IPPP3/443-963/14-4/RD | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPPP3/443-963/14-4/RDinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2014 r. (data wpływu 26 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 24 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 13 października 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Organizacja szkolenia teoretyczno – praktycznego z dwoma terenowymi wyjazdami studyjnymi, wydanie folderu oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Organizacja szkolenia teoretyczno – praktycznego z dwoma terenowymi wyjazdami studyjnymi, wydanie folderu oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego”.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 16 października 2014 r., złożonym w dniu 24 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 13 października 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu):

Stowarzyszenie realizuje zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Osi 4 Leader, działanie 4.1 „Wdrażaniu lokalnych Strategii Rozwoju”. W roku 2014 – wykonując zadania statutowe - zakupuje towary i usługi, które zawierają podatek VAT. Zgodnie z instrukcją do działania 413 oraz wzorem umową jaka zawarta zostanie z Urzędem Marszałkowskim po pozytywnej ocenie złożonego wniosku w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację ww. działania, do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć podatek VAT, zawarty w cenie towarów i usług pod warunkiem, że nie może on być w żaden sposób odzyskany. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej ani innej działalności zarobkowej, nie jest płatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Realizując projekt finansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej polegający na „Organizacja szkolenia teoretyczno - praktycznego z dwoma terenowymi wyjazdami studyjnymi, wydanie folderu oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego”, gdzie nie mając możliwości odliczenia podatku VAT zalicza naliczony podatek VAT do kosztów kwalifikowanych czyli refundowanych. Celem realizowanego projektu będzie podniesienie jakości życia mieszkańców wsi oraz promocja walorów kulturowo - przyrodniczych terenów wiejskich a udział w projekcie będzie dla uczestników nieodpłatny. Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (zwolnienie podmiotowe) nie prowadzi działalności gospodarczej w ogóle, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określonej w cyt, przepisie o podatku VAT, nie składało i nie składa deklaracji VAT-7.

W wyniku realizacji projektu Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność prowadzona przez Stowarzyszenie wykonywana jest nieodpłatnie. Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie prowadząc działalności gospodarczej, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z poz. 10 załącznika nr 4 do tej ustawy, Stowarzyszenie jest zwolnione z opodatkowania świadczonych na rzecz zainteresowanych uczestników operacji. W związku z tym nie ma możliwości otrzymania zwrotu podatku naliczonego, zawartego w cenie nabywanych towarów i usług.

Stowarzyszenie poniesie wydatki związane z realizacją operacji na: promocje, nabór uczestników, miejsce realizacji poszczególnych elementów zadania, zabezpieczenie sprzętowe, zabezpieczenie materiałowe i odzież ochronną, transport na 2 wyjazdy szkoleniowe łącznie ok. 600 km, na pilota oraz koordynatora projektu, ubezpieczenie, wyżywienie, materiały pomocnicze, wykładowców i konsultantów. Są to wszystko pozycje kosztowe, które będą sfinansowane na zasadzie refundacji w 80% ze środków PROW 2007-2013.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust, 17 i 19 oraz art. 124. Z kolei art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy określa, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika, z tytułu nabycia towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu):

Czy Stowarzyszenie może odzyskać z urzędu skarbowego podatek VAT uiszczony przy zakupie towarów i usług związanych z realizacją w roku 2014 działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007 – 2013...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stowarzyszenie z siedzibą W., ul. P. ma możliwości zakwalifikowania podatku VAT jako kosztów kwalifikowanych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) przy realizacji operacji w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów, ponieważ Stowarzyszenie nie ma możliwości jego odliczenia w rozliczeniu. W tym wypadku istnieje przesłanka do zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych realizowanej operacji. Złożony wniosek do Lokalnej Grupy Działania „R.” jest obecnie na etapie rozpatrywania. W części finansowej i zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji VAT został zaliczony jako koszt kwalifikowany zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) przy realizacji operacji w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.) jako koszt kwalifikowany.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust 17 i 19 oraz art. 124. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku VAT. Realizuje zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Osi 4 Leader, działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju”. W roku 2014 - wykonując zadania statutowe - nabywało towary i usługi, które zawierają podatek VAT. Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność wykonywana jest nieodpłatnie. Wyjaśnić zatem należy, iż zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów nie będących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto w myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z okoliczności sprawy wynika, że Stowarzyszenie realizuje zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Osi 4 Leader, działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju”. W roku 2014 - wykonując zadania statutowe - zakupuje towary i usługi, które zawierają podatek VAT. Stowarzyszenie realizuje projekt finansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej polegający na „Organizacja szkolenia teoretyczno - praktycznego z dwoma terenowymi wyjazdami studyjnymi, wydanie folderu oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego”. Celem realizowanego projektu będzie podniesienie jakości życia mieszkańców wsi oraz promocja walorów kulturowo - przyrodniczych terenów wiejskich a udział w projekcie będzie dla uczestników nieodpłatny. Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie składało i nie składa deklaracji VAT-7. W wyniku realizacji projektu Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność prowadzona przez Stowarzyszenie wykonywana jest nieodpłatnie. Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Analiza opisu stanu faktycznego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że w opisanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – związek nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, a dokonane zakupy nie będą wykorzystane do czynności podlegających opodatkowaniu.

Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy w ramach realizacji projektu „Organizacja szkolenia teoretyczno – praktycznego z dwoma terenowymi wyjazdami studyjnymi” jak również Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W tym miejscu zauważyć należy, że pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.