IPPP3-443-949/10-4/JF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W związku z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu ze względu na brak związku ponoszonych wydatków z działalnością opodatkowaną Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20.09.2010 r. (data wpływu 27.09.2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14.10.2010 r. (data wpływu 18.10.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.09.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego.

Przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów formalnych. W związku z powyższym pismem z dnia 05.10.2010 r. znak IPPP3-443-949/10-2/JF tutejszy Organ podatkowy wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku. Wniosek został uzupełniony w terminie ustawowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz działalności leczniczo-usługowej ukierunkowanej na potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży. Realizując zadania związane z prowadzonymi badaniami naukowymi Wnioskodawca realizuje projekt. Projekt realizowany jest w ramach Drugiego Wspólnotowego Programu Działań w Dziedzinie Zdrowia (2008-2013). Wnioskodawca jest jedną z sześciu jednostek realizujących projekt.

Przystąpienie do realizacji projektu odbyło się w następujący sposób. Koordynator projektu (A. z Francji), działając w imieniu wszystkich partnerów projektu złożył wniosek w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Agencję Wykonawczą Programu Zdrowia Publicznego (Public Health Execitive Agency, PHEA). Projekt został pozytywnie oceniony i Agencja Wykonawcza przyznała dofinansowanie na realizację projektu ze środków Komisji Europejskiej. Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2009 r. - 31.05.2012 r. Zadania Instytutu w 51,29% finansowane są ze środków komisji Europejskiej oraz w 48,71% ze środków własnych Instytutu.

Celem nadrzędnym projektu jest optymalizacja opieki zdrowotnej nad pacjentami cierpiącymi na zespół ośrodkowej hipowentylacji (CHS) w Europie. Wiedza i doświadczenie ekspertów z wielu ośrodków europejskich zostaną rozpowszechnione. Cele szczegółowe projektu to:

 • Zwiększenie wiedzy na temat CHS - w celu osiągnięcia masy krytycznej pacjentów koniecznej do przeprowadzenia odpowiednich badań epidemiologicznych i klinicznych wdrożony zostanie rejestr ECHS.
 • Zwiększenie skuteczności służb zdrowia. Dostarczone zostaną informacje na temat stanu obecnych usług w zakresie CHS w Europie.
 • Zwiększenie jakości w procesie opieki klinicznej w zakresie CHS - ustanowione zostaną europejskie standardy i wytyczne w zakresie diagnostyki i leczenia CHS, uzgodnione informacje na temat CHS zostaną upowszechniona, przygotowane zostaną podstawy europejskiej sieci CHS,
 • Dzielenie się danymi i doświadczeniem - w ramach czasowych projektu zorganizowana zostanie europejska konferencja naukowo-medyczna, wielojęzyczna strona internetowa umożliwi rozpowszechnianie informacji i komunikację pomiędzy interesariuszami.

W ramach realizacji projektu określone zostały trzy głównie wyniki:

 • Możliwość opisywania cech demograficznych i wyników w zakresie CHS w celu określenia subpopuIacji chorych na CHS oraz w celu opisania populacji chorych na CHS w całej Europie. Rejestr będzie służyć jako podstawa badań ogólnoeuropejskich. Wyniki te będą miały decydujące znaczenie dla określenia różnych chorób, które mają wspólną cechę w postaci ośrodkowej hipowentylacji, a także dla zrozumienia rozbieżności w zakresie praktyk i wyników w różnych krajach;
 • Europejskie standardy i wytyczne w zakresie opieki nad pacjentami chorymi na CHS będą dostępne w wielu językach UE;
 • Zidentyfikowane zostaną europejskie ośrodki oraz służby świadczące pomoc chorym na CHS, które są aktualnie dostępne na terenie całej Europy. Rezultatem projektu będzie koncentracja zasobów oraz wiedzy eksperckiej w celu poprawy jakości życia pacjentów chorych na CHS. Europejska wspólnota CHS będzie odnosić korzyści w postaci lepszego zrozumienia fizjopatologii niezwykle rzadkiego CHS Pacjenci z CHS będą odnosić korzyści w związku ze świadomością podmiotów świadczących usługi w Europie oraz wysokiej jakości opieką opartą o europejskie standardy i wytyczne. Europejscy specjaliści w dziedzinie zdrowia będą odnosić korzyści w związku z rozpowszechnianiem aktualnych informacji i uzgodnionych wytycznych w za kresie prowadzenia leczenia CHS. Europejskie podmioty świadczące usługi polegające na zapewnieniu wentylacji domowej oraz przemysł związany z wentylatorami będą odnosić korzyści w postaci informacji zwrotnej na temat ich usług lub produktów. Zwiększona zostanie komunikacja pomiędzy interesariuszami.

W związku z realizacją zadań projektu przez Wnioskodawcę poniesione zostały lub poniesione będą m.in. następujące koszty:

 • wynagrodzenie członków zespołu realizującego projektu,
 • koszty delegacji służbowych (głównie zagranicznych) tj. koszty podróży, zakwaterowania, diet personelu związanego z realizacją projektu,
 • koszt zakupu laptopa,
 • koszty usług obcych niezbędnych dla celów realizacji projektu (tłumaczenia zgody pacjenta, treści strony internetowej oraz zaleceń na język polski),
 • koszty pośrednie.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że dostęp do wyników projektu obejmujących:

 • wdrożenie europejskiego rejestru CBS (rejestr ECHS);
 • określenie europejskich standardów i wytycznych w zakresie diagnostyki i leczenia CBS;
 • dostarczenie informacji na temat usług w zakresie CBS istniejących w Europie;
 • wielojęzyczną stronę internetową umożliwiającą rozpowszechnianie informacji i komunikację pomiędzy pacjentami i specjalistami w dziedzinie zdrowia

wg posiadanej wiedzy na dzień dzisiejszy ma charakter bezpłatny oraz że Instytut występując w charakterze jednego z partnerów projektu nie przewiduje sprzedaży tych wyników w przyszłości i nie jest w stanie określić ich wartości początkowej.

Dzielenie się danymi i doświadczeniem jest jednym z celów szczegółowych projektu. Głównym narzędziem służącym komunikacji będzie strona internetowa wdrożona w celu rozpowszechniania informacji:

 • wśród partnerów uczestniczących w projekcie,
 • skierowanych do beneficjentów, którymi mogą być:
  • specjaliści w dziedzinie zdrowia, w tym lekarze ogólni oraz lekarze specjaliści;
  • grupy działające na rzecz wentylacji domowej, branża związana z respiratorami oraz stymulatorami;
  • instytucje socjalne: dzienne ośrodki opieki nad dziećmi, szkoły oraz inne instytucje akademickie, firmy, itp.
  • pacjenci oraz ich rodziny, krajowe grupy wsparcia dla pacjentów,
  • unijne/krajowe instytucje ds. zdrowia publicznego oraz rzadkich chorób.

Ogólnym celem jest opracowanie funkcjonalnej komunikacji pomiędzy pacjentami a eksperckimi ośrodkami UE służącej różnym aspektom (diagnostyce, wiedzy eksperckiej, itp.) CHS. Rozpowszechnianie będzie w związku z tym jednym z kluczowych aspektów projektu i będzie miało miejsce w przypadku każdego wyniku pakietu zadaniowego. Wszystkie wyniki prac, w tym wytyczne, informacje na temat choroby, będą dostępne na stronie internetowej gdy tylko zostaną one zatwierdzone przez komitet sterujący.

W celu dokonania oceny informacji istotnych dla pacjentów oraz społeczności naukowej w ramach czasowych projektu zorganizowana zostanie międzynarodowa konferencja na temat CCHS. Spodziewa się, że w konferencji weźmie udział około 150-200 specjalistów w dziedzinie zdrowia, pacjentów oraz ich rodzin.

Wielojęzyczna strona internetowa zostanie opracowana w celu rozpowszechniania europejskich standardów i wytycznych w zakresie zarządzania. Dokumenty te będą docelowo dostępne w językach ojczystych wszystkich grup docelowych. Informacje będą rozpowszechniane, gdy tylko zostaną zatwierdzone przez komitet sterujący. W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju, rozpowszechnianie będzie kontynuowane po zakończeniu projektu z zastosowaniem środków pochodzących z innych źródeł. Strona internetowa będzie zawierać linki do Krajowych Agencji ds. Zdrowia oraz europejskich stron internetowych na temat rzadkich chorób (Orphanet, Eurordis, unijny portal „Zdrowie”), jak również do krajowych stron internetowych na temat CHS zarządzanych przez specjalistów lub przez grupy wsparcia dla pacjentów.

Prezentacje będą dokonywane podczas spotkań stowarzyszeń naukowych i międzynarodowych konferencji, np. europejskich spotkań dotyczących pediatrii lub intensywnej opieki noworodkowej, jak również podczas spotkań krajowych grup wsparcia dla pacjentów, o ile istnieją.

Publikacje będą prezentowane w czasopismach recenzowanych, w tym w czasopismach na temat medycyny oraz w czasopismach specjalistycznych, a także w czasopismach międzynarodowych i krajowych.

Wyniki projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu pt. „Europejska sieć na rzecz leczenia zespołu ośrodkowej hipowentylacji: optymalizacja opieki nad pacjentami” (EU-CHS) Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części...

Zdaniem Wnioskodawcy obecnie nie przysługuje Mu prawo do odliczenia podatku naliczonego - poniesione przez niego wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Prace prowadzone w ramach projektu nie są usługą dla konkretnego odbiorcy.

Część w/w kosztów (m.in. koszty zakwaterowania, koszty zakupu laptopa, koszty usług) udokumentowana została lub będzie udokumentowana fakturami zawierających podatek VAT Usługi oraz laptop zakupione dla potrzeb realizacji projektu, nie służą dalszej sprzedaży przez Instytut.

Rozliczenia finansowe w projekcie odbywają się na podstawie udokumentowanych sprawozdań finansowych z faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu. Tak więc pozyskane środki są tylko pokryciem kosztów poniesionych na realizację projektu. Agencja Wykonawcza nie zleca Wnioskodawcy wykonania usługą a jedynie finansuje zadania, których wyniki pozostają w dyspozycji Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie wykonuje świadczenia na rzecz innego podmiotu.

Zgodnie z zawartą umową dotyczącą realizacji projektu tytuł własności do wyników projektu, w tym prawa własności przemysłowej oraz intelektualnej oraz prawa do raportów i innych dokumentów dotyczących projektu przysługują partnerom realizującym projekt, w tym Instytutowi. Instytut oraz pozostali partnerzy nadadzą Agencji Wykonawczej prawo do dowolnego wykorzystania wyników projektu według uznania Agencją, o ile nie powoduje to naruszenia jej zobowiązań dotyczących poufności lub obowiązujących praw własności przemysłowej i intelektualnej.

Agencja Wykonawcza nie kupuje od Wnioskodawcy wyników projektu, żąda jedynie sprawozdań rocznych. Zgodnie z zapisami w umowach środki finansowe przeznaczone na realizację projektu muszą być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem (środki wykorzystane niezgodnie z umową podlegają zwrotowi).

Wnioskodawca prowadzi działalność mieszaną tj. opodatkowaną i zwolnioną i w konsekwencji rozlicza się w oparciu o strukturę sprzedaży. W strukturze sprzedaży Wnioskodawcy przeważa świadczenie usług korzystających ze zwolnienia, głównie są to usługi medyczne. Struktura sprzedaży określona procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku 2009 wynosi 3% (zgodnie z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, wartość ta może ulec zmianie). Pozostałe 97% podatku zostanie poniesione ostatecznie, ponieważ związane będzie z działalnością zwolnioną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Powyższy przepis uzależnia prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od spełnienia określonych warunków, tzn. odliczenia tego może dokonać podatnik podatku od towarów i usług wówczas gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w okresie 01.06.2009 r. – 31.05.2012 r. realizuje projekt finansowany w 51,29% ze środków Komisji Europejskiej przyznanych przez Agencję Wykonawczą programu Zdrowia Publicznego. Projekt ten jest realizowany w ramach prowadzonej działalności Instytutu polegającej na prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz działalności leczniczo-usługowej ukierunkowanej na potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży.

Wyniki prowadzonych badań zostaną rozpowszechnione – Wnioskodawca nie przewiduje ich sprzedaży. Dostęp do nich będzie bezpłatny (strona internetowa). Wyniki badań będą również prezentowane w krajowych i międzynarodowych specjalistycznych czasopismach. Celem nadrzędnym projektu jest optymalizacja opieki zdrowotnej nad pacjentami cierpiącymi na zespół ośrodkowej hipowentylacji w Europie. Ogólnym dążeniem projektu jest dzielenie się danymi i doświadczeniem. Wnioskodawca wskazuje, że rezultaty prowadzonych badań w ramach realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Jak wynika z wniosku wydatki (wynagrodzenie członków zespołu realizującego projektu, koszty delegacji służbowych, koszt zakupu laptopa, koszty usług obcych niezbędnych dla celów realizacji projektu, koszty pośrednie) ponoszone w związku z realizacją ww. projektu nie będą służyły wykonywaniu przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych, bowiem wyniki prowadzonych badań będą rozpowszechniane bezpłatnie. Należy zatem stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Reasumując, w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu ze względu na brak związku ponoszonych wydatków z działalnością opodatkowaną Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.