IPPP3/443-881/13-2/MKw | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie elementów placu zabaw nabywanych w celu realizacji projektu pt. „Radosny Plac Zabaw”
IPPP3/443-881/13-2/MKwinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20.09.2013 r. (data wpływu 24.09.2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie elementów placu zabaw nabywanych w celu realizacji projektu pt. „Radosny Plac Zabaw” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24.09.2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie elementów placu zabaw nabywanych w celu realizacji projektu pt. „Radosny Plac Zabaw”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi niepubliczną placówkę oświatową przedszkole i żłobek świadczącą usługi polegające na opiece dziennej nad dziećmi. Zgadnie ze specyfiką działalności jest zwolniona podmiotowo z VAT.

W czerwcu tego roku Wnioskodawczyni podpisała umowę dofinansowania z Urzędem Marszałkowskim, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. W ramach wniosku o przyznanie pomocy Wnioskodawczyni zakupiła elementy placu zabaw dla dzieci. Za zakupiony sprzęt otrzymała fakturę VAT, którą przedstawiła do rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim. Zgodnie z umową Urząd Marszałkowski powinien zwrócić Wnioskodawczyni kwotę brutto wykazaną w fakturze VAT.

W nawiązaniu do zasad realizacji projektu naliczony podatek od towarów i usług dla usług zwolnionych z VAT, a także dla pomiotów zwolnionych z VAT byłby wydatkiem kwalifikowanym (czyli podlegającym refundacji) jeśli zgodnie z przepisami beneficjentowi nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy niepublicznej placówce oświatowej świadczącej usługi polegające na opiece dziennej nad dziećmi i związane z udostępnieniem placu zabaw dla dzieci realizującej projekt pt. „Radosny Plac Zabaw” w ramach działania tzw. Małego Projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Leader w zakresie objętym projektem będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie elementów placu zabaw nabywanych w celu realizacji tego projektu...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) a także w nawiązaniu do art. 43 ust. 9 w/w ustawy usługi świadczone przez Wnioskodawczynię polegające na wykonywaniu usług związanych z opieką dzienną nad dziećmi są zwolnione z możliwości odliczenia podatku VAT i tym samym placówce nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie elementów placu zabaw nabywanych w celu realizacji projektu, gdyż nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej. Podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego jest istnienie związku tegoż podatku z czynnościami opodatkowanymi w rozumieniu art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi niepubliczną placówkę oświatową przedszkole i żłobek, świadczącą usługi polegające na opiece dziennej nad dziećmi. W czerwcu tego roku Wnioskodawczyni podpisała umowę dofinansowania z Urzędem Marszałkowskim, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. W ramach wniosku o przyznanie pomocy Wnioskodawczyni zakupiła elementy placu zabaw dla dzieci. Za zakupiony sprzęt otrzymała fakturę VAT, którą przedstawiła do rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim. Zgodnie z umową Urząd Marszałkowski powinien zwrócić Wnioskodawczyni kwotę brutto wykazaną w fakturze VAT. Ponadto zgodnie ze specyfiką działalności Wnioskodawczyni jest zwolniona z VAT, a zakupione elementy placu zabaw nabyte w celu realizacji projektu nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej.

Biorąc po uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami na zakup elementów placu zabaw dla dzieci – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a poniesione wydatki nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu. W związku z powyższym Wnioskodawczyni nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie elementów palcu zabaw nabywanych w związku z realizacją projektu pt. „Radosny Plac Zabaw”.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP2/443-838/13/AK | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP3/443-992/13/AŚ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.