IPPP3/4512-844/15-2/PC | Interpretacja indywidualna

Instytut w ramach realizacji projektu nabywa towary i usługi, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, a więc Instytutowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami.
IPPP3/4512-844/15-2/PCinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Instytut (dalej jako „I.” lub „Instytut”) jako instytut badawczy działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 ze zm.);
 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. nr 96 poz. 620 ze zm.);
 • statutu I.

Instytut jest państwową jednostką organizacyjną zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającą osobowość prawną i działającą pod nadzorem Ministra Środowiska. I. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;
 • dokonywanie analiz i ocen wspomagających kształtowanie i realizację polityki leśnej państwa i programów rozwoju leśnictwa;
 • tworzenie naukowych podstaw i inicjowanie racjonalnych form trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej;
 • przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
 • wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Zasadniczo, działania I. obejmują swoim zakresem prowadzenie badań i prac badawczo- rozwojowych dotyczących nauk leśnych, których główne kierunki to:

 • wielostronne funkcje lasu, zrównoważony rozwój gospodarstwa leśnego oraz wykorzystanie zasobów leśnych;
 • biologia i ekologia zespołów leśnych oraz właściwości środowisk i siedlisk leśnych;
 • hydrologia i melioracje leśne;
 • oddziaływanie emisji przemysłowych i innych czynników antropogenicznych na las i restytucja drzewostanów na terenach wylesionych;
 • hodowla lasu, zadrzewienia i zalesienia gruntów nieleśnych;
 • ochrona lasu oraz metody wzmagania biologicznej odporności drzewostanów;
 • główne i uboczne użytkowanie lasu;
 • gospodarka łowiecka;
 • urządzanie, produkcyjność i monitoring lasu;
 • ekonomika gospodarki leśnej, jej powiązanie z innymi dziedzinami gospodarki narodowej, zasady i metody organizacji i zarządzania, polityka leśna oraz historia leśnictwa;
 • doskonalenie procesów technologicznych i środków technicznych w leśnictwie;
 • ochrona i bezpieczeństwo pracy w leśnictwie.

Do zadań Instytutu należy również:

 • osłona naukowa przy praktycznym upowszechnianiu wyników badań;
 • doradztwo naukowe;
 • opracowywanie prognoz i ekspertyz;
 • prowadzenie kursów i szkoleń dotyczących gospodarki leśnej;
 • prace normalizacyjne, certyfikacyjne, unifikacyjne i typizacyjne.

Dlatego też I., jako lider konsorcjum, w skład którego wchodzą wskazani poniżej Współwykonawcy, tj.:..

zawarł z Centrum (dalej: „N.”) umowę z dnia 7 sierpnia 2015 r. (dalej: „Umowa”) o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu: „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO” BIOSTRATEG pt. „Teledetekcyjne określenie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach” (dalej: „Projekt”).

Okres realizacji Projektu wynosi 50 miesięcy i jest realizowany w okresie od 1 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.

Projekt zakłada opracowanie i zastosowanie następujących metod i aplikacji:

 • metody inwentaryzacji zapasu przy wykorzystaniu danych teledetekcyjnych;
 • metody określania wielkości biomasy nadziemnej części drzew i ilości związanego w nadziemnej części drzew węgla przy wykorzystaniu danych teledetekcyjnych;
 • opracowanie metody lokalnej korekty miąższości drzew określanych wzorami dendrometrycznymi z wykorzystaniem naziemnego skanowania laserowego;
 • opracowanie przeliczników biomasowych i węglowych grubizny.

Założeniem działań będzie powiązanie danych pozyskanych zdalnie z wynikami pomiarów naziemnych, w celu umożliwienia i ułatwienia określania cech drzew i drzewostanów. W wyniku Projektu powstanie aplikacja komputerowa umożliwiająca określenie zasobności drzewostanów z wykorzystaniem zmiennych obliczonych na podstawie danych teledetekcyjnych, głównie danych lotniczego skanowania laserowego. Aplikacja ta po zakończeniu projektu stanie się własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i zostanie przekazana nieodpłatnie jako wynik fazy badawczej projektu.

Postanowienia Umowy dotyczące kwestii finansowych przewidują m.in.:

 • koszty dofinansowania Projektu ponosi N., które przekazuje środki finansowe bezpośrednio Instytutowi, jako wykonawcy, a następnie środki te są dystrybuowane pomiędzy Współwykonawców.
 • Projekt w części realizowanej przez I. dofinansowany zostanie w całości przez N.. W przypadku działań realizowanych poza dofinansowaniem, I. zobowiązany byłby pokryć powstałe koszty wkładem własnym, jeśli zadeklarowałby to w Harmonogramie wykonania Projektu i Kosztorysie Projektu, co nie miało miejsca w przypadku I.. Dofinansowanie z N. wypłacane będzie Instytutowi w formie zaliczek, zgodnie z Harmonogramem płatności, stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy.
 • Dowody księgowe dokumentujące poniesione przez I. wydatki związane z realizacją projektu wystawiane są na Instytut. Zważywszy, że na potrzeby realizacji Projektu niezbędny będzie zakup/wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, to zgodnie z Umową dochody ze sprzedaży tej aparatury sfinansowanej ze środków stanowiących dofinansowanie (w okresie realizacji Projektu) podlegają zwrotowi na rzecz N..
 • Niewykorzystane na realizację Projektu środki finansowe podlegają zwrotowi na rachunek N..

Ponadto w sytuacji, gdy w wyniku prac rozwojowych opracowywane zostaną prototypy, czy projekty pilotażowe, które można wykorzystać do celów komercyjnych (prototyp z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do celów demonstracyjnych i dowodowych), wszelkie dochody wynikające z komercyjnego wykorzystania prototypu, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej uzyskane w okresie do 3 lat od daty zakończenia realizacji Projektu podlegają zwrotowi na rzecz N..

Umowa zawiera także zapis, iż naliczony podatek od towarów i usług (VAT) może być kosztem kwalifikowanym, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami, nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia, oraz jeśli podatek ten został naliczony w związku z poniesionymi kosztami kwalifikowanymi.

Precyzując charakter kosztów objętych dofinansowaniem N. wskazuje m.in. następujące warunki:

 1. są niezbędne do zrealizowania celów Projektu;
 2. są zgodne z Kosztorysem Projektu;
 3. są zaksięgowane i udokumentowane zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz przyjętą polityką rachunkowości;
 4. zostały poniesione zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów.

Wyniki Projektu, co do zasady, powinny być szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem:

 • konferencji technicznych lub naukowych;
 • czasopism naukowych lub technicznych lub powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań;
 • oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Ponadto informacja o dofinansowaniu Projektu przez N. musi być umieszczana na wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych oraz w publikacjach.

W ramach działalności gospodarczej, I. dokonuje co do zasady, sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Jednakże w nielicznych przypadkach, występują transakcje zwolnione z tego podatku, jak i będące poza jego zakresem. Z uwagi na fakt, że w stosunku do części wydatków, nie jest możliwe ich przyporządkowanie bezpośrednio do działalności zwolnionej, jak i opodatkowanej, I. pomniejsza kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą proporcjonalnie można przypisać czynnościom, w stosunku do których przysługuje mu prawo obniżenia kwoty podatku naliczonego.

Należy podkreślić, że współczynnik VAT sprzedaży opodatkowanej wyliczony dla I. za rok 2014, obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniósł powyżej 99%. W konsekwencji, I. dokonuje 100% odliczenia VAT.

Analizując zadania, do których wykonania zobowiązany jest I. z tytułu Projektu należy stwierdzić, iż w wyniku jego realizacji Instytut nie świadczy i nie będzie świadczył żadnych odpłatnych usług, a tym samym, nie uzyskuje i nie będzie uzyskiwał żadnych przychodów z osiągniętych rezultatów.

Z drugiej jednakże strony, I. w związku z realizacja Projektu, dokonuje określonych zakupów towarów i usług od podmiotów zewnętrznych, udokumentowanych fakturami zawierającymi podatek VAT. Nie istnieje jednak, ani bezpośredni, ani pośredni związek pomiędzy tymi wydatkami, a działalnością opodatkowaną Instytutu w świetle ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Zważywszy, że Instytut w ramach realizacji Projektu nabywa towary i usługi, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych (nie istnieje związek pomiędzy zakupionym towarem lub usługą a opodatkowaną działalnością Instytutu), to czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie I., z uwagi na fakt, że rezultaty wykonanych w ramach Projektu prac nie będą służyć Instytutowi do wykonywania czynności opodatkowanych, to tym samym I. nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na towary i usługi, które zostały poniesione w związku z realizacją tego Projektu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, rozumie się: „(...) wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Biorąc pod uwagę podstawowe prawo podatnika podatku VAT, tj. prawo do odliczenia podatku naliczonego, art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w powołanym powyżej art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie natomiast z postanowieniami art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Treść powołanych przepisów wskazuje więc, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje zasadniczo wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług; oraz
 • towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego, przysługuje więc co do zasady, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w towarach i usługach, które zostały przez niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów i usług, a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Przenosząc powyższe ustalenia do przedmiotowego stanu faktycznego, należy wskazać, iż Instytut jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, który posiada status instytutu badawczego i prowadzi badania oraz prace badawczo - rozwojowe dotyczące nauk leśnych. W prowadzonej ewidencji księgowej I. wyodrębnia co do zasady następujące grupy działalności: opodatkowaną, zwolnioną oraz niepodlegającą opodatkowaniu.

Realizowany przez Instytut Projekt finansowany jest ze środków publicznych, w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 21 czerwca 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). W toku realizacji projektu Instytut sporządza sprawozdania, jak również przekazuje dotyczącą go dokumentację oraz raporty roczne i wnioski o płatność.

Zadania I., w tym wykorzystanie efektów zrealizowanego Projektu, są więc bez wątpienia związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem, odliczenie podatku naliczonego od nabywanych przez I. towarów i usług wyłącznie dla celów realizacji Projektu, stanowiłoby dla I. nieuprawnione rozszerzenie zakresu stosowania ustawy na sferę, której ta ustawa w ogóle nie dotyczy.

Należy bowiem stwierdzić, że czynności niepodlegające opodatkowaniu nie są w ogóle objęte regulacją Ustawy o VAT, ponadto brak jest w tej ustawie przepisów, które dopuszczałyby możliwość odliczenia podatku naliczonego w tego rodzaju sytuacjach.

Jak już wspomniano, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W opisanej sytuacji warunek uprawniający do odliczenia nie jest więc spełniony, gdyż ze stanu faktycznego jednoznacznie wynika, że efekty projektu są związane wyłącznie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dodatkowo należy nadmienić, że Instytut nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale „4” Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r.

Skoro więc I. nie spełnia tych warunków, to nie ma również możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału „4” tego rozporządzenia.

Prezentowane przez Instytut stanowisko znajduje całkowite potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, w tym również interpretacji wydanej już w zbliżonym stanie faktycznym na rzecz I.. I tak: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydając w dniu 6 października 2014 r. interpretację indywidualną (sygn. IPPP3/443-966/14-2/ISZ ) na rzecz I. w zbliżonym stanie faktycznym potwierdził stanowisko Instytutu, iż: „(...) w wyniku (...) realizacji Instytut nie będzie świadczył żadnych odpłatnych usług, a tym samym nie będzie uzyskiwał żadnych przychodów z rezultatów osiągniętych w ramach Projektu. Z drugiej jednak strony, Wnioskodawca w związku z realizacją projektu będzie dokonywał określonych zakupów towarów i usług od podmiotów zewnętrznych, udokumentowanych fakturami zawierającymi podatek VAT. Nie istnieje jednak, ani bezpośredni, ani pośredni związek pomiędzy tymi wydatkami, a działalnością opodatkowaną Instytutu w świetle Ustawy o VAT”.

Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydając w dniu 14 listopada 2013 r. kolejną interpretację indywidualną (sygn. IPPP1/443-983/13-2/AS) na rzecz I., w zbliżonym stanie faktycznym, odstępując od uzasadnienia potwierdził stanowisko I., iż m.in. warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdy towary i usługi nabywane w ramach realizacji danego projektu nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a wykonywane w ramach tego projektu czynności (ewentualnie powstałe materiały, czy wartości niematerialne i prawne), nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT.

Także na tle wcześniejszej interpretacji indywidualnej ww. organu na rzecz I. z dnia 4 kwietnia 2013 r. (sygn. IPPP3/443-129/13-2/RD) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, iż: „(...) nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług, zawartego w fakturach VAT dokumentujących zakupy związane z realizacją wskazanego Projektu - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. W konsekwencji powyższego Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami w związku realizacji projektu (...)”.

W interpretacji indywidualnej z 17 października 2012 r., sygn. IPPP1/443-643/12-2/PR, wydanej na rzecz innego podatnika, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że „(...) otrzymana dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji projektu (...) nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (...) dokonywane przez Instytut zakupy w związku z nieodpłatnym świadczeniem usług związanych z realizacją projektu nie służą wykonywaniu czynnościom opodatkowanym VAT z uwagi na powyższe nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym Instytutowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług”.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 Ustawy o VAT, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdy towary i usługi nabywane w ramach realizacji Umowy nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a wykonywane w ramach Projektu czynności (ewentualnie opracowywane prototypy, czy projekty pilotażowe), nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT.

I. nie ma zatem prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawa, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art . 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art .114, art . 119 ust. 4, art . 120 ust. 17 i 19 oraz art . 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wiec wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Instytut jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Instytut jako lider konsorcjum zawarł w dniu 7 sierpnia 2015 r. umowę z Centrum o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Środowisko Naturalne, Rolnictwo i Leśnictwo” BIOSTRATEG pt: „Teledetekcyjne określenie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”. Wyniki badań przeprowadzonych w ramach Projektu powinny być szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem konferencji technicznych lub naukowych, czasopism naukowych lub technicznych, lub powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań, oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencja otwartego dostępu. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej I. dokonuje co do zasady, sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. W związku z realizacją Projektu Instytut nie świadczy i nie będzie świadczył żadnych odpłatnych usług, a tym samym nie uzyskuje i nie będzie osiągał żadnych przychodów z osiągniętych rezultatów. Instytut w związku z Projektem dokonuje określonych zakupów towarów i usług od podmiotów zewnętrznych udokumentowanych fakturami zawierającymi podatek VAT, nie istnieje jednak ani bezpośredni, ani pośredni związek pomiędzy tymi wydatkami, a działalnością opodatkowaną Instytutu w świetle ustawy o VAT.

Mając na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy oraz przedstawione we wniosku okoliczności stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi – zakupy towarów i usług nabywanych w celu realizacji Projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług nabywanych w celu realizacji przedmiotowego Projektu.

W zakresie przedmiotowego Projektu Instytut nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale „4” Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cytowanego rozporządzenia, w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału „4” ww. rozporządzenia.

Zatem zważywszy, że Instytut w ramach realizacji Projektu nabywa towary i usługi, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, to Instytutowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami, ponieważ nie istnieje związek pomiędzy zakupionym towarem lub usługą a opodatkowaną działalnością I..

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowanego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.