IPPP3/443-1142/14-2/JF | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w zawiązku z realizacją projektu
IPPP3/443-1142/14-2/JFinterpretacja indywidualna
  1. Ochotnicza Straż Pożarna
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2014 r. (data wpływu 18 listopada 2014 r.) uzupełniony w dniu 27 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w zawiązku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w zawiązku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

OSP jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, a także na podstawie statutu. Ochotnicza Staż Pożarna posiada osobowość prawną oraz została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 10 lutego 2004 r. Organem uprawnionym do reprezentowania OSP jest Zarząd. Pracami Zarządu kieruje Prezes, który ponadto reprezentuje organizację na zewnątrz, jednym z celów działania Ochotniczej Straży Pożarnej zapisanym w statucie jest „Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej”.

W ramach działalności statutowej został opracowany i złożony wniosek o przyznanie pomocy na Małe Projekty w ramach PROW 2007-2013 działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Wniosek obejmuje zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, co wpłynie na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.

Projekt polegać będzie na utworzeniu na działce przy świetlicy wiejskiej miejsca wypoczynkowo-biwakowego, przeznaczonego do odpoczynku zarówno mieszkańców jak i turystów indywidualnych i zorganizowanych. Z obiektu altany oraz zakupionych w ramach operacji urządzeń społeczność wiejska korzystać będzie nieodpłatnie. Zakupione w ramach realizacji projektu urządzenia wykorzystane będą do rozbudzaniu aktywności mieszkańców i budowy kapitału społecznego poprzez m.in. promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, np. spotkań z lokalnymi twórcami, zespołami kultywującymi sztukę dawną, prezentację publikacji promujących lokalną kulturę, pokazy sztuki rzemieślniczej w tym kulinarnej, kultywowanie języka regionalnego i gwary, itp. i udostępniane będą mieszkańcom, w tym członkom OSP nieodpłatnie, w związku z czym nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W skład inwestycji wchodzi:

  1. Wybudowanie altany o wymiarach 7 x 3 m o konstrukcji drewnianej krytej gontem wraz ze stołami drewnianymi i ławkami.
  2. Zakup i montaż obok altany kominka ogrodowego.
  3. Zakup pojemników na odpady.

W dniu 24 października 2014 roku została podpisana umowa z Samorządem Województwa na realizację i finansowanie powyższej operacji w ramach działania 413.

W załączniku rzeczowo-finansowym do umowy zostały uwzględnione faktyczne koszty operacji wraz z podatkiem od towarów i usług VAT jako koszt kwalifikowalny operacji. W chwili obecnej operacja jest w stanie realizacji, przygotowywany jest wniosek o płatność w Urzędzie Marszałkowskim, który żąda interpretacji indywidualnej kwalifikacji podatku VAT. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników VAT i nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT, gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna może odzyskać VAT w związku z wydatkami poniesionymi w ramach projektu i czy VAT stanowi koszty kwalifikowane przy refundacji kosztów projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna poza działalnością statutową nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Nie jest podatnikiem podatku VAT, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT.

Stowarzyszenie nigdy nie było zgłoszone do rejestru VAT, nie figuruje w ewidencji płatników VAT i nie składa deklaracji.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami. W związku z tym przepisem Stowarzyszenie wykonując wyłącznie czynności statutowe zwolnione nie będzie miało prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych powyżej przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Stosownie do treści art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem niebędącym podatnikiem podatku VAT, niefigurującym w ewidencji podatników VAT i nieprowadzącym działalności gospodarczej. W ramach działalności statutowej w ramach PROW 2007-2013 podjęto działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju realizując projekt. Działanie polegać będzie na utworzeniu przy świetlicy wiejskiej miejsca wypoczynkowo-biwakowego przeznaczonego do odpoczynku mieszkańców i turystów. Z altany oraz urządzeń społeczność wiejska korzystać będzie nieodpłatnie. Zakupione w ramach realizacji projektu urządzenia wykorzystane będą i udostępniane będą mieszkańcom, w tym członkom OSP nieodpłatnie. W związku z czym nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w cenie nabytych towarów – związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, a dokonane zakupy nie są wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu.

Tym samym należy stwierdzić, że na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Jednocześnie nadmienia się, że tut. Organ nie jest kompetentny do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie do możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Może on jedynie dokonać oceny, czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do ustawy. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Ochotnicza Straż Pożarna
IPTPP4/4512-100/15-2/JM | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-165/15-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP4/4512-21/15/BP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.