IPPP3/4512-765/15-3/KP | Interpretacja indywidualna

W przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi – zakupy towarów i usług nabywanych w celu realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług nabywanych w celu realizacji przedmiotowego projektu.
IPPP3/4512-765/15-3/KPinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. prawo
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 25 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na finansowanie działań prospołecznych oraz działalność prospołeczną. Fundacja jest czynnym podatnikiem VAT. Zajmuje się m.in.:

  • inicjowaniem i wspieraniem nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, w tym sieci prywatnych inwestorów oraz V., partnerstwa publiczno-prywatnego, usług finansowo-kapitałowych oraz przekształceń własnościowych, jak również pomoc i doradztwo w kojarzeniu partnerów pomiędzy sektorem małego i średniego biznesu, badań i nauki, organizacji pozarządowych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego,
  • propagowaniem idei współpracy w oparciu o technologie informatyczne i komunikacyjne skupione w obszarze rozwoju innowacji, eBiznesu, eUsług, eGoverment, eLearningu, automatyzacji procesów biznesowych i innych rozwiązań zwiększających efektywność wymiany informacji współpracy, rozwijaniem i umacnianiem postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wykorzystującego zaawansowane technologie informatyczne i komunikacyjne poprzez aktywizację młodych przedsiębiorców, studentów i młodzieży na wsi i w miastach oraz walkę z wykluczeniem cyfrowym.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. budowę i wsparcie rozwoju infrastruktury i innowacyjnych systemów informatycznych służących budowie społeczeństwa cyfrowego oraz wymianie informacji pomiędzy współpracującymi partnerami,
  2. podejmowanie działań integrujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw, sektor badań i nauki, organizacji pozarządowych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego, w tym w szczególności poprzez inicjowanie spotkań branżowych i tematycznych, organizację i uczestnictwo w seminariach, sympozjach, konferencjach, konkursach etc., a także podejmowanie innych wspólnych działań w zakresie działalności edukacyjnej, wydawniczej oraz badawczej,
  3. współpracę z administracją rządową i samorządową oraz innymi partnerami życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego, w tym m.in. opiniowanie projektów ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych związanych z celami fundacji,
  4. realizację wspólnych projektów mających na celu rozwój innowacyjnych technologii, zacieśnianie współpracy europejskiej, wymianę wiedzy i rozwój cyfrowego społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie organizacyjne, w tym poprzez świadczenie usług informacyjnych, organizacyjnych, szkoleniowych, doradczych, społecznościowych i komunikacyjnych, a także współfinansowanie inicjatyw ogólnopolskich, lokalnych i regionalnych w zakresie celów Fundacji.

Fundacja będzie realizować projekt pt: „Promocja i podnoszenie konkurencyjności regionu LGR ZZ poprzez bezpośrednie działania informacyjne i doradcze dla mieszkańców, turystów, przedsiębiorców i inwestorów” w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Celem projektu jest poprawa jakości życia i stanu środowiska na obszarach rybackich (LGR ZZ) poprzez stworzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców, turystów, przedsiębiorców i inwestorów a tym samym poprawa konkurencyjności Fundacji i regionu. Wszystkie usługi oferowane w ramach projektu będą bezpłatne. Zgodnie z zasadami realizacji projektu naliczony podatek od towarów i usług byłby wydatkiem kwalifikowanym (czyli podlegającym refundacji) jeśli zgodnie z przepisami Beneficjentowi (czyli Fundacji) nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.

W uzupełnieniu z dnia 25 września 2015 r. Wnioskodawca wskazał że towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Fundacji jako jednostce, która będzie realizować projekt pt: „Promocja i podnoszenie konkurencyjności regionu LGR ZZ poprzez bezpośrednie działania informacyjne i doradcze dla mieszkańców, turystów, przedsiębiorców i inwestorów” w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w zakresie objętym projektem będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług nabywanych w celu realizacji projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm) Fundacji nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług, które będą nabywane w celu realizacji projektu, gdyż nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej. Usługi w ramach realizowanego projektu będą świadczone mieszkańcom, turystom, przedsiębiorcom, inwestorom i innym podmiotom - bezpłatnie. Nie przewiduje się, żeby projekt generował w przyszłości jakiekolwiek przychody. Podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego jest istnienie związku tegoż podatku z czynnościami opodatkowanymi w rozumieniu art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, zatem Fundacja nie będzie miała do czynienia z obrotem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym Fundacja nie będzie mogła odliczyć od podatku naliczonego, zawartego w cenach towarów i usług, które będą nabywane w celu realizacji projektów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art . 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art . 114, art . 119 ust. 4, art . 120 ust. 17 i 19 oraz art . 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje więc wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT będzie realizował projekt pt. „Promocja i podnoszenie konkurencyjności regionu poprzez bezpośrednie działania informacyjne i doradcze dla mieszkańców, turystów, przedsiębiorców i inwestorów” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Celem projektu jest poprawa jakości życia i stanu środowiska na obszarach rybackich poprzez stworzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców, turystów, przedsiębiorców i inwestorów, a tym samym poprawa konkurencyjności Fundacji i regionu. Wszystkie usługi oferowane w ramach projektu będą bezpłatne. Jak wskazał Wnioskodawca towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy oraz przedstawione we wniosku okoliczności stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi – zakupy towarów i usług nabywanych w celu realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług nabywanych w celu realizacji przedmiotowego projektu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.