IPPP3/4512-207/15-4/JF | Interpretacja indywidualna

Odliczenie podatku w związku z realizacją projektu
IPPP3/4512-207/15-4/JFinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. projekt
  3. zwrot podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r.) uzupełniony w dniu 2 kwietnia 2015 (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w zawiązku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w zawiązku z realizacją projektu. Wniosek uzupełniono w dniu 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Ochotnicza Straż Pożarna podpisała z Samorządem Województwa umowę o przyznanie pomocy. Umowa ta finansowana jest w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. OSP jako Beneficjent projektu zobowiązała się do realizacji operacji.

Głównym celem operacji jest stworzenie warunków lokalowych na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców poprzez modernizację i rozbudowę świetlicy w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. Modernizacja i rozbudowa budynku stanowiącego własność Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską ma na celu integrację lokalnej społeczności oraz krzewienie kultury i tradycji polskiej wsi. Realizacja projektu poprzez modernizację i rozbudowę (w tym kanalizacja, elektryka, tynki, posadzki, stolarka drzwiowa i schody) zwiększy dostępność świetlicy wiejskiej i stworzą się warunki lokalowe na zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców. Adoptowane pomieszczenia będą ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych. Po zakończeniu zadania, inwestycja będzie stanowiła własność OSP, nie będzie przedmiotem czynności opodatkowanych.

OSP zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, otrzymała na realizację tej inwestycji dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości 50.000,00 zł. Ponadto, zgodnie z zasadami konkursu, OSP złożyła oświadczenie o braku istnienia przesłanek umożliwiających odzyskanie poniesionego podatku VAT. W związku z czym stanowi on koszt kwalifikowany objęty dofinansowaniem. Zgodnie z wymogami programowymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do rozliczenia przedmiotowego projektu i złożenia wniosku o refundację poniesionych na realizację projektu wydatków, niezbędnym jest uzyskanie interpretacji Izby Skarbowej w kwestii możliwości odzyskiwania podatku VAT przez Ochotniczą Straż Pożarną. Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w przypadku, gdy Beneficjent złożył do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych podatek VAT, stanowi załącznik niezbędny do rozliczenia projektu i uzyskania refundacji poniesionych wydatków. Wydana Beneficjentowi interpretacja indywidualna powinna dotyczyć przedmiotowej operacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Ochotnicza Straż Pożarna realizując powyższą inwestycję może odzyskać koszt podatku od towarów i usług naliczonego od realizowanego zadania...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ochotnicza Straż Pożarna nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Towary i usługi niezbędne do wykonania planowanego zakresu inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Adaptacja pomieszczeń nie jest inwestycją, która ma generować przychody, zatem nie jest możliwe odzyskanie podatku od towarów i usług zakupionych w celu realizacji tej inwestycji.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturze otrzymanej przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostają spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W zakresie przedmiotowego projektu nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 7 ust. 3 i ust. 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Jeśli Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, OSP nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacja zadania w zakresie działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych powyżej przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Stosownie do treści art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jako Beneficjent projektu zobowiązała się do realizacji operacji.

Głównym celem operacji jest stworzenie warunków lokalowych na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców poprzez modernizację i rozbudowę świetlicy w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. Modernizacja i rozbudowa budynku stanowiącego własność Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską ma na celu integrację lokalnej społeczności oraz krzewienie kultury i tradycji polskiej wsi. Realizacja projektu poprzez modernizację i rozbudowę (w tym kanalizacja, elektryka, tynki, posadzki, stolarka drzwiowa i schody) zwiększy dostępność świetlicy wiejskiej i stworzą się warunki lokalowe na zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Ziemi M.. Adoptowane pomieszczenia będą ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych. Po zakończeniu zadania, inwestycja będzie stanowiła własność OSP, nie będzie przedmiotem czynności opodatkowanych.

Wątpliwości Wniokodawcy dotyczą możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w cenie nabytych towarów – związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Ponieważ po zakończeniu adaptacji pomieszczeń na świetlicę wiejską, świetlica ta nie będzie przedmiotem czynności opodatkowanych. Z tego wynika, że zakupy dokonywane w związku z adaptacją nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu.

Tym samym należy stwierdzić, że na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ponadto, zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., nr 1656) podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe przekazane im bezpośrednio na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przysługuje zwrot podatku naliczonego, pod warunkiem że do tych czynności nie miała zastosowania stawka 0%.

Stosownie do § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przez podatnika, o którym mowa w ust. 1.

Na podstawie § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 1 i 2, uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących:

  1. Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej (PHARE), w tym złotowe fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu (CPF), a także środki, które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004 r. na sfinansowanie programów realizowanych przez te jednostki w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej;
  2. kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA).

Z uwagi na to, że OSP w dniu 18 lutego 2015 r. podpisała umowę o przyznanie pomocy finansowej dla projektu w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zatem nie spełnia warunków określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów i nie posiada prawa do zwrotu podatku naliczonego od poniesionych zakupów w związku z modernizacją i rozbudową świetlicy (w tym kanalizacji, elektryki, tynków, posadzek, stolarki drzwiowej i schodów) dokonywanych w ramach ww. projektu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Jednocześnie nadmienia się, że tut. Organ nie jest kompetentny do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie do możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Może on jedynie dokonać oceny, czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do ustawy. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnejpomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.