IPPP3/4512-698/15-2/JF | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektów w ramach Programu.
IPPP3/4512-698/15-2/JFinterpretacja indywidualna
 1. badanie
 2. podatek naliczony
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2015 r. (data wpływu 19 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektów w ramach Programu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektów w ramach Programu Badań.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Instytut (dalej: Instytut) , jest instytutem badawczym (placówką naukowo-badawczą) działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 618 ze zm.) oraz innych przepisów prawa i statutu. Instytut zajmuje się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka.

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

 • prowadzenie badań podstawowych, stosowanych oraz przemysłowych,
 • podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych,
 • upowszechnianie wiedzy w zakresie prowadzonych prac,
 • działania zmierzające do aplikacji wyników badań,
 • ochrona własnych oryginalnych rozwiązań naukowo - technicznych w kraju i zagranicą,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej na poziomie studiów wyższych, podyplomowych i doktoranckich, związanych z prowadzonymi przez Instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • inne zadania wynikające z rozwoju nauki i techniki.

Instytut posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych i rozwojowych, w tym m.in. projektów ukierunkowanych na rozwój metod badania, projektowania i konstrukcji zaawansowanych technicznie środków ochrony indywidualnej, z uwzględnieniem nowych zagrożeń i zmieniających się potrzeb użytkowników.

W ramach Programu Badań Stosowanych (PBS) w ścieżce A, Instytut realizuje trzy projekty na podstawie zawartych umów z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Ścieżka ta obejmuje badania podejmowane w celu określenia zastosowań praktycznych na bazie wiedzy pozyskanej w przeprowadzonych wcześniej badaniach naukowych (np. badania nowych materiałów o specyficznych właściwościach pod kątem możliwości ich wykorzystania w konkretnych produktach lub technologiach).

Przyznane zgodnie z przepisami ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 615), dofinansowanie na realizację ww. projektów przeznaczone jest na badania przemysłowe. W myśl art. 2 pkt 3 lit. c tej ustawy badaniami przemysłowymi są badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych.

Zgodnie z podpisanymi przez Instytut umowami, wyniki projektów należy zastosować w działalności gospodarczej oraz dokonać podziału lub rozpowszechnienia ich na warunkach rynkowych i zgodnie z przepisami o pomocy publicznej oraz Umową konsorcjum.

Instytut w ramach PBS realizuje niżej omówione programy:

  1. „Zastosowanie proekologicznych, aktywnych związków mineralnych w produkcji rękawic i obuwia do ochrony przed zimnem”.

W ramach niniejszego projektu zakłada się opracowanie zupełnie nowych rozwiązań konstrukcyjnych ogrzewanych rękawic i obuwia ochronnego, aktywnie reagujących na warunki środowiska pracy i tym samym dostosowujących swoje właściwości termoizolacyjne do potrzeb użytkownika w danych warunkach pracy.

Celem praktycznym projektu będzie opracowanie sposobu aplikacji proekologicznych aktywnych związków mineralnych w produkcji rękawic i obuwia, przeznaczonych do ochrony przed zimnem, w zakresie niezbędnym do późniejszego wdrożenia do produkcji nowych rozwiązań konstrukcyjnych tych wyrobów.

Bezpośrednimi odbiorcami wyników projektu będą zarówno producenci rękawic i obuwia ochronnego jak i użytkownicy środków ochrony indywidualnej zatrudnieni przy ekspozycji na działanie niskiej temperatury w środowisku zimnym (produkcja, magazynowanie i dystrybucja produktów spożywczych w warunkach środowiska zimnego m.in.: praca w chłodniach, tunelach zamrażalniczych w zakładach przetwórstwa mięsa, ryb, mleka i serów, lodów i mrożonek, praca przy sortowaniu mrożonych warzyw i owoców).

Zakłada się również, że w ramach projektu zostanie zaprojektowane i zbudowane stanowisko badawcze do oceny właściwości izolacyjnych rękawic i obuwia z aktywnymi elementami grzejnymi. Stanowisko i procedura badawcza zostaną wdrożone do systemu laboratoriów badawczych Instytut w celu pozyskiwania dochodów z prowadzenia działalności badawczej i certyfikacyjnej w tym zakresie.

Ponadto w ramach realizacji projektu planuje się opracowanie graficznego projektu znaku towarowego dla ogrzewanych rękawic i obuwia ochronnego, co umożliwi w przyszłości pozyskiwanie dochodów z przeprowadzanej certyfikacji rękawic i obuwia, w wyniku których nadawany będzie wspomniany znak towarowy.

  2. "Tekstroniczne sensory gazów i par cieczy drukowane na podłożach tekstylnych”.

Celem projektu jest opracowanie i przebadanie tekstronicznych sensorów stężenia toksycznych gazów nieorganicznych oraz par cieczy organicznych. W ramach projektu opracowane zostaną przykładowe modele środków ochrony indywidualnej ze zintegrowanymi tekstronicznymi sensorami gazów i par cieczy.

Zadania Instytut obejmują prace związane z opracowaniem założeń konstrukcyjnych, wymagań oraz przeprowadzeniem badań wytworzonych w ramach projektu tekstronicznych sensorów gazów nieorganicznych oraz par substancji organicznych, opracowanie przykładowych modeli pochłaniaczy zintegrowanych z sensorami. Zastosowanie wyników tych badań w działalności gospodarczej polegać będzie m.in. na wykonywaniu badań charakterystyk sensorów tekstronicznych dla podmiotów wytwarzających środki ochrony indywidualnej, w których opracowane sensory znajdą zastosowanie. Opracowane rozwiązania w ramach niniejszego projektu będą dotyczyć trzech grup wyrobów, tj. tekstronicznego sensora gazu, modułu tekstronicznego sensora gazu z układem pomiarowym oraz wybranych środków ochrony indywidualnej zintegrowanych z tekstronicznym sensorem gazu. Każdy z ww. produktów stanowi podstawę do uzyskania przychodów będących wynikiem opracowań powstałych w ramach projektu. Prognozy finansowe bazują na wykonaniu informacyjnej serii czujników w ostatnim roku realizacji projektu oraz podpisaniu umów wdrożeniowych a następnie uruchomieniu produkcji przez producentów.

Ponadto zostaną opracowane stanowiska oraz procedury badawcze, które w przyszłości mogą być wykorzystane w procesie oceny typu WE (certyfikacja) środków ochrony indywidualnej z zaimplementowanymi czujnikami gazów i par cieczy. Istnieje już producent bezpośrednio zainteresowany wynikami projektu.

Instytut realizuje zadania, które nie obejmują wytworzenia projektowanych sensorów. Wkładem Instytutu w powstające rozwiązania są opracowane założenia techniczne, wymagania konstrukcyjne, oraz wytworzona infrastruktura badawcza pozwalająca na ocenę wytworzonych sensorów. W przypadku komercjalizacji sensorów (uruchomienia produkcji sensorów przeznaczonych do implementacji w środkach ochrony indywidualnej), niezbędne będzie prowadzenie badań sprawdzających, kalibracyjnych, itp., oraz badań koniecznych do oceny typu WE kompletnych środków ochrony indywidualnej z zaimplementowanymi czujnikami gazów i par cieczy. Wdrożenie wyników projektu, może więc być potencjalnym źródłem przychodów ze sprzedaży dla Instytutu.

  3. „Opracowanie technologii wytwarzania wielofunkcyjnych kompozytów do ochrony człowieka w warunkach szczególnie uciążliwej pracy”.

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania wielofunkcyjnych kompozytów włóknowych, których zastosowanie w wybranych środkach ochrony indywidualnej zapewni ochronę człowieka przed zagrożeniami w warunkach szczególnie uciążliwej pracy. Przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych wykorzystując technikę melt-blown zostaną opracowane włókniny będące materiałem bazowym do produkcji półmasek filtrujących oraz wkładek do obuwia ochronnego.

Wynikiem praktycznym projektu będzie technologia wytwarzania wielofunkcyjnych kompozytów polimerowych przeznaczonych do konstrukcji różnego rodzaju wyrobów przeznaczonych do ochrony człowieka przed zagrożeniami, szczególnie w warunkach uciążliwej pracy.

Bezpośrednimi odbiorcami wyników projektu będą producenci ukierunkowani na innowacje w technologii produkcyjnej materiałów filtracyjnych i ŚOI, ze szczególnym uwzględnieniem wielofunkcyjnych kompozytów polimerowych.

Instytut realizuje powyższe projekty wraz z innymi Współwykonawcami w ramach zawartych umów konsorcjum naukowych - grupy jednostek organizacyjnych, w której skład wchodzi co najmniej jeden przedsiębiorca.

Rezultaty będące przedmiotem praw własności przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie, powstałe w ramach realizacji projektów, stanowią własność Instytutu lub Współwykonawców.

Zakres praw majątkowych do wyników badań będących rezultatem projektów przysługuje Instytutowi lub Współwykonawcom w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi (finansowemu lub innemu) w realizacji projektów. Przekazanie praw majątkowych pomiędzy uczestnikami projektów następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw.

Instytut jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W zakresie prowadzonej działalności wykonuje działania związane z działalnością opodatkowaną, niepodlegającą opodatkowaniu i zwolnioną.

W celu realizacji przedmiotowych projektów Instytut będzie nabywać towary i usługi opodatkowane podatkiem VAT.

W związku z tym, iż rezultaty uzyskane w ramach ww. projektów charakteryzują się innowacyjnością oraz znaczącym potencjałem komercjalizacyjnym, przewiduje się między innymi sprzedaż wyników prac, udzielenie licencji na wyniki prac lub wniesienie wyników prac do spółki.

Komercjalizacja wyników prac projektów stanowić będzie sprzedaż podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Działania podjęte przez Instytut w celu realizacji projektów mogą jednak nie doprowadzić do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Zgodnie z zawartymi umowami naliczony podatek od towarów i usług może stanowić koszt kwalifikowany w projektach, jedynie wówczas, gdy został poniesiony w związku z kosztami kwalifikowalnymi, zaś jednostka realizująca go nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym Instytutowi przysługuje pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT od zakupów związanych z realizacją projektów w ramach Programu Badań Stosowanych (PBS) w ścieżce A finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Od zakupów związanych z realizacją projektów w ramach Programu Badań Stosowanych (PBS) w ścieżce A finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przysługuje mu pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT, ponieważ zakupy te związane są bezpośrednio z komercjalizacją wyników projektów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z literalnego brzmienia wyżej zacytowanego przepisu wynika, iż uznanie podmiotu za podatnika nie jest uzależnione od celu czy rezultatu jego działalności. Ustawa VAT definiuje działalność gospodarczą jako wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Działalność gospodarcza nie jest uzależniona od rezultatu, czyli widocznego efektu podejmowanych przez podatników działań.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT z dnia 11 marca 2004 r. w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

 • czynności tych dokonuje podatnik podatku od towarów i usług;
 • nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy podkreślić, że ustawodawca nie stwierdził, że prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje tylko wówczas, gdy nabywane towary i usługi są bezpośrednio związane z działalnością obecnie prowadzoną. Oznacza to, że dopuszczalne jest prawo odliczenia podatku VAT naliczonego także w przypadku, gdy nabywane towary i usługi będą wykorzystywane do działalności, którą podatnik ma zamiar podjąć.

Biorąc pod uwagę brzmienie art. 86 ust. 1 ustawy VAT należy stwierdzić, że prawo do odliczania podatku VAT naliczonego przysługuje podatnikowi zawsze, gdy nabywane towary i usługi są bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą. Nie ma znaczenia okres, w którym ta działalność będzie wykonywana.

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacjach:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.