IPPP2/4512-56/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku od wydatków związanych z realizowanym projektem finansowanym z funduszy europejskich
IPPP2/4512-56/15-2/MTinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. dotacja unijna
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z realizowanym projektem finansowanym z funduszy europejskich - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z realizowanym projektem finansowanym z funduszy europejskich.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie jest niekomercyjną organizacją wspierającą przedsiębiorczość oraz lokalny rozwój społeczno-ekonomiczny gminy i regionu. Wnioskodawca realizuje projekt, dofinansowany w ramach „małych projektów” (Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013). Projekt rozpoczął się 1 grudnia 2014 r., a zakończył w 31 grudnia 2014 r. Działania obejmują: przygotowania treści i zebranie zdjęć do kalendarza. Na podstawie zebranych materiałów opracowany zostanie projekt graficzny kalendarza oraz wykonany zostanie druk kalendarza prezentującego ciekawe miejsca, zabytki i historię Gminy ... (format A2, 7-kartowy, nakład 600 szt.). Stowarzyszenie nie będzie ich odsprzedawać ani dopuszczać do obrotu. Zakupy w ramach projektu, w związku, z którymi Stowarzyszenie ... występuje o uznanie podatku VAT jako koszt kwalifikowany przez podmiot przyznający dofinansowanie, obejmują: 1) koszt projektu graficznego i wydruku albumu, 2) koszt zakupu upominków dla osób zaangażowanych w przygotowanie kalendarza.

Obecnie Stowarzyszenie występuje do podmiotu przyznającego dofinansowanie z wnioskiem o płatność w celu uzyskania refundacji poniesionych w ramach projektu kosztów, w tym kosztów podatku VAT.

Stowarzyszenie nie jest podatnikiem (płatnikiem) podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
  1. Czy Stowarzyszenie ... wykonując związane z projektem ma możliwość odzyskania podatku VAT z urzędu skarbowego...
  2. Czy Stowarzyszenie ... występuje jako podatnik VAT w realizowanym projekcie...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Stowarzyszenia ... nie ma możliwości odzyskania VAT i nie występuje jako podatnik podatku VAT.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT i kupując określone towary lub usługi konieczne do realizacji projektu nie dokonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Nie będzie ich odsprzedawać ani dopuszczać do obrotu, lecz wykonywać czynności konieczne dla projektu. Nie może Stowarzyszenie odliczyć podatku VAT od zakupów, na podstawie art. 86 ust. 1, gdyż nie wykonuje czynności opodatkowanych. Stowarzyszenie nie jest także zarejestrowanym podatnikiem VAT. Stowarzyszenie nie ma możliwości otrzymania zwrotu różnicy podatku pomiędzy naliczonym a należnym. Stowarzyszenie nie jest również podatnikiem podatku VAT w realizowanym projekcie gdyż kupując określone dobra i usługi nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Tym samym cały koszt podatku VAT w projekcie jest kosztem kwalifikowalnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z treści art. 88 ust. 4 powołanej ustawy wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych inwestycji, inwestycja ta musi być związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Jak wynika z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest niekomercyjną organizacją wspierającą przedsiębiorczość oraz lokalny rozwój społeczno-ekonomiczny gminy ... i regionu, który realizuje projekt pt. „...”, dofinansowany w ramach „małych projektów” (Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013). Projekt rozpoczął się 1 grudnia 2014 r., a zakończył 31 grudnia 2014 r. Działania obejmują: przygotowania treści i zebranie zdjęć do kalendarza. Na podstawie zebranych materiałów opracowany zostanie projekt graficzny kalendarza oraz wykonany zostanie druk kalendarza prezentującego ciekawe miejsca, zabytki i historię Gminy .... Stowarzyszenie nie będzie ich odsprzedawać ani dopuszczać do obrotu. Zakupy w ramach projektu obejmują: koszt projektu graficznego i wydruku albumu oraz koszt zakupu upominków dla osó zaangażowanych w przygotowanie kalendarza. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem (płatnikiem) podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT.

Jak wynika z dokonanej analizy przywołanych wyżej przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy o VAT wyklucza odliczenie podatku w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. Jak wynika z opisu sprawy Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Stowarzyszenie dokonanych zakupów w związku z realizowanym projektem nie będzie odsprzedawać ani dopuszczać do obrotu. W niniejszych okolicznościach podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki z tytułu realizowanego zadania nie zostanie spełniony. Zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu „...” nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, Wnioskodawca, który nie jest podatnikiem VAT czynnym, nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Tym samym Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z urzędu skarbowego, a więc Stowarzyszenie nie będzie miało prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle powyżej przedstawionych okoliczności, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Z uwagi na to, że Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, że nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, analiza pytania nr 2 stała się bezprzedmiotowa.

Ponadto tut. Organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanej przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
IPTPP2/4512-232/15-2/IR | Interpretacja indywidualna

projekt
IPTPP2/4512-127/15-4/AJB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.