IPPP3/4512-448/15-2/WH | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w ramach projektu.
IPPP3/4512-448/15-2/WHinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu 27 maja 2015 r.) uzupełnionym w dniu 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 12 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 czerwca 2015 r. (data wpływu 12 czerwca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Klub Sportowy jest jednostką organizacyjną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Nie figuruje w ewidencji płatników podatku od towarów i usług, nie jest podatnikiem VAT. Klub Sportowy jest realizatorem/beneficjentem działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla działania „MAŁE PROJEKTY” w ramach Osi 4 programu obszarów terenów wiejskich na lata 2007-2013. Klub jest zobowiązany do przedłożenia z wnioskiem o płatność interpretacji indywidualnej w zakresie interpretacji prawa podatkowego wydaną przez właściwy organ upoważniony - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (beneficjent składa do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowanych podatek VAT). Zrealizowany projekt - montaż instalacji fotowoltaicznej na boisku sportowym. W ramach projektu zakupiono i zamontowano instalację solarną o mocy do 6 kW w obiekcie klubu, w skład którego wchodzą licencjonowane pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną, ogrodzona część trybun mieszcząca ok. 300 osób, budynek gospodarczy, budynek klubowy oraz parking. Budynek klubowy zbudowany z płyty warstwowej o powierzchni ok. 150 m2 w skład, którego wchodzą: dwie duże szatnie z natryskami i wc, pomieszczenie socjalne i pomieszczenie biurowo-szkoleniowe. Budynek ma podłączone media: prąd, wodę. Ze względu na wysokie koszty energii - ogrzewania i wody budynek był wykorzystywany tylko sezonowo. Na terenie stadionu prowadzone są liczne zajęcia sportowe oraz organizowane różnego rodzaju imprezy. Z obiektu korzystają również okoliczne instytucje szkoły, straż pożarna oraz mieszkańcy gminy. Pomimo atrakcyjności położenia obiektu i częstego wykorzystywania obiektu w różnorodny sposób istniał problem jego sezonowości. Wykorzystanie energii fotowoltaicznej pozwoli zmienić przeznaczenie obiektu z sezonowego na całoroczny. Zasada działania energii fotowoltaicznej polega na bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Zastosowanie tej nowoczesnej technologii pozwoli na wykorzystanie pozyskanej energii na ogrzewanie, oświetlenie budynku i terenu wokół. Projekt miał charakter inwestycyjny. Realizacja projektu zdecydowanie wpłynęła na poprawę warunków prowadzenia działalności kulturalno - sportowej przez Klub Sportowy dzięki obniżeniu kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej oraz możliwością całorocznego korzystania zobiektu.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny wskazując, że realizacja przedmiotowego projektu nie jest związana ze sprzedażą opodatkowaną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku realizacji projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla działania „MAŁE PROJEKTY” w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy przyznania pomocy zawartej z Samorządem Województwa, "montaż instalacji fotowoltaicznej na boisku sportowym.” przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją opisanego projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W związku z istniejącą sytuacją prawną Klub Sportowy, który jest beneficjentem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, nie ma możliwości odzyskania tego podatku. W przypadku przedstawionego stanu faktycznego Klubowi nie przysługuje prawo do odliczania i zwrotu kosztu podatku od towaru i usług poniesionego w związku z realizowanym projektem. Wnioskodawca uważa, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zmianami) obniżone kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione są od zakupu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W omawianej sytuacji (realizacji projektów) nie występuje związek ze sprzedażą opodatkowaną. W takiej sytuacji nie będzie spełniony warunek dający Klubowi prawo obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizowanym projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późń. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z przedmiotowego wniosku wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Aktualnie realizuje projekt pn. „ montaż instalacji fotowoltaicznych na boisku sportowym.”. Projekt jest realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach projektu zakupiono i zamontowano instalację solarną o mocy do 6 kW w obiekcie klubu, w skład którego wchodzą licencjonowane pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną, ogrodzona część trybun mieszcząca ok. 300 osób, budynek gospodarczy, budynek klubowy oraz parking. Wykorzystanie energii fotowoltaicznej pozwoli zmienić przeznaczenie obiektu z sezonowego na całoroczny. Zasada działania energii fotowoltaicznej polega na bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Dzięki pozyskanej w ten sposób energii możliwe będzie ogrzewanie, oświetlenie budynku i terenu wokół niego co znacznie obniży koszty związane z zakupem energii elektrycznej a tym samym pozwoli na całoroczne korzystanie z obiektu. Wnioskodawca wskazał, że realizacja przedmiotowego projektu nie jest związana ze sprzedażą opodatkowaną.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie został spełniony, gdyż Strona nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz zakupione towary i usługi w ramach projektu nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „X”. W związku z tym Klub Sportowy nie ma również możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie informuje, że zgodnie z art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. W związku z tym, że złożony w niniejszej sprawie wniosek dotyczy jednego stanu faktycznego, podlega on opłacie w wysokości 40 zł. Ponieważ Wnioskodawca wniósł w dniu 26 maja 2015 r. opłatę w wysokości 50 zł, tj. wyższą niż należna – kwota 10 zł stanowi nadpłatę i zostanie zwrócona, stosownie do art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej, przekazem pocztowym na adres wskazany we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IPTPP1/4512-193/15-6/RG | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP2/4512-482/15-2/JO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.