IPPP3/443-1113/14-2/ISZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizowanym projektem
IPPP3/443-1113/14-2/ISZinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizowanym projektem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizowanym projektem.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Towarzystwo jest organizacją pozarządową, której celem jest działanie na rzecz rozwoju kulturalnego i społeczno-gospodarczego Gminy, integrowanie społeczności lokalnej i inspirowanie jej do działań służących rozwojowi własnego miejsca zamieszkania oraz poznawanie historii gminy, dokumentowanie przejawów życia społecznego, kultywowanie i ochrona tradycji regionalnych oraz twórców i artystów ludowych. Towarzystwo osiąga ww. cele poprzez realizację projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla Małych Projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Towarzystwo zrealizowało w 2014 r. jeden projekt z działania Małe Projekty, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007 – 2013. Projekt pn. "Niedzielne Spotkania z Historią i Folklorem" był zatem realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 z zakresu Małych Projektów, w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju". Głównym jego założeniem było umożliwienie rozwiajania aktywności społeczności lokalnej poprzez promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej polegającej na uatrakcyjnieniu mieszkańcom Gminy życia kulturalnego w oparciu o lokalne zasoby twórczości, jak również umożliwienie wzrostu wiedzy o regionie Puszczy uczestników zadań oraz ocalenie od zapomnienia regionalnych strojów i archaicznych pieśni poprzez organizację masowej imprezy folklorystycznej, nagranie płyt i zakupu strojów ludowych dla Zespołu Folklorystycznego "mającego swoją siedzibę w Zespole Szkół. W ramach realizowanego projektu Towarzystwo zrealizowało następujące działania: zakup wyżywienia dla uczestników Niedzielnych Spotkań z Historią i Folklorem, zakup usługi tłoczenia i opracowania graficznego dwóch rodzajów płyt, zakup strojów ludowych dla Zespołu Folklorystycznego.

Towarzystwo realizując projekt nie wykonywało czynności związanych z opodatkowaniem podatkiem VAT.

Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i realizując projekt finansowany ze środków zewnętrznych nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT, gdyż nie jest zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym jako podatnik podatku VAT czynny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie oznaczone we wniosku numerem 1:

Czy Towarzystwo realizując w 2014 r. projekt pt. "Niedzielne Spotkania z Historią i Folklorem" w ramach działania Małe Projekty PROW 2007-2013 może odzyskać podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Towarzystwo realizując w 2014 r. projekt pt. "Niedzielne Spotkania z Historią i Folklorem" w ramach działania Małe Projekty PROW 2007 - 2013 nie może odzyskać podatku VAT, gdyż powołując się na ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie jest zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym jako podatnik podatku VAT czynny, nie jest podatnikiem podatku VAT i nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT.

Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt pn. "Niedzielne Spotkania z Historią i Folklorem" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 z zakresu Małych Projektów, w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju". W ramach realizowanego projektu Towarzystwo zrealizowało następujące działania: zakup wyżywienia dla uczestników Niedzielnych Spotkań z Historią i Folklorem, zakup usługi tłoczenia i opracowania graficznego dwóch rodzajów płyt, zakup strojów ludowych dla Zespołu Folklorystycznego. Towarzystwo realizując projekt nie wykonywało czynności związanych z opodatkowaniem podatkiem VAT. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i nie jest zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym jako podatnik podatku VAT czynny.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z uwagi zatem na wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w omawianej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabywane towary i usługi nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujący podatek należny.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją w 2014 r. projektu pt. "Niedzielne Spotkania z Historią i Folklorem” w ramach działania Małe Projekty PROW 2007-2013.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W związku z tym, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zakresu podatku od towarów i usług w części dotyczącej prawa od odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizowanym projektem (pytanie nr 1), w zakresie uznania niepodlegającego odliczeniu podatku VAT za koszt kwalifikowalny (pytanie nr 2) zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IBPP4/4512-31/15/EK | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP2/443-1041/14/JJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.