IPPP3/443-1013/14-2/RD | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPPP3/443-1013/14-2/RDinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2014 r. (data wpływu 8 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 marca 2007 r. „O wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” (Dz. U. nr 64, poz. 427 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz.UE L 277 z 21 października 2005 r. str. 1, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm).

Głównym celem działania Stowarzyszenia jest realizacja przyjętej Lokalnej Strategii Rozwoju - działanie na rzecz zrównoważenia rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, promocja obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR.

W wyniku podpisania umów z Samorządem Województwa, Stowarzyszenie ma zapewnione środki pomocowe w formie dotacji jako refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych w ramach Projektu Osi 4 - LEADER - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - na działanie 4.31 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja oraz na działanie 4.21 „Wdrażanie projektu współpracy”, które będzie realizowane wspólnie z partnerem tj. Stowarzyszeniem Rozwoju Gmin i Miast Powiatu.

Stowarzyszenie w ramach działania 4.31 ponosi i będzie ponosiło koszty do 30 czerwca 2015 roku związane:

  • z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biura LGD m.in.: wynagrodzenia pracowników, diety członków Rady za udział w posiedzeniu, opłaty za wynajem lokalu, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowy, dostęp do internatu, zakup aktualizacji programów komputerowych, zakup znaczków pocztowych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, drobne naprawy i konserwacja sprzętu, opłaty skarbowe, sądowe itp.,
  • z nabywaniem umiejętności i aktywizacją m.in.: koszty szkoleń dla beneficjentów dot. możliwości pozyskania środków z osi IV - Leader PROW na lata 2007-2013, warsztatów, badań nad obszarem objętym LSR, koszty informowania o obszarze działania LGD i LSR, koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym (konkursy, udział w targach, organizacja wystaw kulinarno-artystycznych, imprezy rekraacyjno-sportowe itp.)

W ramach działania 4.21 Stowarzyszenie w 2014 i 2015 roku poniesie koszty projektu współpracy realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gmin i Miast Powiatu G. pt. .... Głównym celem projektu jest pobudzanie aktywności społeczności lokalnych, integracja oraz wzmacnianie zaangażowania w rozwój obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju i partnera projektu poprzez realizację zintegrowanych innowacyjnych działań promocyjno-kulturalnych, przyczyniających się do nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez tworzenie i promocję szlaków turystycznych, co poprawi bezpieczeństwo i unormuje poruszanie się po szlaku wodnym Wkry poprzez wskazanie bezpiecznych miejsc wodowania oraz miejsc niebezpiecznych na rzece i tych przeznaczonych do wypoczynku. Promowanie poprzez rozwój turystki pieszej i wodnej dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarze działania partnerów. Krzewienie dziedzictwa historycznego i przełamywanie barier związanych z integrowaniem różnych środowisk.

Koszty związane z realizacją ww. projektu głównie to: oznakowanie szlaku kajakowego i infrastruktura wzdłuż rzeki , stworzenie bazy do czynnego wypoczynku organizacja spływu kajakowego połączonego z oczyszczaniem rzeki i imprezy plenerowej połączonej z konkursami i zawodami wędkarskimi, warsztatów z odrywania dziedzictwa obszaru, wydanie folderu promocyjnego, zarządzenie projektem (głównie to wynagrodzenia kierownika i księgowej projektu, koszty podróży służbowych kierownika projektu).

Wszystkie operacje gospodarcze udokumentowane są i będą fakturami VAT i rachunkami.

Realizowane działania finansowane są na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 660, z późn. zm) oraz z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektu współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 128, poz. 822, późn. zm.). Stowarzyszenie nie prowadzi i nie będzie prowadziło działalności gospodarczej, nie jest i w 2015 roku nie będzie zgłoszone do rejestru podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania może odzyskać podatek od towarów i usług w części lub całości od dokonanych zakupów towarów i usług w 2014 i 2015 roku...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wskazując na treść art. 15 ust. 1-2, art. 86 ust. 1 i art. 88 ust. 4 zdaniem Stowarzyszenia nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług.

Stowarzyszenie nie prowadzi i nie będzie prowadziło w 2015 roku działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT, nie dokonuje i nie będzie dokonywać sprzedaży opodatkowanej. Nabywane w ramach realizacji opisanych działań towary i usługi nie są i nie będą w 2015 roku wykorzystane do czynności opodatkowania podatkiem VAT. Zatem podatek od towarów i usług stanowi koszt kwalifikowany w rozliczeniach działania 4.31 i i 4.21 w ramach Projektu Osi 4 -LEADER - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Otrzymanie powyższej interpretacji podatkowej niezbędne jest do wniosków o płatność z tyt. realizacji opisanych działań.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z okoliczności sprawy wynika, że Stowarzyszenie ma zapewnione środki pomocowe w formie dotacji jako refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych w ramach Projektu Osi 4 - LEADER - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - na działanie 4.31 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja oraz na działanie 4.21 „Wdrażanie projektu współpracy”. W ramach działania 4.31 ponosi i będzie ponosiło koszty związane:

  • z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biura LGD m.in.: wynagrodzenia pracowników, diety członków Rady za udział w posiedzeniu, opłaty za wynajem lokalu, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowy, dostęp do internetu, zakup aktualizacji programów komputerowych, zakup znaczków pocztowych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, drobne naprawy i konserwacja sprzętu, opłaty skarbowe, sądowe itp.,
  • z nabywaniem umiejętności i aktywizacją m.in.: koszty szkoleń dla beneficjentów dot. możliwości pozyskania środków z osi IV - Leader PROW na lata 2007-2013, warsztatów, badań nad obszarem objętym LSR, koszty informowania o obszarze działania LGD i LSR, koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym (konkursy, udział w targach, organizacja wystaw kulinarno-artystycznych, imprezy reakcyjno-sportowe itp.).

W ramach działania 4.21 Stowarzyszenie w 2014 i 2015 roku poniesie koszty projektu pt. „...”. Głównym celem projektu jest pobudzanie aktywności społeczności lokalnych, integracja oraz wzmacnianie zaangażowania w rozwój obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju i partnera projektu poprzez realizację zintegrowanych innowacyjnych działań promocyjno-kulturalnych, przyczyniających się do nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez tworzenie i promocję szlaków turystycznych, co poprawi bezpieczeństwo i unormuje poruszanie się po szlaku wodnym Wkry poprzez wskazanie bezpiecznych miejsc wodowania oraz miejsc niebezpiecznych na rzece i tych przeznaczonych do wypoczynku. Promowanie poprzez rozwój turystki pieszej i wodnej dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarze działania partnerów. Krzewienie dziedzictwa historycznego i przełamywanie barier związanych z z integrowaniem różnych środowisk. Stowarzyszenie nie prowadzi i nie będzie prowadziło w 2015 roku działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT, nie dokonuje i nie będzie dokonywać sprzedaży opodatkowanej.

Analiza opisu zdarzenia przyszłego i stanu faktycznego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że w opisanej sprawie nie jest spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – związek nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest i nie będzie zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi i nie będzie prowadził działalności gospodarczej, a dokonane zakupy nie są i nie będą wykorzystane do czynności podlegających opodatkowaniu.

Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje w 2014 roku i nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakupy w związku z realizacją przedmiotowych projektów.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W tym miejscu zauważyć należy, że pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania(art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPPP3/443-1046/14-2/RD | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP3/443-1051/14-2/RD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.