form swobodnego przepływu między Polską i innymi krajami, idei, myśli naukowo-technicznej i innych wartości związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska; powszechne zaangażowanie w procesy decyzyjne w sprawach ochrony środowiska; propagowanie idei ochrony środowiska i uwzględniania praw ekologii w rozwoju kraju; organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa oraz działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. W dniu 17 maja 2013 r. podpisana została umowa pomiędzy Komisją Europejską a Centrum o dotację dla projektu w ramach programu LIFE+ nr umowy tytuł: „O.”. Ze względów formalnych, w trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana beneficjenta koordynującego na Park i w dniu 28 marca 2014r. podpisana została umowa pomiędzy Komisją Europejską a Parkiem na realizację projektu. W związku z tą zmianą C Polska pełni rolę partnera projektu, realizującego część zaplanowanych działań takich jak edukacja ekologiczna i promocja projektu. Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w formie dotacji do marca 2018 r. Wkład finansowy Komisji Europejskiej wynosi 50% wartości projektu, natomiast 45% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w 5% ze środków własnych. Celem projektu jest odtworzenie i zapewnienie właściwego stanu siedlisk mokradłowych Puszczy . Zostanie to osiągnięte poprzez realizację następujących celów cząstkowych; trwałą poprawę uwilgotnienia wybranych fragmentów siedlisk wilgotnych Puszczy , zatrzymanie sukcesji wilgotnych siedlisk otwartych, ograniczenie pól konfliktów pomiędzy interesami przyrody i społeczności lokalnych. Zadaniem C Polska w projekcie jest: prowadzenie działań edukacyjnych poprzez organizację szkoleń i warsztatów, konferencji, wycieczek, wyjazdów studyjnych, prowadzenie działań promocyjnych polegających na opracowaniu strony internetowej projektu, opracowaniu i wydaniu wydawnictw, plakatów, ulotek), wsparcie koordynacji projektu. Zadania te realizowane są między innymi poprzez zatrudnianie pracowników, zleceniobiorców w ramach umów cywilnoprawnych, zakup towarów i usług, zakup sprzętu i narzędzi. Prowadzone przez C Polska działania, związane z realizacją projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. C Polska od lipca 2013 r. realizuje zadania na potrzeby projektu i kwalifikuje w koszty projektu całą wartość poniesionych wydatków uznając, że podatek VAT naliczony zawarty na fakturach zakupowych nie podlega odliczeniu, a więc i zwrotowi, ponieważ nie ma powiązania z obrotem opodatkowanym, ani opodatkowanym i zwolnionym.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „O.”.

Mając na uwadze wskazany wyżej art. 86 ust. 1 ustawy stwierdzić należy, że skoro jak wskazano w stanie faktycznym C Polska nie planuje wykorzystywania wyników projektu do czynności opodatkowanych VAT, to w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług, zawartego w fakturach VAT dokumentujących zakupy związane z realizacją wskazanego projektu - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji powyższego skoro Fundacja nie planuje wykorzystywania efektów projektu do czynności opodatkowanych VAT nie ma prawa do obniżenia w całości lub w części kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami w związku z realizacją projektu badawczego pod tytułem „O.”.

Ponadto Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale „4” Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cytowanego rozporządzenia, w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału „4” ww. rozporządzenia.

Zatem zważywszy, iż nabyte w ramach projektu usługi nie są i nie będą wykorzystywane przez C Polska do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tym samym Wnioskodawca nie ma możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu „O.”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowanego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.