IPPP3/4512-184/15-2/ISZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IPPP3/4512-184/15-2/ISZinterpretacja indywidualna
 1. Ochotnicza Straż Pożarna
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Jednym z celów statutowych Ochotniczej Straży Pożarnej jest prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej jak też wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych. Cele te są realizowane przez organizowanie orkiestr, chórów, teatrów amatorskich i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej. OSP realizuje cele również przez współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi. Działania te są skierowane do mieszkańców terenu gminy i sąsiednich i są bezpłatne. OSP i jej członkowie byli, między innymi inicjatorami powstania Muzeum . Od początku członkowie OSP włączyli się w pozyskanie dzieł i organizację Muzeum. Wspierali tą inicjatywę przekazując własne środki finansowe, a także organizując zbiórki pieniężne przeznaczone na zakup eksponatów do tworzonego muzeum. Od 1971 roku, czyli od chwili powstania Muzeum ma swoją siedzibę w budynku OSP . Należy nadmienić, że OSP bezpłatnie udostępnia pomieszczenia we własnym budynku na potrzeby muzeum. Czynnie uczestniczy również w różnego rodzaju uroczystościach rocznicowych. W 2015 roku przypada 150 rocznica urodzin artysty i wspólnie z władzami gminy , szkołą podstawową Wnioskodawca planuje zorganizować uroczystości związane z tą okazją. Jest to doskonały moment do wypromowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego w postaci twórczości i zbiorów Konstantego wśród jak najszerszego kręgu odbiorców. Projekt pt. „Promocja i zachowanie zbiorów w Muzeum " wpisuje się w działalność kulturalną OSP . W ramach wymienionej działalności statutowej OSP ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych zadania pod nazwą "Promocja i zachowanie zbiorów w Muzeum ". Zadanie będzie podlegało dofinansowaniu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - tzw. Małych projektów”- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie będzie polegało na:

 1. Opracowaniu strony internetowej (wirtualne muzeum) na której znajdą się wszystkie eksponaty znajdujące, się w muzeum - kwota brutto 5.535,00 zł.
 2. Wydaniu albumu w którym znajdą się zdjęcia eksponatów wraz z ich opisami, opis życia i twórczości Konstantego , część tekstów będzie przetłumaczona na język angielski. Album będzie wydany w liczbie 1000 egz. format A4, oprawa twarda, pełen kolor - kwota brutto 31.500,00 zł.
 3. Wykonaniu prasy do tłoczenia medali pamiątkowych. Konstanty w swojej twórczości artystycznej zajmował się między innymi medalierstwem, wśród jego prac można spotkać wiele medali wykonanych w związku z różnymi okolicznościami. W związku z powyższym w nawiązaniu do Jego twórczości, zrodził się pomysł, aby wykonać urządzenie - prasę, na którym będzie można własnoręcznie wykonać pamiątkowy medal z pobytu i zwiedzania Muzeum . Urządzenie do wytłaczania medali będzie stanowiło niewątpliwą atrakcję dla odwiedzających. Możliwość własnoręcznego wykonania medalu z pobytu w muzeum i zabrania go na pamiątkę przyczyni się do tego, że kontakt z dziedzictwem kulturowym i historycznym przybierze bardziej atrakcyjną formę, zwiększy zainteresowanie dziedzictwem kulturowym i historycznym wśród większej grupy odbiorców, a promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego odbywać się będzie w sposób innowacyjny - kwota brutto 12.915,00 zł.
 4. Wnioskodawca planuje w ramach projektu przepracowanie społecznie 596 godzin. Są to prace związane z opracowaniem materiałów na stronę i wydaniem albumu.

Razem wartość brutto kosztów kwalifikowalnych: 49.950,00 zł (40.609,75 zł netto plus podatek VAT 9.340,25 zł). Twórczość Konstantego , nazywanego ojcem polskiego rzeźbiarstwa, stanowi niewątpliwie dziedzictwo kulturowe i historyczne ważne dla całej kultury polskiej. Z uwagi na fakt, że ten światowej sławy rzeźbiarz urodził się w gminie i przez całe swoje życie był związany ze swoimi rodzinnymi stronami, zbiory jego prac i pamiątki po nim zgromadzone w społecznym muzeum , stanowią dla miejscowej społeczności bardzo ważne lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne. Działania ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, tj. wydanie albumu, utworzenie strony internetowej i wykonanie prasy do wybijania medali pamiątkowych pozwolą na promowanie, zachowanie tego lokalnego dziedzictwa w sposób atrakcyjny, trafiający do różnych grup odbiorców.

Wszystkie egzemplarze albumu zostaną przekazane nieodpłatnie instytucjom (np. biblioteki, szkoły, urzędy gmin na terenie powiatu , oraz gościom muzeum). Strona internetowa będzie udostępniana nieodpłatnie. Własnoręczne wykonanie medalu będzie również nieodpłatne. Projekt nie jest komercyjny i nie będzie przynosił żadnych dochodów. Nie będą pobierane żadne opłaty w trakcie jak i po realizacji projektu. Wszystkie dokonane zakupy nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ze środków PROW można uzyskać dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. W przypadku podmiotów, które mogą odliczyć podatek VAT od zapłaconych faktur kosztami kwalifokowalnymi są ceny netto (bez VAT). W przypadku OSP tj. podmiotów, które nie mogą odliczyć podatku VAT od zapłaconych faktur, można ubiegać się o włączenie podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych, o co Wnioskodawca wystąpił składając wniosek o dofinansowanie. OSP nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, jest organizacją non-profit. Wszelkie nabywane przez OSP w ramach działalności statusowej towary i usługi nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT i nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odzyskania przez Ochotniczą Straż Pożarną naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania przez Ochotniczą Straż Pożarną naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu, ponieważ OSP nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabywane w ramach działalności statutowej towary i usługi nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z okoliczności sprawy wynika, że w ramach działalności statutowej Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych zadania pod nazwą "Promocja i zachowanie zbiorów zgromadzonych w Muzeum ". Zadanie będzie podlegało dofinansowaniu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - tzw. Małych projektów"- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie będzie polegało na:

 1. opracowaniu strony internetowej (wirtualne muzeum) na której znajdą się wszystkie eksponaty znajdujące, się w muzeum,
 2. wydaniu albumu w którym znajdą się zdjęcia eksponatów wraz z ich opisami, opis życia i twórczości Konstantego , część tekstów będzie przetłumaczona na język angielski,
 3. wykonaniu prasy do tłoczenia medali pamiątkowych.

Wszystkie egzemplarze albumu zostaną przekazane nieodpłatnie instytucjom (np. biblioteki, szkoły, urzędy gmin na terenie powiatu mińskiego, oraz gościom muzeum). Strona internetowa będzie udostępniana nieodpłatnie. Własnoręczne wykonanie medalu będzie również nieodpłatne. Projekt nie jest komercyjny i nie będzie przynosił żadnych dochodów. Nie będą pobierane żadne opłaty w trakcie jak i po realizacji projektu. Wszystkie dokonane zakupy nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. OSP nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, jest organizacją non-profit. Wszelkie nabywane przez OSP w ramach działalności statusowej towary i usługi nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Analiza opisu przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że w opisanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonywane zakupy - związek nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca podkreśla, że nie będą pobierane żadne opłaty w trakcie jak i po realizacji projektu. OSP nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej, jest organizacją non-profit, a wszelkie nabywane przez OSP w ramach działalności statusowej towary i usługi nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, że Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT, poniesionego w związku z realizacją projektu pod nazwą "Promocja i zachowanie zbiorów w Muzeum ".

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W tym miejscu zauważyć należy, że pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.