IPPP3/443-444/11-2/LK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia i zwrotu należnego podatku od towarów i usług, poniesionego w związku z realizacją wskazanego projektu. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a dokonane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku dnia 16.03.2011 r. (data wpływu 21.03.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.03.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

OSP ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych zadania pod nazwą ”Z.”. Zadanie będzie podlegało dofinansowaniu w ramach konkursu „Małe projekty” w ramach działania 4.1. „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Miejskich na lata 2007-2013, na dowód czego przedstawiamy pismo LGD z dnia 17.02.2011 r. o zakwalifikowaniu w/w zadania do dofinansowania. Zadanie będzie polegało na położeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej „przebudowie schodów wejściowych do budynku, oraz założenie trawników”.

Całkowity koszt robót łącznie z materiałami wyniesie 30.705,00 zł netto+7.062,15zł (23% VAT)=37.767,15 zł brutto. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienie estetyki przestrzeni publicznej. Projekt nie jest komercyjny, nie będzie przynosił żadnych dochodów. Nie będą pobierane przez żaden podmiot żadne opłaty, zarówno w trakcie jak i po realizacji projektu. Wszystkie dokonane zakupy nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Dofinansowanie można uzyskać w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. W przypadku podmiotów które mogą odliczyć podatek od zapłaconych faktur kosztami kwalifikowanymi są ceny netto (bez VAT) .W przypadku OSP tj. podmiotów, które nie mogą odliczyć podatku VAT od zapłaconych faktur można ubiegać się o włączenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych, o co wystąpiliśmy składając wniosek o dofinansowanie zadania i stosowne oświadczenie(kserokopia w załączeniu).

Wnioskodawca dołączył również zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, że OSP nie jest płatnikiem podatku VAT. Koszt zadania wyniesie: 30.705,00zł netto+7.062,15 zł (23% VAT)= 37.767,15zł brutto. Jeśli VAT nie będzie mógł być wliczony do kosztów kwalifikowanych to wtedy możemy otrzymać dofinansowanie w kwocie 25.000 zł 70% kosztów zadania 26.437,00zł ale nie więcej niż 25.000zł. Udział OSP w zadaniu wyniesie 12.767,15 zł. Jeśli VAT nie będzie mógł być wliczony do kosztów kwalifikowanych to wtedy możemy otrzymać dofinansowanie w kwocie 21.493,5z (70 % kosztów netto, a udział OSP w zadaniu wyniesie 16.273,65zł. Różnica wynosi 3.506,5 zł. Dla Wnioskodawcy jest to duża kwota, której nie będziemy w stanie wypracować pracą społeczną. Dlatego wnioskuje, aby VAT był kosztem kwalifikowanym zadania. W związku z tym jest Wnioskodawcy potrzebna interpretacja przepisów podatkowych czy OSP może odliczyć VAT od zapłaconych faktur.

Ochotnicza Straż Pożarna powstała w 1915 roku, liczy już 95 lat. Budynek remizy strażackiej jest położony w centralnym punkcie miejscowości stanowi swego rodzaju centrum kulturalne całej gminy. W budynku OSP swoją siedzibę ma M... był światowej sławy rzeźbiarzem, malarzem, grafikiem. Pochodził z biednej rodziny. Miejscowa szkoła podstawowa nosi jego imię. W budynku jest duża sala widowiskowa w której odbywają się imprezy patriotyczne, spotkania mieszkańców, młodzież urządza dyskoteki. W innych pomieszczeniach działa Koło..., spotykają się emeryci z całej gminy organizując spotkania towarzyskie. OSP liczy ponad 120 członków w różnym wieku od 15 lat do ponad 60. Strażacy również spotykają się we własnym gronie wymieniając się doświadczeniami. Działa orkiestra dęta, naukę gry na instrumentach pobiera młodzież w wieku szkolnym jak też dorośli. Budynek OSP stanowi swego rodzaju centrum kulturalne o zasięgu gminnym, a z uwagi na fakt posiadania zbiorów dzieł, również o zasięgu światowym - m. odwiedzają goście nawet z Kanady i USA. Studenci uczelni artystycznych również zapoznają się z warsztatem artysty. Przed budynkiem OSP jest duży ogólnie dostępny teren, na przyległym terenie też są organizowane lokalne imprezy połączone z kultywowaniem miejscowych tradycji i zwyczajów. Taką imprezą jest organizowanie festynu z okazji odpustu w parafii, połączonego z loterią fantową na przełomie lipca i sierpnia tj. w okresie letniego wypoczynku. Na tą imprezę ściągają przyjezdni z wielu miejscowości, mieszkańcy wypoczywający na działkach letniskowych i goście odwiedzający miejscowych mieszkańców, nawet z zagranicy. Teren przylegający do budynku OSP jest ogólnie dostępną otwartą przestrzenią publiczną, która znajduje się w centrum miejscowości i bezpośrednio przylega do ulicy, która jest główną ulicą miejscowości. Problemem jest stan i wygląd terenu przestrzeni publicznej przed budynkiem. Ze względu na brak środków finansowych teren jest zaniedbany i odbiega estetyką od otaczającej go okolicy. Gmina zrealizowała projekt współfinansowany ze środków unijnych polegający na przebudowie parku, oświetlenia ulicznego, budowie nowych chodników z kostki brukowej i wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej ulic. Został podniesiony standard i estetyka centrum miejscowości. Teren przyległy do budynku OSP w znacznym stopniu kontrastuje z odnowionym centrum miejscowości, co wygląda wręcz tragicznie, a przylega on bezpośrednio do zmodernizowanej ulicy i chodnika. Dlatego powstał, aby skorzystać ze środków unijnych i w odpowiedni estetyczny sposób zagospodarować teren przed budynkiem OSP, a przy tej okazji zaktywizować społeczność lokalną oraz zainteresować odwiedzających naszą gminę gości ofertą kulturalną i turystyczną gminy. Ze względu na szczupłość środków finansowych realizacja zamierzeń odbędzie się w dwóch częściach. OSP wystąpiła już z pierwszym wnioskiem „B.”. Projekt polega na promocji walorów kulturalnych i turystycznych gminy oraz na częściowej modernizacji terenu przyległego do budynku OSP. Projekt został wybrany przez LGD do realizacji. W ramach obecnie składanego wniosku pod nazwą” Z.” planuje zmodernizować przyległy do budynku pozostały teren. Modernizacja będzie polegać na położeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej, przebudowie schodów wejściowych do budynku, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym i kobietom z wózkami dostęp do budynku, oraz założeniu trawników.

Zakres rzeczowy robót będzie obejmował: ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o łącznej powierzchni 356,5 m2; rozbiórkę istniejących schodów i wykonanie nowych z kostki brukowej ; wykonanie trawników o łącznej powierzchni 471, 25m2.

Szczegóły prac zawiera kosztorys inwestorski dołączony do wniosku. Po wykonaniu tych prac zmodernizowany teren będzie współgrał z otoczeniem, wyrównana nawierzchnia placu zachęci społeczność lokalną i gości przyjezdnych do odwiedzania M... oraz uczestniczenia w spotkaniach koła... Zwiększy się liczba uczestników organizowanych festynów na otwartej przestrzeni. Zwiększy się liczba spotkań w świetlicy wiejskiej, młodzieży i dorosłych.

Prace przy projekcie planuje rozpocząć w styczniu 2011r. Uzyskaniem ewentualnych pozwoleń na rozpoczęcie prac, w miesiącu wrześniu i październiku 2011 r. planuje wykonać wszystkie prace, a zebrać wszystkie niezbędne dokumenty i rozliczenia oraz wystąpić z wnioskiem o płatność do grudnia 2011 roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Ochotnicza Straż Pożarna może odzyskać uiszczony podatek VAT, jeśli nie może to prosi o wskazanie podstawy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotnicza Straż Pożarna nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT. OSP nie jest płatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji VAT. OSP nie prowadzi działalności gospodarczej jest organizacją non-profit.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz nie zaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot nie będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i nie podlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych zadania pod nazwą „Z.”. Zadanie będzie polegało na położeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej, przebudowie schodów wejściowych do budynku, oraz założenie trawników. Projekt nie jest komercyjny, i nie będzie przynosił żadnych dochodów. Przez żaden podmiot nie będą pobierane żadne opłaty, zarówno w trakcie jak i po realizacji projektu. Ponadto Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT a wszystkie dokonane zakupy nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia i zwrotu należnego podatku od towarów i usług, poniesionego w związku z realizacją wskazanego projektu. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a dokonane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ponadto należy zaznaczyć, iż Organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Mogą one jedynie dokonać oceny czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.