IPPP3/4512-18/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPPP3/4512-18/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. Komisja Europejska
 2. instytut
 3. odliczenie podatku od towarów i usług
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2015 r. (data wpływu 14 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz działalności leczniczo-usługowej ukierunkowanej na potrzeby zdrowotne dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, realizacja zadań dydaktycznych, a także przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Realizując zadania związane z prowadzonymi badaniami naukowymi Wnioskodawca w okresie 1 kwietnia 2011 r. – 31 grudnia 2014 r. realizował projekt. Projekt realizowany był w ramach Drugiego Wspólnotowego Programu Działań w Dziedzinie Zdrowia (2008-2013) jako tzw. Wspólne Działanie. Wnioskodawca był jednym z 25 jednostek realizujących projekt.

Przystąpienie do realizacji projektu odbyło się w następujący sposób. Listem desygnującym z dnia 11 marca 2010 r. Ministerstwo Zdrowia wyznaczyło Instytut do udziału w w/w Wspólnym Działaniu jako reprezentanta Ministerstwa Zdrowia. Następnie Koordynator projektu (Instytut z Francji), działając w Imieniu wszystkich partnerów projektu złożył wniosek w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Konsumentów (The Executive Agency for Health and Consumers, EAHC). Projekt został pozytywnie oceniony i Agencja Wykonawcza przyznała dofinansowanie na realizację projektu ze środków Komisji Europejskiej (umowa grantowa nr 2010 22 06 została podpisana przez KE w dniu 15 grudnia 2010). Pierwotnie projekt miał być realizowany w okresie 1 stycznia 2011 r. – 31 marca 2014 r. Na podstawie aneksu nr 2 do umowy grantowej okres realizacji projektu został przedłużony do 31 grudnia 2014 r. Zgodnie z aneksem Nr 2 do umowy grantowej środki na realizację zadań Wnioskodawcy pochodzą w 48,18% ze środków Komisji Europejskiej, w 13,11 % ze środków własnych Instytutu oraz w 38,71 % z innych środków zewnętrznych (w tym dotacja celowa udzielona przez Ministra Zdrowia).

Celem projektu była poprawa jakości diagnozowania, leczenia i opieki nad pacjentami dotkniętymi rzadkimi chorobami (RD). Tak zwane rzadkie choroby to choroby, które dotykają niewielką liczbę osób w porównaniu do całej populacji i spełniają pewne kryteria odnośnie swojej rzadkości. W Europie choroba uznawana jest za rzadką, jeśli dotyka 1 osobę na 2000.

O. jest referencyjnym portalem zawierającym informacje na temat chorób rzadkich i leków sierocych, przeznaczonym dla każdej grupy odbiorców. Celem O. jest poprawa jakości diagnozowania, leczenia i opieki nad pacjentami dotkniętymi rzadkimi chorobami. Oferuje szereg bezpłatnych serwisów:

 • spis chorób i klasyfikację chorób opracowaną na podstawie dostępnych publikacji ekspertów.
 • encyklopedię rzadkich chorób w języku angielskim i francuskim, sukcesywnie tłumaczoną na inne języki.
 • spis leków sierocych na każdym etapie prac badawczych.
 • wykaz specjalistycznych usług, zawierający dane nt. specjalistycznych klinik, laboratoriów medycznych, toczących się projektów badawczych, badań klinicznych, rejestrów, sieci, platform technologicznych i stowarzyszeń pacjentów, dotyczących rzadkich chorób w każdym z państw należących do sieci O.
 • narzędzie pomocne przy ustalaniu diagnozy, pozwalające użytkownikom wyszukiwać choroby na podstawie danych z wywiadu i objawów klinicznych.
 • encyklopedię wskazówek i zaleceń postępowania medycznego w stanach nagłych i podczas znieczulenia.
 • publikowany co dwa miesiące biuletyn w języku angielskim i francuskim, OrphaNews, który stanowi przegląd wydarzeń na polu naukowym i politycznym, dotyczący rzadkich chorób i leków sierocych.
 • zbiór tematycznych raportów, O. Reports Series, związanych z najważniejszymi zagadnieniami, do pobrania bezpośrednio ze strony internetowej.

O. tworzy dotychczas konsorcjum 40 państw, które zarządzane jest przez zespół z Francji.

Cele szczegółowe wspólnego działania to:

 • dostarczenie spisu chorób rzadko występujących i udostępnienie go w formacie przyjaznym użytkownikowi;
 • rozszerzenie encyklopedii, ulepszenie jej jakości oraz przetłumaczenie na prośbę Państw Członkowskich;
 • rozszerzenie zbierania danych na temat usług eksperckich i ulepszenie ich jakości;
 • zaproponowanie nowych sposobów dostępu i przedstawienia informacji dostosowanych do potrzeb każdego Państwa Członkowskiego i każdego typu partnera;
 • opracowanie narzędzi do zoptymalizowania przepływu pracy i zmodyfikowania architektury serwerów;
 • zapewnienie optymalnego zarządzania wspólnym działaniem oraz skutecznego zarządzania przepływem pracy.

Ogólnym wynikiem projektu jest służenie jako źródło informacji na temat chorób rzadko występujących dla obywateli europejskich.

Założenia projektu i jego realizacja:

Spis chorób rzadko występujących zostanie opracowany w sposób możliwie wyczerpujący i będzie on udostępniony w formacie dokumentów PDF, aby łatwo mogli z niego korzystać decydenci oraz managerowie ds. opieki medycznej. Spis zostanie opublikowany w kilku formatach, w tym w postaci kompletnej listy chorób rzadko występujących ułożonej w porządku alfabetycznym oraz listy według dziedziny medycznej i według częstotliwości występowania. Encyklopedia chorób rzadko występujących będzie rozszerzana i uaktualniana. Zostanie ona przetłumaczona na francuski, niemiecki, włoski, hiszpański oraz na inne języki jeśli Państwa Członkowskie zdecydują się wesprzeć tłumaczenie na ich języki narodowe. Katalog klinik specjalistycznych, laboratoriów medycznych, sieci, rejestrów i organizacji pacjentów będzie w pełni wyczerpujący. Zasoby eksperckie zostaną opublikowane Jako O. Report Series dla skuteczniejszej komunikacji. Informacje na temat leków sierocych będą wyczerpujące, od przed klinicznych informacji badawczych aż do informacji o dostępności na poziomie krajowym i również zostaną opublikowane jako dokumenty PDF. Cała baza danych O. będzie bezpośrednio dostępna do ponownego wykorzystania w formacie Rich Data Format (RDF) oraz Ontology Web Language (OWL), aby zapewnić upowszechnienie terminologii O. w zakresie chorób rzadko występujących oraz aby zmaksymalizować korzystanie z informacji zebranych na temat usług eksperckich. Widoczność i łatwość korzystania ze strony zostanie ulepszona poprzez opracowanie stron krajowych w językach narodowych. Zarządzanie zostanie ulepszone tak, aby odzwierciedlać nowe zaangażowanie władz opieki zdrowotnej Państw Członkowskich. Doprowadzi to do lepszej jakości danych na temat usług eksperckich, gdyż władze opieki zdrowotnej będą zaangażowane w proces sprawdzania danych, oraz do większej świadomości w związku z zagadnieniami dotyczącymi chorób rzadko występujących na poziomie władz Państw Członkowskich. Zarządzanie siecią będzie skuteczniejsze dzięki opracowaniu narzędzi zarządzania, które ułatwią ten proces i zagwarantują możliwość prześledzenia wszystkich operacji. Przewiduje się, że przepływ pracy stanie się bardziej opłacalny. Wewnętrzna i zewnętrzna ocena projektu ma dostarczyć ważnych zaleceń dotyczących tego, w jaki sposób ulepszyć usługi i spełnić prośby użytkowników portalu wyrażone w ankietach internetowych.

Odbiorcy wyników projektu - O. został zaprojektowany w taki sposób, aby zaspokajać potrzeby pacjentów i ich rodzin, specjalistów ds. opieki zdrowotnej, menedżerów ds. opieki zdrowotnej, badaczy, przemysłu i decydentów. Lista wszystkich dostępnych serwisów znajduje się na stronie głównej i jest podzielona na kategorie według użytkowników. O. jest strategicznym elementem każdej krajowej strategii w dziedzinie chorób rzadko występujących. Spis chorób rzadko występujących stanowi źródło zainteresowania dla wszystkich rodzajów użytkowników. Nowe sprawozdania na temat chorób rzadko występujących według dziedziny medycznej z pewnością zainteresują menedżerów ds. opieki zdrowotnej i decydentów. Encyklopedia jest przeznaczona przede wszystkim dla profesjonalistów, ale docenią ją również pacjenci, którzy pragną mieć dostęp do sprawdzonych informacji naukowych. Katalog usług jest pomocny zarówno pacjentom jak i specjalistom ds. opieki zdrowotnej: mogą oni dowiedzieć się, gdzie udać się na konsultację, gdzie przesłać próbki do analizy. Naukowcy mają dostęp do szczegółowych informacji na temat kolegów zajmujących się tą samą dziedziną i mogą zaproponować im współpracę. Specjaliści z przemysłu mogą zidentyfikować źródła specjalistów i danych. Dane na temat leków sierocych są przydatne dla wszystkich, gdyż dane te nie są dostępne nigdzie indziej. Opublikowanie informacji w formacie RTF i OWL ma na celu służenie społeczności badawczej oraz społeczności zajmującej się technologią informacyjną. Będzie ono również służyło jako sposób rozpowszechniania terminologii O. Każdego dnia na stronę O. wchodzi ponad 20 tysięcy użytkowników z ponad 200 krajów. Dwie trzecie z nich to profesjonaliści, a jedna trzecia to pacjenci i ich rodziny.

Wg wiedzy posiadanej na dzień dzisiejszy dostęp do wyników projektu O. E. ma charakter bezpłatny, a Instytut występując w charakterze jednego z partnerów projektu nie przewiduje sprzedaży tych wyników w przyszłości i nie jest w stanie określić ich wartości początkowej. Wyniki projektu nie były i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W związku z realizacją zadań projektu przez Wnioskodawcę poniesione zostały m.in. następujące koszty:

 1. koszty wynagrodzenia członków zespołu realizującego projekt,
 2. koszty zagranicznych delegacji służbowych - tj. koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, diet personelu związanego z realizacją projektu,
 3. koszty pośrednie.

Część w/w kosztów (koszty zakwaterowania, koszty wyżywienia) udokumentowana została fakturami zawierającymi podatek VAT.

Rozliczenia finansowe w projekcie odbywają się na podstawie udokumentowanych sprawozdań finansowych z faktycznie poniesionych kosztów/wydatków kwalifikowainych w ramach projektu. Tak więc pozyskane środki są tylko pokryciem kosztów/wydatków poniesionych na realizację projektu. Agencja Wykonawcza i Ministerstwo Zdrowia (instytucje dofinansowujące projekt) nie zlecają Wnioskodawcy wykonania usługi, a jedynie finansują zadania, których wyniki pozostają w dyspozycji Instytutu. Wnioskodawca nie wykonuje świadczenia na rzecz innego podmiotu.

Zgodnie z zawartą umową grantową dotyczącą realizacji projektu tytuł własności do wyników projektu, w tym prawa własności przemysłowej oraz intelektualnej, oraz prawa do raportów i innych dokumentów dotyczących projektu przysługują partnerom realizującym projekt, w tym Instytutowi. Instytut oraz pozostali partnerzy nadadzą Agencji Wykonawczej prawo do dowolnego wykorzystania wyników projektu według uznania Agencji, o ile nie powoduje to naruszenia jej zobowiązań dotyczących poufności lub obowiązujących praw własności przemysłowej i intelektualnej.

Agencja Wykonawcza i Ministerstwo Zdrowia nie kupują od Wnioskodawcy wyników projektu, żądają jedynie sprawozdań okresowych i sprawozdania końcowego. Zgodnie z zapisami w umowach (z Agencją Wykonawczą i Ministerstwem Zdrowia) środki finansowe przeznaczone na realizację projektu musiały być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem (środki wykorzystane niezgodnie z umową podlegają zwrotowi).

Instytut prowadzi działalność mieszaną tj. opodatkowaną i zwolnioną i w konsekwencji rozlicza się w oparciu o strukturę sprzedaży. W strukturze sprzedaży Wnioskodawcy przeważa świadczenie usług korzystających ze zwolnienia, głównie są to usługi medyczne. Struktura sprzedaży określona procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku 2013 wynosi 3% (zgodnie z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, wartość ta może ulec zmianie). Pozostałe 97% podatku zostanie poniesione ostatecznie ponieważ związane będzie z działalnością zwolnioną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu pt. „Rozwój europejskiego portalu dotyczącego chorób rzadkich i leków sierocych - O. E.” (O. E.) Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Obecnie Wnioskodawcy nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego - poniesione przez niego wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Prace prowadzone w ramach projektu nie są usługą dla konkretnego odbiorcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z okoliczności sprawy wynika, że przedmiotem działalności Instytutu (Wnioskodawca) jest prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz działalności leczniczo-usługowej ukierunkowanej na potrzeby zdrowotne dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, realizacja zadań dydaktycznych, a także przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Realizując zadania związane z prowadzonymi badaniami naukowymi Wnioskodawca w okresie 1 kwietnia 2011 r. – 31 grudnia 2014 r. realizował projekt. Projekt realizowany był w ramach Drugiego Wspólnotowego Programu Działań w Dziedzinie Zdrowia (2008-2013) jako tzw. Wspólne Działanie. Wnioskodawca był jednym z 25 jednostek realizujących projekt. Celem projektu była poprawa jakości diagnozowania, leczenia i opieki nad pacjentami dotkniętymi rzadkimi chorobami (RD). O. jest referencyjnym portalem zawierającym informacje na temat chorób rzadkich i leków sierocych, przeznaczonym dla każdej grupy odbiorców. Celem O. jest poprawa jakości diagnozowania, leczenia i opieki nad pacjentami dotkniętymi rzadkimi chorobami. Ogólnym wynikiem projektu jest służenie jako źródło informacji na temat chorób rzadko występujących dla obywateli europejskich.

Wg wiedzy posiadanej na dzień dzisiejszy dostęp do wyników projektu O. E. ma charakter bezpłatny, a Wnioskodawca występując w charakterze jednego z partnerów projektu nie przewiduje sprzedaży tych wyników w przyszłości i nie jest w stanie określić ich wartości początkowej. Wyniki projektu nie były i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W związku z realizacją zadań projektu przez Wnioskodawcę poniesione zostały m.in. koszty wynagrodzenia członków zespołu realizującego projekt, koszty zagranicznych delegacji służbowych - tj. koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, diet personelu związanego z realizacją projektu, koszty pośrednie. Część ww. kosztów (koszty zakwaterowania, koszty wyżywienia) udokumentowana została fakturami zawierającymi podatek VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu.

Analiza opisu stanu faktycznego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że w opisanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – związek nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Dokonane zakupy nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy w ramach realizacji projektu „Rozwój europejskiego portalu dotyczącego chorób rzadkich i leków sierocych - O. E.”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.