IPPP3/4512-877/15-2/PC | Interpretacja indywidualna

Skoro jak wskazano w stanie faktycznym zakupy towarów i usług nie służą czynnościom opodatkowanym VAT, to w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług.
IPPP3/4512-877/15-2/PCinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2015 r. (data wpływu 21 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją programu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją programu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Wnioskodawca) jest państwową osobą prawną utworzoną na podstawie ustawy. Zgodnie z art. 4 ust. 1 tego aktu prawnego Wnioskodawca realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które zostały określone dla niej w ramach rozwoju gospodarki, w szczególności w zakresie wspierania; przedsiębiorczości, mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą eksportu; rozwoju regionalnego; działalności innowacyjnej w rozumieniu przepisów o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich; rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców.

Wnioskodawca uczestniczy, po raz czwarty, w realizacji inicjatywy Komisji Europejskiej (KE) finansowanej ze środków Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (COSME), z dnia 29 października 2014 r., C (2014) 8044 w zakresie usług wspierających działalność gospodarczą i innowacje.

KE za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. małych i średnich przedsiębiorstw (EASME) dokonała wyboru ośrodków do realizacji projektu EEN (edycja IV) na obszarze wszystkich krajów członkowskich w drodze konkursu na tzw. partnerów sieciowych, który został ogłoszony w kwietniu 2014 r. (COSME Enterprise Europe Network 2015/2020) i rozstrzygnięty pod koniec 2014 r. Jednym z partnerów sieciowych wybranych przez EASME do realizacji projektu zostało wybrane konsorcjum (E.), w skład którego wchodzą następujące instytucje: (1) koordynator - Wnioskodawca (Warszawa), ... Dodatkowo, w latach 2015 - 2016, partnerzy konsorcjum E. będą realizować projekt, w ramach którego będą świadczyć usługi innowacyjnym przedsiębiorstwom z sektora MŚP w oparciu o oddzielną umowę podpisaną z EASME. Te zadania będą w 100% finansowane z Programu Ramowego na rzecz Badań i Innowacji Horyzont 2020. Koordynatorem i liderem konsorcjum jest Wnioskodawca na mocy dwóch umów: (1) umowy z EASME - umowa ramowa o partnerstwie (Framework Partnership Agreement - FPA) - Enterprise Europe Network (EEN), oraz (2) szczegółowej umowy o dotację (Specific Agreement - SA).

Usługi świadczone przez ośrodki realizujące projekt dotyczą usług z zakresu zarządzania innowacją w przedsiębiorstwie i skierowane są do innowacyjnych MŚP o wysokim potencjale wzrostu. Koszty wygenerowane w trakcie realizacji ww. projektu (świadczone usługi) są pokrywane w 100% z grantu KE, finansowanego ze środków Programu Horyzont 2020.

W związku z realizacją zadań projektu, Wnioskodawca zatrudnia personel merytoryczny w składzie: koordynator projektu. Umowa ramowa o partnerstwie zawarta z EASME wyróżnia następujące kategorie kosztów kwalifikowanych: koszty osobowe, i inne koszty (takie jak np. koszty: zakwaterowania w czasie delegacji, zakupu biletów kolejowych czy autobusowych, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, wynajmu powierzchni biurowej, etc.). Zgodnie z art. 5.5 szczegółowej umowy o dotację, kwota podatku VAT nie jest kosztem kwalifikowanym w projekcie , chyba że Wnioskodawca może wykazać, że odzyskanie podatku VAT nie jest możliwe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, zawartego w zakupach towarów i usług służących realizacji programu Enterprise Europe Network...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w opisanym przypadku. Dokonywane zakupy towarów i usług nie służą czynnościom opodatkowanym. Nie ma też związku pomiędzy czynionymi zakupami, a jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi. Zatem zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT zawarty w zakupach podatek nie podlega odliczeniom.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawa, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wiec wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca po raz czwarty uczestniczy w realizacji inicjatywy Komisji Europejskiej pn. Enterprise Europe Network (EEN) finansowanej ze środków Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (COSME), z dnia 29 października 2014 r., C (2014) 8044 w zakresie usług wspierających działalność gospodarczą i innowacje. Komisja Europejska za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. małych i średnich przedsiębiorstw (EASME) dokonała wyboru ośrodków do realizacji IV edycji projektu EEN na obszarze wszystkich krajów członkowskich w drodze konkursu na tzw. partnerów sieciowych który został ogłoszony w kwietniu 2014 r. (COSME Enterprise Europe Network 2015/2020) i rozstrzygnięty pod koniec 2014 r. Jednym z partnerów sieciowych wybranych przez EASME do realizacji projektu EEN zostało wybrane konsorcjum Enterprise Europe Network - Central Poland (E.) którego koordynatorem jest Wnioskodawca. Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Wnioskodawca wskazał, iż dokonywane w ramach programu zakupy towarów i usług nie służą czynnościom opodatkowanym. Nie istnieje związek pomiędzy czynionymi zakupami, a jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a Wnioskodawca był czynnym podatnikiem podatku VAT. Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony jeden z podstawowych warunków uprawniających do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy. Mianowicie dokonane zakupy - jak wskazał Wnioskodawca - nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Reasumując, Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją programu pn. Enterprise Europe Network.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/4512-119/15/AP | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP1/4512-481/15/AJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.