IPPP3/4512-546/15-2/RD | Interpretacja indywidualna

Skoro jak wskazano w stanie faktycznym Instytut nie planuje wykorzystywania efektów projektu do czynności opodatkowanych VAT, to w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług,
IPPP3/4512-546/15-2/RDinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2015 r. (data wpływu 1 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu badawczego pn. „A.” –
jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu badawczego pn. „A.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Instytut B. posiada status instytutu badawczego, działającego na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 618), będącego państwową jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.

Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, przystosowania wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce, wdrażanie oraz upowszechnianie wyników tych prac.

Cele te Instytut realizuje w szczególności poprzez prowadzenie badań naukowych, opracowywanie konstrukcji i technologii w dziedzinie nanostruktur, mikroelektroniki, nanofotoniki, opracowywanie nowoczesnych technologii wytwarzania mikrosystemów i układów scalonych, opracowywanie nowych metod badawczych i miernictwa, udział w działalności normalizacyjnej prowadzonej przez instytucje krajowe jak i międzynarodowe.

Upowszechnia również wyniki prowadzonych badań poprzez działalność wydawniczą, prowadzenie szkoleń specjalistycznych, prowadzenie działalności gospodarczej związanej z produkcją doświadczalną oraz świadczenie usług badawczych, technologicznych i pomiarowych. Dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą polegającą na komercyjnym wynajmie wolnych pomieszczeń będących w jego posiadaniu, a nie objętą statutem. Dochody z wynajmu pomieszczeń przeznaczane są na finansowanie bieżącej działalności statutowej. Instytut jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Instytut B. (B.) w ramach I konkursu Programu Badań Stosowanych w ścieżce A realizuje jako Lider konsorcjum projekt pt. „A.” na podstawie umowy z dnia 13 listopada 2012 r. zawartej z C.. Skład konsorcjum utworzonego na czas realizacji projektu został starannie dobrany w celu zapewnienia maksymalnych efektów z realizacji projektu. W skład konsorcjum oprócz lidera wchodzi D. (D.).

Celem projektu jest stworzenie podstaw naukowych i technologicznych dla konstruowania w B. nowych detektorów naładowanych cząstek - dla zintegrowanych systemów detektorowych, zarówno do badań z dziedziny fizyki i chemii jądrowej, jak i dla zastosowań przemysłowych, medycznych i pro-ekologicznych.

W ramach niniejszego projektu w B. prowadzone są prace optymalizacyjne nad konstrukcją i technologią struktur detektorowych, pozwalające na opracowanie takich modyfikacji technologii struktur epiplanarnych, aby możliwe było wykonywanie struktur detektorowych o bardzo dużej powierzchni aktywnej (4 cm2) i grubości obszaru czynnego do 150 m oraz struktur detektorowych o powierzchni aktywnej powyżej 1 cm2 i dużej grubości obszaru czynnego (powyżej 150 m).

W dziedzinie struktur planarnych, opracowano technologię wytwarzania dwustronnie kształtowanych wieloelementowych (matrycowych) struktur detektorowych, o łącznej powierzchni aktywnej ponad 30 cm2. Modele detektorów opracowane i zbadane w ramach projektu nie będą przedmiotem komercjalizacji, tylko będą wykorzystane do badań o charakterze naukowym.

Umowa Konsorcjum zakłada, że w razie wspólnego uzyskania wyników prac w ramach realizacji zadań Projektu, autorskie prawa majątkowe będą przysługiwały Stronom proporcjonalnie do ich wkładu finansowego i niefinansowego. W razie wspólnego uzyskania wyników prac w ramach realizacji zadań Projektu, mających cechy wynalazku lub wzoru użytkowego, prawa patentowe będą przysługiwały Stronom, które dokonały wynalazku lub wzoru użytkowego proporcjonalnie do ich wkładu finansowego i niefinansowego.

Szczegółowe warunki ewentualnego zastosowania przemysłowego wyników prac rozwojowych lub ewentualnej sprzedaży praw do wdrożenia podmiotowi gospodarczemu, na warunkach rynkowych, uregulowane zostaną w odrębnej umowie z uwzględnieniem praw własności przemysłowej Stron oraz przepisów o pomocy publicznej. Publikacje zawierające jakiekolwiek informacje dotyczące Projektu, możliwe są po wcześniejszym porozumieniu z Liderem Konsorcjum.

Instytut zgodnie z harmonogramem realizuje w projekcie między innymi prace badawcze w celu opracowania w B. 3 modeli nowych krzemowych detektorów - 1 o konstrukcji planarnej, 2 o konstrukcji epiplanarnej, przy czym materiał wyjściowy do detektorów epiplanarnych - wysoko rezystywne warstwy epitaksjalne, opracuje i wykona D.. W celu realizacji ww. zadań Instytut dokonywał zakupów towarów i usług oraz ponosił koszty wynagrodzeń zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu, Instytut nie planuje wykorzystywania efektów projektu do czynności opodatkowanych VAT.

Podstawową korzyścią z realizacji projektu jest rozwój naukowy uczestników projektu, realizacja prac naukowych i pozyskanie wiedzy do wykorzystania podczas realizacji kolejnych projektów. Przy realizacji projektu nie przewiduje się bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcami, jednak doświadczenia technologiczne nabyte w trakcie prac będą wykorzystywane przy opracowaniu nowych krzemowych detektorów na potrzeby przedsiębiorców.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Instytutowi będzie przysługiwało w całości lub części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji opisanego projektu badawczego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Jednostce nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku VAT należnego o całą kwotę podatku naliczonego wynikających z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji opisanego projektu. Ustawa o VAT ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się, tym, że aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnik nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystywane na potrzeby działalności opodatkowanej, istotna jest intencja nabycia. Neutralność VAT, wyrażającą się w prawie do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego, związanego z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT, jest podstawą tego podatku.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Towary zakupione przez Instytut w ramach projektu zostaną w całości zużyte w trakcie jego realizacji. Zakupy towarów i usług dotyczyć będą wyłącznie części projektu wykonywanego wyłącznie przez Instytut i nie będą przekazywane członkom Konsorcjum. Podmiotem figurującym jako nabywca towarów usług w fakturach dokumentujących zakupy dokonywane w ramach realizacji projektu będzie Instytut, a efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Instytut do czynności opodatkowanych VAT, zatem Instytutowi na chwilę obecną nie przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług nabytych w celu realizacji projektu i podatek naliczony należy traktować jako koszt kwalifikowalny w realizowanym projekcie.

W przypadku zaistnienia większego zapotrzebowania na opracowane w B. detektory, przewiduje się utworzenie przy B. przedsiębiorstwa typu „spin-off” i przeniesienie ich produkcji do tego przedsiębiorstwa.

Kolejnym argumentem świadczącym o braku możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego według Instytutu jest opis programu dostępnym na stronie Narodowego Badań i Rozwoju.

Program Badań Stosowanych obejmuje swoim zakresem obydwa podejścia: zarówno prowadzenie prac badawczych podejmowanych w celu zdobycia wiedzy w określonej dziedzinie nauki, mającej zastosowanie praktyczne (np. badania materiału o specyficznych właściwościach pod kątem możliwości ich wykorzystania w konkretnych produktach lub technologiach - ścieżka A), jak i podejmowanie badań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych poprzez zastosowanie nowych rozwiązań w określonych branżach (np. modyfikacja materiału stosowanego w konkretnym produkcie w celu poprawienia jego parametrów) - ścieżka B.

W ścieżce programowej A przedmiotem projektu jest poszukiwanie możliwych zastosowań praktycznych dla wyników badań, w ścieżce B - poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych. Ww. Projekt realizowany jest w ramach I konkursu Programy Badań Stosowanych w ścieżce A.

Celem projektu jest stworzenie podstaw naukowych i technologicznych dla konstruowania w B. nowych detektorów naładowanych cząstek - dla zintegrowanych systemów detektorowych, zarówno do badań z dziedziny fizyki i chemii jądrowej, jak i dla zastosowań przemysłowych, medycznych i pro-ekologicznych.

Instytut w ww. projekcie nie korzysta z prawa do odliczenia podatku VAT naliczanego na fakturach dot. zakupu towarów i usług niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia gdyż zdaniem Instytutu detektory i warstwy epitaksjalne powstałe podczas realizacji projektu w ścieżce A służyć będą w chwili obecnej wyłącznie działalności naukowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z okoliczności sprawy wynika, że Instytut Technologi Elektronowej posiadający status instytutu badawczego prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Cele te Instytut realizuje w szczególności poprzez prowadzenie badań naukowych, opracowywanie konstrukcji i technologii w dziedzinie nanostruktur, mikroelektroniki, nanofotoniki, opracowywanie nowoczesnych technologii wytwarzania mikrosystemów i układów scalonych, opracowywanie nowych metod badawczych i miernictwa, udział w działalności normalizacyjnej prowadzonej przez instytucje krajowe jak i międzynarodowe. Instytut dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą polegającą na komercyjnym wynajmie wolnych pomieszczeń będących w jego posiadaniu, a nie objętą statutem. Instytut jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Instytut w ramach I konkursu Programu Badań Stosowanych w ścieżce A realizuje jako Lider konsorcjum projekt pt. „A.” na podstawie umowy PBS1/A9/8/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. zawartej z C.. W skład konsorcjum oprócz lidera wchodzi D. (D.). Celem projektu jest stworzenie podstaw naukowych i technologicznych dla konstruowania w B. nowych detektorów naładowanych cząstek - dla zintegrowanych systemów detektorowych, zarówno do badań z dziedziny fizyki i chemii jądrowej, jak i dla zastosowań przemysłowych, medycznych i proekologicznych. W ramach niniejszego projektu w B. prowadzone są prace optymalizacyjne nad konstrukcją i technologią struktur detektorowych, pozwalające na opracowanie takich modyfikacji technologii struktur epiplanarnych, aby możliwe było wykonywanie struktur detektorowych o bardzo dużej powierzchni aktywnej (4 cm2) i grubości obszaru czynnego do 150 m oraz struktur detektorowych o powierzchni aktywnej powyżej 1 cm2 i dużej grubości obszaru czynnego (powyżej 150 m). Modele detektorów opracowane i zbadane w ramach projektu nie będą przedmiotem komercjalizacji, tylko będą wykorzystane do badań o charakterze naukowym. Umowa Konsorcjum zakłada, że w razie wspólnego uzyskania wyników prac w ramach realizacji zadań Projektu, autorskie prawa majątkowe będą przysługiwały Stronom proporcjonalnie do ich wkładu finansowego i niefinansowego. W razie wspólnego uzyskania wyników prac w ramach realizacji zadań Projektu, mających cechy wynalazku lub wzoru użytkowego, prawa patentowe będą przysługiwały Stronom, które dokonały wynalazku lub wzoru użytkowego proporcjonalnie do ich wkładu finansowego i niefinansowego. Instytut zgodnie z harmonogramem realizuje w projekcie między innymi prace badawcze w celu opracowania w B. 3 modeli nowych krzemowych detektorów - 1 o konstrukcji planarnej, 2 o konstrukcji epiplanarnej, przy czym materiał wyjściowy do detektorów epiplanarnych - wysoko rezystywne warstwy epitaksjalne, opracuje i wykona D.. W celu realizacji ww. zadań Instytut dokonywał zakupów towarów i usług oraz ponosił koszty wynagrodzeń zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu, Instytut nie planuje wykorzystywania efektów projektu do czynności opodatkowanych VAT. Zakupy towarów i usług dotyczyć będą wyłącznie części projektu wykonywanego wyłącznie przez Instytut i nie będą przekazywane członkom Konsorcjum. Podmiotem figurującym jako nabywca towarów i usług w fakturach dokumentujących zakupy dokonywane w ramach realizacji projektu będzie Wnioskodawca. Podstawową korzyścią z realizacji projektu jest rozwój naukowy uczestników projektu, realizacja prac naukowych i pozyskanie wiedzy do wykorzystania podczas realizacji kolejnych projektów.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu badawczego pn. „A.”.

Mając na uwadze wskazany wyżej art. 86 ust. 1 ustawy stwierdzić należy, że skoro jak wskazano w stanie faktycznym Instytut nie planuje wykorzystywania efektów projektu do czynności opodatkowanych VAT, to w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług, zawartego w fakturach VAT dokumentujących zakupy związane z realizacją wskazanego projektu - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji powyższego skoro Instytut nie planuje wykorzystywania efektów projektu do czynności opodatkowanych VAT nie ma prawa do obniżenia w całości lub w części kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami w związku z realizacją projektu badawczego pod nazwą „A.”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.