IPPP3/443-966/14-2/ISZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu
IPPP3/443-966/14-2/ISZinterpretacja indywidualna
 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2014 r. (data wpływu 25 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Instytut (dalej jako „Wnioskodawca” lub „Instytut”) jako instytut naukowy działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618);
 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r, - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. nr 96, poz. 620);
 • statutu.

Instytut jest państwową jednostką organizacyjną zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającą osobowość prawną i działającą pod nadzorem Ministra Środowiska, Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Przedmiotem podstawowej działalności instytutu jest;

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;
 • dokonywanie analiz i ocen wspomagających kształtowanie i realizację polityki leśnej państwa i programów rozwoju leśnictwa;
 • tworzenie naukowych podstaw i inicjowanie racjonalnych form trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej;
 • przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
 • wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Zasadniczo, działania Wnioskodawcy obejmują swoim zakresem prowadzenie badań i prac badawczo-rozwojowych dotyczących nauk leśnych, których główne kierunki to:

 • wielostronne funkcje lasu, zrównoważony rozwój gospodarstwa leśnego oraz wykorzystanie zasobów leśnych;
 • biologia i ekologia zespołów leśnych oraz właściwości środowisk i siedlisk leśnych;
 • hydrologia i melioracje leśne;
 • oddziaływanie emisji przemysłowych i innych czynników antropogenicznych na las i restytucja drzewostanów na terenach wylesionych;
 • hodowla lasu, zadrzewienia i zalesienia gruntów nieleśnych;
 • ochrona lasu oraz metody wzmagania biologicznej odporności drzewostanów;
 • główne i uboczne użytkowanie lasu;
 • gospodarka łowiecka;
 • urządzanie, produkcyjność i monitoring lasu;
 • ekonomika gospodarki leśnej, jej powiązanie z innymi dziedzinami gospodarki narodowej, zasady i metody organizacji i zarządzania, polityka leśna oraz historia leśnictwa;
 • doskonalenie procesów technologicznych i środków technicznych w leśnictwie;
 • ochrona i bezpieczeństwo pracy w leśnictwie.

Do zadań Instytutu należy również:

 • osłona naukowa przy praktycznym upowszechnianiu wyników badań;
 • doradztwo naukowe;
 • opracowywanie prognoz i ekspertyz;
 • prowadzenie kursów i szkoleń dotyczących gospodarki leśnej;
 • prace normalizacyjne, certyfikacyjne, unifikacyjne i typizacyjne.

Dlatego też Wnioskodawca, jako Beneficjent Koordynujący od dnia 1 października 2014 r. będzie realizował projekt na finansowanie którego uzyskał dotacje Unii Europejskiej (umowa numer zawarta dnia 22 lipca 2014 r. - dalej "Umowa o udzielenie dotacji") oraz NFOŚiGW (umowa o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ zawarta dnia 17 lipca 2014 r.). Wnioskodawca nie ma Współbeneficjentów. Przedmiotowy projekt zostanie sfinansowany przy niewielkim wkładzie Wnioskodawcy - wymagany wkład finansowy Wnioskodawcy na rzecz projektu stanowi do 5 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Zgodnie z zawartymi umowami Wnioskodawca otrzymuje środki na realizację Przedsięwzięcia od KE oraz NFOŚiGW. Dotacja Komisji Europejskiej ma formę zwrotu 50% kosztów kwalifikowalnych rzeczywiście poniesionych w związku z realizacją projektu. Wkład finansowy Unii wypłacany jest w dwóch, trzech lub czterech ratach. Płatność zaliczkowa została dokonana zgodnie z umową w ciągu 30 dni od daty otrzymania umowy o udzielenie dotacji podpisanej przez obydwie strony. Kolejne płatności przekazywane będą zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie. Dotacja z NFOŚiGW (do 45% kosztów kwalifikowalnych projektu) wypłacana będzie zgodnie z umową na podstawie Flarmonogramu wypłat - refundacji. Dowody księgowe dokumentujące poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane z realizacją projektu wystawiane są na Wnioskodawcy.

Projekt zakłada opracowanie i zastosowanie systemu monitoringu lasów Puszczy z wykorzystaniem naziemnych powierzchni referencyjnych i danych teledetekcyjnych. Założeniem działań będzie powiązanie danych pozyskanych zdalnie z wynikami pomiarów naziemnych, w celu umożliwienia i ułatwienia późniejszego monitorowania procesów zachodzących w całej Puszczy. Wyniki badań będą miały na celu poznanie aktualnego stanu lasów oraz analizę ich dynamiki na przestrzeni trwania projektu i po jego zakończeniu. Wyniki monitoringu w pierwszej kolejności wykorzystane będą do identyfikacji czynników warunkujących zmiany w Puszczy. Analiza czynników oraz ich intensywności pozwoli na zaimplementowanie odpowiednich działaniach ochronnych i gospodarczych, które pozwolą na ochronę tego cennego przyrodniczo obiektu. Poza tym całość prac ma na celu uzyskanie pewnych i miarodajnych wyników mających bezpośrednie przełożenie na działania służb Parku Narodowego i Lasów Państwowych. Unikalność Puszczy powoduje, że jest to jedyny tego typu obszar w Unii Europejskiej. W związku z tym projekt będzie dotyczył tylko obszaru Polski,

W ramach działalności gospodarczej, Wnioskodawca dokonuje co do zasady sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Jednakże w nielicznych przypadkach, występują transakcje zwolnione z tego podatku, jak i będące poza jego zakresem. Z uwagi na fakt, że w stosunku do części wydatków, nie jest możliwe ich przyporządkowanie bezpośrednio do działalności zwolnionej, jak i opodatkowanej, Wnioskodawca pomniejsza kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą proporcjonalnie można przypisać czynnościom, w stosunku do których przysługuje mu prawo obniżenia kwoty podatku naliczonego. Przy czym z uwagi na fakt, że współczynnik VAT sprzedaży opodatkowanej wyliczony dla Wnioskodawcy za rok 2013 obliczony zgodnie zobowiązującymi przepisami, wyniósł 99,48%, Wnioskodawca dokonuje 100% odliczenia VAT.

Analizując zadania, do których wykonania zobowiązany jest Wnioskodawca na podstawie przedmiotowego projektu, należy stwierdzić, iż w wyniku jego realizacji Instytut nie będzie świadczył żadnych odpłatnych usług, a tym samym nie będzie uzyskiwał żadnych przychodów z rezultatów osiągniętych w ramach Projektu. Z drugiej jednak strony, Wnioskodawca w związku z realizacją projektu będzie dokonywał określonych zakupów towarów i usług od podmiotów zewnętrznych, udokumentowanych fakturami zawierającymi podatek VAT. Nie istnieje jednak, ani bezpośredni, ani pośredni związek pomiędzy tymi wydatkami, a działalnością opodatkowaną Instytutu w świetle Ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Skoro Instytut w ramach Projektu nabywa towary i usługi, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych (nie istnieje związek pomiędzy zakupionym towarem lub usługą a opodatkowaną działalnością Instytutu), to czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że wszelkie rezultaty zrealizowanych przez Wnioskodawcę zadań w ramach Projektu nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych, to Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na towary i usługi, które zostały poniesione w związku z realizacją Projektu.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, w art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT rozumie się m.in. wszelką działalność producentów, usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne, działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Dodatkowo w zakresie działalności gospodarczej mieszczą się również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Biorąc pod uwagę podstawowe prawo podatnika podatku VAT, tj. prawo do odliczenia podatku naliczonego, art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w powołanym powyżej art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie natomiast z postanowieniami art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Treść powołanych przepisów wskazuje więc, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje zasadniczo wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług; oraz
 • towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego, przysługuje więc co do zasady, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w towarach i usługach, które zostały przez niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów i usług, a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Przenosząc powyższe ustalenia do przedmiotowego stanu faktycznego, należy wskazać, iż Instytut jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, który posiada status instytutu badawczego i prowadzi badania oraz prace badawczo rozwojowe dotyczące nauk leśnych. W prowadzonej ewidencji księgowej Wnioskodawca wyodrębnia co do zasady następujące grupy działalności: opodatkowaną, zwolnioną oraz niepodlegającą opodatkowaniu.

Realizowany przez Instytut Projekt finansowany jest ze środków europejskich. W toku realizacji projektu instytut sporządza sprawozdania, jak również przekazuje dotyczącą go dokumentację oraz raporty finansowe.

Zadania Wnioskodawcy, w tym wykorzystanie efektów zrealizowanego Projektu, są związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem, odliczenie podatku naliczonego od nabywanych przez Wnioskodawcę towarów i usług wyłącznie dla celów realizacji Projektu stanowiłoby dla Wnioskodawcy nieuprawnione rozszerzenie zakresu stosowania ustawy na sferę, której ta ustawa w ogóle nie dotyczy. Należy bowiem stwierdzić, że czynności niepodlegające opodatkowaniu nie są w ogóle objęte regulacją Ustawy o VAT, ponadto brak jest w tej ustawie przepisów, które dopuszczałyby możliwość odliczenia podatku naliczonego w tego rodzaju sytuacjach.

Jak już wspomniano, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W opisanej sytuacji warunek uprawniający do odliczenia nie jest więc spełniony, gdyż ze stanu faktycznego jednoznacznie wynika, że efekty projektu są związane wyłącznie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dodatkowo należy nadmienić, że Instytut nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r.

Skoro więc Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, to nie ma również możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 tego rozporządzenia.

Prezentowane przez Instytut stanowisko znajduje całkowite potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, w tym również interpretacji wydanej już w zbliżonym stanie faktycznym na rzecz Wnioskodawcy. I tak:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydając dniu 14 listopada 2013 r. interpretację indywidualną na rzecz Wnioskodawcy w zbliżonym stanie faktycznym (sygn. IPPP1/443-983/13-2/AS) odstępując od uzasadnienia potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, że m.in. warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdy towary i usługi nabywane w ramach realizacji danego projektu nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a wykonywane w ramach tego projektu czynności (ewentualnie powstałe materiały czy wartości niematerialne i prawne) nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT.
 • Podobnie na tle poprzedniej interpretacji indywidualnej ww. organu na rzecz Wnioskodawcy z dnia 4 kwietnia 2013 (sygn. IPPP3/443-129/13-2/RD) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, iż: „...nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług, zarówno w fakturach VAT dokumentujących zakupy związane z realizacją wskazanego Projektu- brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. W konsekwencji powyższego wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami w związku z realizacja projektu (...)”.
 • Również Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 5 kwietnia 2012 r. (sygn. IPTPP1/443-109/12-4/MH stwierdził, że "Wnioskodawca nie ma prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu (...) w ramach Programu (...) ponieważ efekty projektu nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT."
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 29 czerwca 2011 r., sygn. IPPP3/443-700/11-4/MK stwierdził jednoznacznie, że: „Efekt jaki powstanie po zakończeniu realizacji projektu nie będzie generował żadnego przychodu (...) Towary i usługi nabywane przy realizacji w/w zadania nie będą miały wpływu na osiągane przychody przez Instytut (...). Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz okoliczności przedstawione we wniosku, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowego projektu”.
 • W tym samym duchu rozstrzygnął podobną kwestię Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 1 marca 2012 r., sygn. ILPP2/443-1562/11-4/MN, gdzie wskazał, że Wnioskodawca uczestniczy w realizacji przedmiotowego projektu na zasadzie partnerstwa, a nie na zasadzie usługodawcy w stosunku do koordynatora projektu (...) Koordynator projektu nie był odbiorcą usług, wobec tego nie można stwierdzić, aby Wnioskodawca dokonywał świadczenia usług na rzecz koordynatora czy też innego konkretnego podmiotu; osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej (...) Skoro w przedmiotowej sprawie nie występuje określony świadczeniobiorca, tzn. Wnioskodawca nie wykonał żadnych usług za wynagrodzeniem na rzecz innych podmiotów, tym samym wykonywane {...) czynności w ramach realizacji projektu nie stanowią usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zatem nie podlegają one opodatkowaniu tym podatkiem (...) w ramach realizacji (...) projektu nie dochodzi również do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami (rzeczami, ich częściami lub wszelkimi postaciami energii) jak właściciel. Tym samym, czynności (...) nie stanowią również odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy. Reasumując, czynności wykonane w ramach (...) projektu nie stanowią odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art, 8 ust. 1 ustawy, a w konsekwencji, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy."

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 Ustawy o VAT, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdy towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją przedmiotowego projektu, albowiem wykonywane w ramach projektu czynności (ewentualnie powstałe materiały, czy wartości niematerialne i prawne), nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy nadmienić, że z dniem 1 kwietnia 2013 r., art. 15 ust. 2 ustawy otrzymał następujące brzmienie: „Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Natomiast art. 86 ust. 2 lit. a) ustawy, od dnia 1 stycznia 2014 r. brzmi: „Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zmiany te pozostają bez wpływu na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.