IPPP3/443-1244/14-5/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 30 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 20 stycznia 2015 r. (data wpływu 22 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 20 stycznia 2015 r. (data wpływu 22 stycznia 2015 r.)

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie realizuje 4 projekty. Trzy z nich są finansowane przez Samorząd Województwa na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

E. dla dzieci i młodzieży, której celem jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez udostępnienie urządzeń i sprzętu na terenie Stowarzyszenia.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał na następujące wydatki w ramach projektu E.:

  • Usługi: przewóz zamówionych towarów
  • Materiały: sprzęt i wyposażenie edukacyjnej sali florystycznej i ornitologicznej.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że zakupy dokonane w celu realizacji w/w projektu nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do zakupów dokonywanych na rzecz realizacji projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W związku z tym, iż realizowany projekt służy czynnościom opodatkowanym, Wnioskodawcy nie przysługuje możliwość odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupowych związanych z jego realizacją.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z okoliczności sprawy wynika, że Stowarzyszenie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie realizuje projekt finansowany przez Samorząd Województwa na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - E. dla dzieci i młodzieży, której celem jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez udostępnienie urządzeń i sprzętu na terenie Stowarzyszenia Z.. W ramach tego projektu zostały zakupione usługi i materiały związane z realizowaną operacją. Zakupy dokonane w celu realizacji projektu nie będą wykorzystywane do celów działalności opodatkowanej.

Analiza opisu stanu faktycznego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że w opisanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – związek nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną.

Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy w ramach realizacji projektu E. dla dzieci i młodzieży, której celem jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez udostępnienie urządzeń i sprzętu na terenie Stowarzyszenia Z..

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach projektu E. dla dzieci i młodzieży, której celem jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez udostępnienie urządzeń i sprzętu na terenie Stowarzyszenia. Natomiast w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach pozostałych projektów zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.