IPPP3/4512-817/15-4/IG | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług towarów i usług nabytych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
IPPP3/4512-817/15-4/IGinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2015 r. (data wpływu 30 września 2015 r.), uzupełniony w dniu 24 listopada 2015 r. (data nadania) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 9 listopada 2015 r. do uzupełnienia wniosku otrzymane w dniu 19 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w ramach realizowanego projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w ramach realizowanego projektu. Wniosek został uzupełniony w dniu 24 listopada 2015 r. (data nadania) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 9 listopada 2015 r. do uzupełnienia wniosku otrzymane w dniu 19 listopada 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca realizuje projekt dot. opracowania dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynków w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna POIiŚ 2007-2013. W ramach projektu zostanie zrealizowanych 125 audytów energetycznych dla 110 obiektów. Szacowana wartość realizacji wynosi 984.811,78 PLN jako koszty kwalifikowane oraz 9.715,77 jako koszty niekwalifikowane.

Organy władzy publicznej oraz obsługujące je urzędy, w zakresie w jakim nie są podatnikami VAT nie mogą skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT.

Wnioskodawca dokonuje tego na podstawie oświadczenia, że nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT (Dz. U. Z 2004 r. Nr 54 poz. 535).

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o uzyskanie indywidualnej opinii w sprawie braku możliwości odliczenia podatku VAT, uznanego w realizowanym przez Wnioskodawcę projekcie finansowym. W przeciwnym razie kwota VAT zostanie uznana za wydatek niekwalifikowalny.

W uzupełnieniu wskazano, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Budynki (obiekty) Wnioskodawcy będące przedmiotem opracowania dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna POIiŚ 2007-2013, stanowią obiekty służbowe. Wskazane obiekty nie służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy jest możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją ww. projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy,

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy, za podatników VAT nie uznaje się organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z tym zapisem Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, uznanego w realizowanym przez Wnioskodawcy projekcie finansowym za koszt kwalifikowalny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika.

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca realizuje projekt POiŚ. dot. opracowania dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynków w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna POIiŚ 2007-2013. W ramach projektu zostanie zrealizowanych 125 audytów energetycznych dla 110 obiektów. Zakupy towarów i usług, dokonywane przez Wnioskodawcę w ramach realizacji Projektu dotyczą zadań nałożonych na Wnioskodawcę odrębnymi przepisami prawa. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wskazane obiekty nie służą jednak Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Analiza opisu zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że w opisanej sprawie nie został spełniony jeden z podstawowych warunków uprawniających do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – związek nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, jednak jak wskazuje Wnioskodawca budynki (obiekty) będące przedmiotem opracowania dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków nie będą wykorzystane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Reasumując, Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług towarów i usług nabytych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Nadmienia się, że tut. Organ nie jest kompetentny do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Może on jedynie dokonać oceny czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do ustawy. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP2/4512-1149/15/KK | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ILPP3/4512-1-271/15-2/AW | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP1/4512-1100/15-3/AS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.