IPPP3/443-1170/14-2/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
IPPP3/443-1170/14-2/MCinterpretacja indywidualna
  1. Ochotnicza Straż Pożarna
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz do zwrotu podatku w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz do zwrotu podatku w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach przedmiotowej operacji Wnioskodawca zamierza wyposażyć istniejący obiekt świetlicy wiejskiej w sprzęt, z którego korzystanie przyczyni się do wzrostu aktywności i integracji społeczności lokalnej. Zamierza się zakupić: cztery wieszaki, osiemdziesiąt krzeseł, sprzęt nagłaśniający, telewizor, antenę telewizyjną, DVD oraz laptop. Krzesła, telewizor oraz laptop wykorzystywane będą na spotkaniach wiejskich, szkoleniach organizowanych dla społeczności lokalnej. Natomiast zestaw nagłaśniający służyć będzie organizacji wydarzeń o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym (wieczorki taneczne). Wyposażenie zakupione w ramach operacji udostępniane będzie społeczności lokalnej bezpłatnie, zgodnie z regulaminem działania świetlicy. Wskaźniki oddziaływania mierzone będą liczbą, opinią oraz stopniem zadowolenia osób korzystających z zasobów operacji. Istniejąca świetlica wiejska jest aktywnie wykorzystywana przez społeczność lokalną. Otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00. Odbywają się tam spotkania społeczności lokalnej. Udział mieszkańców w odbywających się spotkaniach kulturalnych, licznych spotkaniach szkoleniowych wpływa na integrację oraz wzrost świadomości społeczności lokalnej. Mieszkańcy od lat kultywują lokalne tradycje przyczyniając się do zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu. Miejscem, gdzie spotyka się tutejsza społeczność, stała się niewątpliwie świetlica wiejska do której mieszkańcy mają szczególny sentyment. Świetlica jest również ściśle związana z folklorem i kulturą ludową. Tu organizowane są andrzejki, w czasie których podtrzymuje się tradycje wieczorków z wróżbami. W okresie Bożego Narodzenia mieszkańcy wsi spotykają się tu, by złożyć sobie życzenia, a jakiś czas później wspólnie bawią się na zabawie sylwestrowej i ostatkowej. Zwyczajem stały się również spotkania towarzyskie młodzieży, podczas których organizowane są wieczorki taneczne. Świetlica wiejska jest ogólnie dostępna dla wszystkich chętnych. Spotykają się tutaj osoby młodsze i starsze, co wpływa korzystnie na integrację międzypokoleniową. Zakładany zakres realizacji operacji w kontekście przyjętych nakładów, przyczyni się do osiągnięcia celu operacji - osoby zainteresowane będą mogły korzystać z zasobów operacji, co wpłynie na podniesienie jakości ich życia. Wnioskodawca będzie wykorzystywać sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach przedmiotowej operacji przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy realizując projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ochotniczej Straży Pożarnej przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją ww. projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz. 535 z późn. zm.) obniżone kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione są od zakresu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną.

W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku związek ze sprzedażą opodatkowaną nie będzie istniał. Tym samym nie będzie spełniony warunek dający prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z opisanym we wniosku projektem.

Analizując przedstawiony stan faktyczny i prawny Ochotnicza Straż Pożarna stoi na stanowisku, że nie będzie przysługiwało prawo do odliczania i zwrotu kosztu podatku od towarów i usług poniesionego z związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o te różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z okoliczności sprawy wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna będzie realizować projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 polegający na wyposażeniu istniejącego obiektu świetlicy wiejskiej w sprzęt, z którego korzystanie przyczyni się do wzrostu aktywności i integracji społeczności lokalnej. Krzesła, telewizor oraz laptop wykorzystywane będą na spotkaniach wiejskich, szkoleniach organizowanych dla społeczności lokalnej. Natomiast zestaw nagłaśniający służyć będzie organizacji wydarzeń o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym (wieczorki taneczne). Wyposażenie zakupione w ramach operacji udostępniane będzie społeczności lokalnej bezpłatnie, zgodnie z regulaminem działania świetlicy. W przedmiotowej sprawie nie będzie istniał związek nabytych towarów ze sprzedażą opodatkowaną.

Analiza opisu zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że w opisanej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – związek nabywanych towarów ze sprzedażą opodatkowaną. Dokonane zakupy nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w związku z realizowanym projektem, jak również Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT oraz zwrotu podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakupy w ramach realizacji projektu dofinansowanego środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Ochotnicza Straż Pożarna
IPTPP1/443-874/14-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP3/443-180/14-5/BJ | Interpretacja indywidualna

projekt
IPTPP1/443-881/14-2/IG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.