IPPP3/4512-260/15-2/JF | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w zawiązku z realizacją projektu.
IPPP3/4512-260/15-2/JFinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2015 r. (data wpływu 27 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w zawiązku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w zawiązku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Instytut jest instytutem badawczym podległym Ministerstwu Gospodarki i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Instytut w okresie 1 lipca 2011 r. - 30 czerwca 2013 r. realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu 1 działania 1.1. objętego Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013. Dofinansowanie projektu z EFRR wynosiło 85% kosztów kwalifikowanych. Podatek VAT naliczony od zakupów jest kwalifikowany pod warunkiem niemożności jego odliczenia - Instytut złożył stosowne oświadczenie do Jednostki Wdrażania Programów Unijnych - instytucji pośredniczącej działającej w imieniu Zarządu Województwa.

W ramach ww. działania finansowane były koszty zakupu i wytworzenia aparatury naukowo-badawczej (środków trwałych) i materiałów oraz koszty modernizacji pomieszczeń na potrzeby tego laboratorium oraz inne koszty szczegółowo ujęte w harmonogramie realizacji projektu.

Celem projektu jest stworzenie zaplecza infrastrukturalnego do rozwinięcia badań z wykorzystaniem laserów dużej mocy w wielu nowych obszarach nauki.

Utworzone w wyniku realizacji projektu laboratorium jest wyłączną własnością Wnioskodawcy i służy do prowadzenia badań naukowych w ramach szeroko rozumianej współpracy naukowej, w tym międzynarodowej.

Przewiduje się wykonywanie prac naukowo-badawczych przy użyciu zakupionej aparatury tylko i wyłącznie na potrzeby Instytutu (na cele statutowe). Dokonane w ramach ww. projektu zakupy towarów i usług nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, gdyż zakupiona aparatura będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie na potrzeby statutowe Instytutu, które nie podlegają opodatkowaniu (nie będzie faktur sprzedaży).

W wyniku realizacji projektu Instytut nie osiągnął żadnych przychodów. Działalność związana z realizacją ww. projektu nie skutkowała i nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług. Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług (VAT).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Instytut ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - czyli środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - EFRR...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ramach realizowanego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Instytutowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji ww. projektu nie przewiduje się wykorzystania zakupów do sprzedaży opodatkowanej.

Celem projektu jest stworzenie zaplecza infrastrukturalnego do rozwinięcia badań naukowych z wykorzystaniem laserów dużej mocy w wielu nowych obszarach nauki, czyli zakupione towary i usługi nie były i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych powyżej przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Stosownie do treści art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest instytutem badawczym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Instytut w okresie 1 lipca 2011 r. - 30 czerwca 2013 r. realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu 1. działania 1.1. objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2007-2013. W ramach ww. działania finansowane były koszty zakupu i wytworzenia aparatury naukowo-badawczej (środków trwałych) i materiałów oraz koszty modernizacji pomieszczeń na potrzeby tego laboratorium oraz inne koszty szczegółowo ujęte w harmonogramie realizacji projektu. Celem projektu jest stworzenie zaplecza infrastrukturalnego do rozwinięcia badań z wykorzystaniem laserów dużej mocy w wielu nowych obszarach nauki. Utworzone w wyniku realizacji projektu laboratorium jest wyłączną własnością Wnioskodawcy i służy do prowadzenia badań naukowych w ramach szeroko rozumianej współpracy naukowej, w tym międzynarodowej. Przewiduje się wykonywanie prac naukowo-badawczych przy użyciu zakupionej aparatury tylko i wyłącznie na potrzeby Instytutu (na cele statutowe). Dokonane w ramach ww. projektu zakupy towarów i usług nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, gdyż zakupiona aparatura będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie na potrzeby statutowe Instytutu, które nie podlegają opodatkowaniu (nie będzie faktur sprzedaży). W wyniku realizacji projektu Instytut nie osiągnął żadnych przychodów. Działalność związana z realizacją ww. projektu nie skutkowała i nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług. Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług (VAT).

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w cenie nabytych towarów – związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, ale zakupy dokonane w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu a na cele statutowe Instytutu.

Tym samym należy stwierdzić, że na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu 1. działanie 1.1. objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2007-2013.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-239/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP2/4512-160/15-5/AO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.