IPPP3/443-1149/14-4/RD | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPPP3/443-1149/14-4/RDinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatnik podatku od towarów i usług
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.), uzupełnionym w dniu 5 stycznia 2015 r. (data wpływu 7 stycznia 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 18 grudnia 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 29 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Przedwczesne kończenie nauki... ” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Przedwczesne kończenie nauki ...”.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 2 stycznia 2015 r., złożonym w dniu 5 stycznia 2015 r. (data wpływu 7 stycznia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 18 grudnia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której przedmiotem działalności jest m.in. świadczenie usług szkoleniowych, otrzymała zgodę na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu E. Program E. wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się...” (oraz jego programy sektorowe E., L., C. i G.), akcję J., program „Młodzież ...” oraz pięć innych programów (E. M. i T.). Program wspiera również inicjatywy związane ze sportem.

Koszty rozliczane w ramach projektu dokonywane są na podstawie ryczałtu.

Koszty projektowe w 100% pokrywane są ze środków Programu E., podatek VAT dotyczący kosztów w projekcie jest kosztem kwalifikowanym (pokrywanym z dotacji).

Projekt jest projektem międzynarodowym. Uczestnikami projektu (organizacjami biorącymi udział w projekcie) są podmioty z trzech różnych krajów. Projekt nie ma charakteru komercyjnego. Wytworzone w ramach projektu produkty udostępnione będą powszechnie na zasadzie otwartej licencji.

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że w ramach realizacji projektu będącego przedmiotem wniosku nabywane będą usługi bądź towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Zgoda na realizację projektu” przyjęła formalny kształt. Podpisano umowę pomiędzy Fundacją - Agencją E. oraz S. Sp. z o.o.. na realizację projektu pt. „Przedwczesne kończenie nauki ...”. Ze strony S. umowa podpisana została 25 listopada 2014 r., F. podpisało umowę 5 grudnia 2014 r. W ramach umowy S. zobowiązuje się w ramach międzynarodowego partnerstwa wypracować następujące rezultaty pracy intelektualnej:

  1. Raport dotyczący monitoringu zjawiska przedwczesnego kończenia nauki w krajach partnerstwa
  2. Raport w zakresie działań zapobiegawczych przedwczesnemu kończeniu nauki i działań reintegracyjnych w stosunku do uczniów nim dotkniętych
  3. Pakiet szkoleniowy skierowany do osób zawodowo zajmujących się problemem przedwczesnego kończenia nauki.

Elementem projektu są również działania upowszechniające m.in. konferencje podsumowujące wyniki poszczególnych etapów projektu (dwie konferencje w ramach projektu).

Niekomercyjny charakter w tym przypadku oznacza, że wszystkie otrzymane w ramach projektu rezultaty będą publicznie dostępne bez dodatkowego wynagrodzenia, wytworzone przez Wnioskodawcę materiały edukacyjne będą udostępniane w elektronicznej wersji za pośrednictwem Internetu na zasadzie tzw. licencji otwartej tj. Spółka nie będzie czerpać zysków z tytułu użytkowania/sprzedaży praw do wytworzonych rezultatów.

Nazwa projektu to „Przedwczesne kończenie nauki ...”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy VAT nie może być odzyskany a zatem jest kosztem kwalifikowanym w wyżej wymienionym projekcie...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) mówiący, iż „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.” Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nie może odzyskać VAT, ponieważ w ramach projektu nie wystąpi sprzedaż a więc VAT naliczony nie będzie powiązany z opodatkowaną sprzedażą. Wnioskodawca stoi również na stanowisku, iż w związku z powyższym podatek VAT jest więc kosztem kwalifikowanym w projekcie. (Analogia z przypadkiem wskazanym w ramach interpretacji indywidualnej z dnia 24 listopada 2009 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPP2/443-1013/09-4/PW).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto w myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z okoliczności sprawy wynika, że Spółka otrzymała zgodę na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu i E.. Koszty projektowe w 100% pokrywane są ze środków Programu E., podatek VAT dotyczący kosztów w projekcie jest kosztem kwalifikowanym (pokrywanym z dotacji).

Projekt jest projektem międzynarodowym. Uczestnikami projektu (organizacjami biorącymi udział w projekcie) są podmioty z trzech różnych krajów. Nazwa projektu to „Przedwczesne kończenie nauki ...”. Projekt nie ma charakteru komercyjnego. Niekomercyjny charakter w tym przypadku oznacza, że wszystkie otrzymane w ramach projektu rezultaty będą publicznie dostępne bez dodatkowego wynagrodzenia, wytworzone przez Wnioskodawcę materiały edukacyjne będą udostępniane w elektronicznej wersji za pośrednictwem Internetu na zasadzie tzw. licencji otwartej tj. Spółka nie będzie czerpać zysków z tytułu użytkowania/sprzedaży praw do wytworzonych rezultatów. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a Wnioskodawca był czynnym podatnikiem podatku VAT. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony jeden z podstawowych warunków uprawniających do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – dokonane zakupy nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Przedwczesne kończenie nauki ...”, jak również Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W tym miejscu zauważyć należy, że pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Ponadto należy wskazać, że przedmiotowa interpretacja dotyczy podatku od towarów i usług, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1396/14/DM | Interpretacja indywidualna

podatnik podatku od towarów i usług
IPPP3/443-1162/14-2/RD | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP3/443-1217/14-3/RD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.