IPPP3/4512-43/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPPP3/4512-43/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. fundacje
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 21 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Misją Fundacji jest edukacja i podnoszenie świadomości wizualnej społeczeństwa realizowana za pomocą inicjatyw z zakresu szeroko pojętej sztuki, grafiki, fotografii oraz komunikacji multimedialnej. W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy B. zamierza przybliżyć zalety krajoznawczo-turystyczne rejonu tworząc program informacyjno-edukacyjny, którego nadrzędnym wyróżnikiem i znaczącą wartością będzie propagowanie zasobów rybnych Zalewu przedstawionych m.in. w formie przepisów kulinarnych.

Odwzorowaniem portalu stanie się wysokiej klasy publikacja książkowa przedstawiająca uroki krajobrazowe i charakter obszarów Zalewu w formie pięknych ilustracji, bogato przeplatanych przepisami kulinarnymi wykorzystującymi ryby występujące m.in. na w/w obszarze. Dopełnieniem staną się działania w formie eventów kulinarnych, edukacyjnych, szkoleń bezpośrednio przybliżające atrakcje Zalewu.

Program czyli wzmocnienie atrakcyjności Lokalnej Grupy Rybackiej składa się z trzech integralnych działań w ramach projektu:

 1. Portal - mający na celu krzewienie wiedzy o wartościach krajobrazowych, przyrodniczych, turystycznych terenów Zalewu, przedstawiający bogatą, a mało znaną szerokiej publiczności faunę Zalewu i pokazujący możliwości jej wykorzystania m.in. w formie przepisów kulinarnych. Odwzorowaniem będzie publikacja książkowa promująca kulinaria i atrakcje Zalewu.
 2. Zajęcia edukacyjne dla dzieci w Klubie (uczestnictwo mieszkańców z całego obszaru)
  • w czasie trwania turnusów żeglarskich, organizowanych przez Akademię, fundacja zorganizuje zajęcia przybliżające atrakcje przyrodnicze terenu Zalewu
  • podczas w/w turnusów i kursów odbędą się również zajęcia z przygotowywania potraw z ryb występujących na terenie Zalewu
  • podobne akcje fundacja może organizować w miejscowych szkołach
 3. Festiwal (uczestnictwo partnerów i mieszkańców z całego obszaru) - jednodniowa impreza w jednym z ośrodków nad Zalewem, promująca zasoby rybne tego terenu. Potrawy z ryb, występujących w zalewie, zaprezentują znakomite restauracje działające w tym regionie i jego okolicach. Również miejscowi przedsiębiorcy i rybacy będą mogli sprzedawać podczas festiwalu swoje lokalne wyroby. Dla pragnących nauczyć się przygotowywania potraw z ryb prowadzone będą warsztaty kulinarne.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Fundacji B. jako organizacji pożytku publicznego i zarazem jednostce realizującej projekt czyli podnoszenie atrakcyjności Lokalnej Grupy” ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniających inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, środek 4.1: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, będzie przysługiwało prawo do odpisania podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług nabywanych w celu realizacji projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz 535 ze zm.) Fundacji nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług, które będą nabywane w celu, które będą nabywane w celu realizacji projektu, gdyż nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej.

Usługi świadczone w ramach realizowanego projektu będą świadczone bezpłatnie. Nie przewiduje się, by projekt generował przychody. Podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego jest istnienie związku tegoż podatku z czynnościami opodatkowanymi w rozumieniu art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, zatem Fundacja nie będzie miała do czynienia z obrotem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z tym Fundacja nie będzie mogła odliczyć od podatku należnego podatku naliczonego, zawartego w cenach towarów i usług, które będą nabywane w celu realizacji projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z okoliczności sprawy wynika, że Fundacja B. jako organizacja pożytku publicznego realizuje projekt..., czyli podnoszenie atrakcyjności Lokalnej Grupy”. W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy B. zamierza przybliżyć zalety krajoznawczo-turystyczne rejonu Zalewu tworząc program informacyjno-edukacyjny, którego nadrzędnym wyróżnikiem i znaczącą wartością będzie propagowanie zasobów rybnych Zalewu przedstawionych m.in. w formie przepisów kulinarnych.

Program czyli wzmocnienie atrakcyjności Lokalnej Grupy Rybackiej Zalewu składa się z trzech integralnych działań w ramach projektu:

 1. Portal - mający na celu krzewienie wiedzy o wartościach krajobrazowych, przyrodniczych, turystycznych terenów Zalewu, przedstawiający bogatą, a mało znaną szerokiej publiczności faunę Zalewu i pokazujący możliwości jej wykorzystania m.in. w formie przepisów kulinarnych. Odwzorowaniem będzie publikacja książkowa promująca kulinaria i atrakcje Zalewu.
  • Zajęcia edukacyjne dla dzieci w Klubie (uczestnictwo mieszkańców z całego obszaru)
  • w czasie trwania turnusów żeglarskich, organizowanych przez Akademię, fundacja zorganizuje zajęcia przybliżające atrakcje przyrodnicze terenu Zalewu
  • podczas w/w turnusów i kursów odbędą się również zajęcia z przygotowywania potraw z ryb występujących na terenie Zalewu
  • podobne akcje fundacja może organizować w miejscowych szkołach
 2. Festiwal (uczestnictwo partnerów i mieszkańców z całego obszaru) - jednodniowa impreza w jednym z ośrodków nad Zalewem, promująca zasoby rybne tego terenu. Potrawy z ryb, występujących w zalewie, zaprezentują znakomite restauracje działające w tym regionie i jego okolicach. Również miejscowi przedsiębiorcy i rybacy będą mogli sprzedawać podczas festiwalu swoje lokalne wyroby. Dla pragnących nauczyć się przygotowywania potraw z ryb prowadzone będą warsztaty kulinarne.

Przy tym usługi świadczone w ramach realizowanego projektu będą świadczone bezpłatnie. Nie przewiduje się by projekt generował przychody.

Analiza opisu stanu faktycznego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że w opisanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – związek nabywanych w celu realizacji przedmiotowego projektu towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Dokonane zakupy nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w związku z realizowanym projektem.

Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy w ramach realizacji projektu czyli podnoszenie atrakcyjności Lokalnej Grupy”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.