IPPP3/4512-24/15-4/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 24 lutego 2015 r. (data wpływu 26 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej”.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 lutego 2015 r., złożonym w dniu 24 lutego 2015 r. (data wpływu 26 lutego 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 17 lutego 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Ochotnicza Straż Pożarna pozyskała środki w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla Małych Projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na realizację projektu pt. Wyposażenie świetlicy wiejskiej, podpisując umowę z Urzędem Marszałkowskim na refundację 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, pozostała kwota to środki własne Ochotniczej Straży Pożarnej. Głównym celem projektu jest wsparcie i podniesienie oferty świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia.

W ramach projektu zostanie wyposażona świetlica, która pełni funkcję kulturalną, rekreacyjną i edukacyjną. Jest miejscem spotkań lokalnej społeczności. Wcześniej nie było potrzeby zakupu wyposażenia. Obecnie po dokonaniu remontu wzrosło zainteresowanie mieszkańców korzystaniem ze świetlicy, a co za tym idzie wzrosła aktywność społeczności lokalnej. Czego efektem jest zarejestrowanie się w czerwcu 2014 r. w M. Stowarzyszenia (K.). Jest to stowarzyszenie aktywnych kobiet, które do tej pory przygotowywało potrawy regionalne na swoim sprzęcie na imprezy promocyjne m.in. Festyn nadbużański w S., przygotowanie wizyty Biskupa, Dzień Strażaka, Zapusty i inne spotkania z mieszkańcami oraz we własnym gronie. Niestety brak sprzętu w kuchni i wyposażenia sali stanowi ogromny problem w pełnym wykorzystaniu funkcji świetlicy wiejskiej. W ramach projektu planuje się wyposażyć kuchnię w sprzęt, zastawę oraz salę w meble, stoły, krzesła i obrusy. W tak wyposażonej świetlicy można prowadzić warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych. Można organizować szkolenia zewnętrzne, różnego rodzaju imprezy lokalne, konferencje. Korzystanie ze świetlicy dla mieszkańców jest bezpłatne, więc szereg ciekawych inicjatyw można w niej przeprowadzać. Dzięki zakupowi wyposażenia zostanie podniesiony standard świetlicy wiejskiej.

Ochotnicza Straż Pożarna nie prowadzi i nie będzie prowadziła działalności gospodarczej, nie uzyskuje także przychodów, które należy opodatkować podatkiem od towarów i usług. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem, nie figuruje w ewidencji czynnych podatników podatku od towarów i usług i nie składa deklaracji VAT.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupy dokonane na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu pt. Wyposażenie świetlicy wiejskiej nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Ochotnicza Straż Pożarna będzie miała możliwość odzyskania podatku od towarów i usług z realizacji projektu pt. Wyposażenie świetlicy wiejskiej ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z póź. zm.) obniżenie podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione są od zakresu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku związek ze sprzedażą opodatkowaną nie będzie istniał. Tym samym nie będzie spełniony warunek dający Ochotniczej Straży Pożarnej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z opisanym we wniosku projektem. Analizując przedstawiony stan faktyczny i prawny Ochotnicza Straż Pożarna stoi na stanowisku, że nie będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia i zwrotu kosztu podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją w/w projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o te różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z okoliczności sprawy wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna w M. pozyskała środki na realizację projektu pt. Wyposażenie świetlicy wiejskiej. Głównym celem projektu jest wsparcie i podniesienie oferty świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia. W ramach projektu zostanie wyposażona świetlica która pełni funkcję kulturalną, rekreacyjną i edukacyjną. Jest miejscem spotkań lokalnej społeczności. Wcześniej nie było potrzeby zakupu wyposażenia. Obecnie po dokonaniu remontu wzrosło zainteresowanie mieszkańców korzystaniem ze świetlicy, a co za tym idzie wzrosła aktywność społeczności lokalnej. W ramach projektu planuje się wyposażyć kuchnię w sprzęt, zastawę oraz salę w meble, stoły, krzesła i obrusy. Ochotnicza Straż Pożarna nie prowadzi i nie będzie prowadziła działalności gospodarczej, nie uzyskuje także przychodów, które należy opodatkować podatkiem od towarów i usług. Jak wskazuje Wnioskodawca nie jest on czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług a zakupy dokonane na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu pt. Wyposażenie świetlicy wiejskiej nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Analiza opisu zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że w opisanej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – związek nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca wskazuje, że nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a dokonane zakupy nie będą wykorzystane do czynności podlegających opodatkowaniu. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w związku z realizowanym projektem, jak również Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakupy w ramach realizacji projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.