IPPP2/4512-712/15-2/AOg | Interpretacja indywidualna

W dniu 23 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego zawartego w cenie zakupów towarów i usług, dokonanych w związku z realizacją projektów.
IPPP2/4512-712/15-2/AOginterpretacja indywidualna
  1. fundacje
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. podatek naliczony
  4. prawo do odliczenia
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku
  4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2015 r. (data wpływu 23 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego zawartego w cenie zakupów towarów i usług, dokonanych w związku z realizacją projektów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego zawartego w cenie zakupów towarów i usług, dokonanych w związku z realizacją projektów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W związku z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w ramach przedkładanych sprawozdań, Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na mocy decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w związku z wymogiem Komisji Europejskiej dotyczącym składania wiążącej interpretacji organu podatkowego o kwalifikowalności VAT, zobowiązane jest wymagać od wszystkich beneficjentów realizujących projekty dostarczenia kopii wiążącej interpretacji indywidualnej Urzędu Skarbowego, stwierdzającej kwalifikowalność podatku od towarów i usług (czyli stwierdzającej brak prawnych możliwości odzyskania VAT przez beneficjenta). Fundacja od 2006 roku prowadzi działalność statutową i od 2010 roku prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego i nieodpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Należy zwrócić uwagę, iż Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców ze względu charakter prowadzonych działań. Od połowy 2009 roku realizowane projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Od października 2013 r. Wnioskodawca realizuje projekty, które także są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, natomiast część wkładu własnego jest dofinansowana przez opłaty od uczestników projektu. Jednakże wpłaty te nie są wystarczające aby pokryć całość wkładu własnego, jaki Fundacja musi zapewnić aby zrealizować każdy projekt. Z tytułu realizacji tych projektów nie zostanie wygenerowany dochód, ani żaden zysk, a on sam mieści się w prowadzonej przez Fundację działalności odpłatnej pożytku publicznego. Realizowane projekty polegają między innymi na wsparciu cudzoziemców poprzez pomoc w uzyskaniu dokumentów pozwalających na uzyskanie legalizację pobytu czy pracy. Wnioskodawca realizuje kursy językowe - kursy języka polskiego oraz kursy języka angielskiego, prowadzi szkolenia, organizuje wydarzenia kulturalne i rekreacyjne, zajmuje się informowaniem cudzoziemców na aktualne tematy związane z ich codziennym funkcjonowaniem w Polsce (portal informacyjny, program radiowy), uczestniczy w spotkaniach i konferencjach związanych z migracjami gdzie bardzo aktywnie się angażuje, prowadzi inkubator przedsiębiorczości oraz wspiera aktywność cudzoziemców na polskim rynku pracy. Powyższe działania mają za zadanie pomóc cudzoziemcom w integracji w Polsce oraz w samodzielnym i sprawnym funkcjonowaniu w polskich realiach. Wnioskodawca jest znaną i cenioną instytucją wśród cudzoziemców, którzy dowiadują się o nim głównie poprzez polecenia innych cudzoziemców.

Wydatki ponoszone w związku z realizowanymi projektami - to głownie koszty najmu biura, wydatki na wynagrodzenia dla personelu zajmującego się obsługą klientów, koszty zarządzania projektami, księgowość, artykuły biurowe, artykuły spożywcze. Wydatki nie mają związku z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT. Opłaty, które ponoszą uczestnicy projektów nie są opodatkowane podatkiem VAT i pozwalają jedynie w części dofinansować wkład własny, który musi wnieść Fundacja w realizowane projekty.

Fundacja nie jest podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Fundacja w związku ze stanem faktycznym opisanym powyżej, będzie miała prawo do odliczenia lub odzyskania podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia lub odzyskania podatku naliczonego, ponieważ Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i nie jest czynnym podatnikiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art . 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT wynika że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: a) nabycia towarów i usług, b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl art. 87 ustawy o VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. takich czynności których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego Wnioskodawca od 2006 roku prowadzi działalność statutową, a od 2010 roku odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Od połowy 2009 roku realizowane projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli państw Trzecich.

Od października 2013 r. Wnioskodawca realizuje projekty, które także są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli państw Trzecich, natomiast część wkładu własnego jest dofinansowana przez opłaty od uczestników projektu. Jednakże wpłaty te nie są wystarczające aby pokryć całość wkładu własnego, jaki Fundacja musi zapewnić aby zrealizować każdy projekt. Z tytułu realizacji projektów nie zostanie wygenerowany dochód, ani żaden zysk. Realizowane projekty polegają m.in. na wsparciu cudzoziemców poprzez pomoc w uzyskaniu dokumentów pozwalających na uzyskanie legalizacji pobytu czy pracy. Wnioskodawca realizuje kursy językowe, prowadzi szkolenia, organizuje wydarzenia kulturalne i rekreacyjne, zajmuje się informowaniem cudzoziemców na aktualne tematy związane z ich codziennym funkcjonowaniem w Polsce. Ponadto Wnioskodawca uczestniczy w spotkaniach i konferencjach związanych z migracjami, prowadzi inkubator przedsiębiorczości oraz wspiera aktywność cudzoziemców na polskim rynku pracy.

Wydatki ponoszone w związku z realizowanymi projektami - to głównie koszty najmu biura, wydatki na wynagrodzenia dla personelu zajmującego się obsługą klientów, koszty zarządzania projektami, księgowość, artykuły biurowe, artykuły spożywcze. Wydatki nie mają związku z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT. Opłaty, które ponoszą uczestnicy projektów nie są opodatkowane podatkiem VAT i pozwalają jedynie w części dofinansować wkład własny, który musi wnieść Fundacja na realizowane projekty.

Fundacja nie jest podatnikiem podatku VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Fundacja w związku z realizacją projektów, będzie miała prawo do odliczenia lub odzyskania podatku VAT.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego uwarunkowane jest spełnieniem określonych przesłanek. Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, jeżeli towary i usługi mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego stosuje się do zarejestrowanych, czynnych podatników VAT.

W omawianej sprawie ww. warunki nie są spełnione. Jak wynika z opisu stanu faktycznego Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a wydatki, które są przedmiotem wniosku nie mają i nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wobec braku spełnienia przesłanki dotyczącej związku nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu towarów i usług, wynikającego z faktur wystawionych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania uiszczonego podatku VAT tj. zwrotu podatku na zasadach przewidzianych w art. 87 ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Ponadto tut. Organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne zainteresowanemu przy dokonaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.