IPPP3/4512-1013/15-4/WH | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie sprzętu z dotacji.
IPPP3/4512-1013/15-4/WHinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2015 r. (data wpływu 10 grudnia 2015 r.) uzupełnionym w dniu 20 stycznia 2016 r. (data wpływu 25 stycznia 2016 r.) na wezwanie nr IPPP3/4512-1013/15-2/WH z dnia 12 stycznia 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 18 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem sprzętu w ramach realizacji projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII PO KL - Regionalne Kadry Gospodarki, działanie 8.1 – rozwój pracowników i przedsiębiorców w regionie – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem sprzętu w ramach realizacji projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII PO KL - Regionalne Kadry Gospodarki, działanie 8.1 – rozwój pracowników i przedsiębiorców w regionie.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 19 stycznia 2016 r. (data wpływu 25 stycznia 2016 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 12 stycznia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni we wrześniu 2014 r. otrzymała dotację finansową w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII PO KL - Regionalne Kadry Gospodarki, działanie 8.1 – rozwój pracowników i przedsiębiorców w regionie. Warunkiem ubiegania się o dotację było założenie działalności gospodarczej. Za otrzymaną kwotę dotacji Wnioskodawczyni kupiła zgodnie z przedstawionym w biznesplanie harmonogramem sprzęt do wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych (22 000 zł brutto). Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą do dnia dzisiejszego i zamierza ją kontynuować.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 19 stycznia 2016 r. Wnioskodawczyni wskazała, że:

  • nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
  • sprzęt zakupiony z dotacji wykorzystywany jest do świadczenia usług zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni może ubiegać się o zwrot podatku VAT za sprzęt zakupiony z dotacji Projektu Kapitał Ludzki, działanie 8.1...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Wnioskodawczyni uważa, że może ubiegać się o zwrot podatku VAT za sprzęt zakupiony z dotacji UE.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni we wrześniu 2014 r. otrzymała dotację finansową w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII PO KL - Regionalne Kadry Gospodarki, działanie 8.1 – rozwój pracowników i przedsiębiorców w regionie. Za otrzymaną kwotę dotacji Wnioskodawczyni kupiła zgodnie z przedstawionym w biznesplanie harmonogramem sprzęt do wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych (22 000 zł brutto). Wnioskodawczyni wskazała, że nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług a sprzęt zakupiony z dotacji wykorzystywany jest do świadczenia usług zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem sprzętu.

Ze względu na opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie nie zostały spełnione warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, gdyż Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT a dokonane zakupy nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Tym samym Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup sprzętu w ramach realizacji projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII PO KL - Regionalne Kadry Gospodarki, działanie 8.1 – rozwój pracowników i przedsiębiorców w regionie.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
IPTPP2/4512-606/15-3/PRP | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP1/4512-439/15/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.