IPPP2/4512-558/16-4/MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania zwrotu różnicy podatku na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2016 r. (data wpływu 25 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem VAT, jest niezależną instytucją pozarządową typu non-profit. Jako organizacja pożytku publicznego Fundacja prowadzi szereg działań, których celem jest m.in. ochrona środowiska naturalnego i procesów ekologicznych, a zwłaszcza fauny i flory, krajobrazu, wód, gleby, powietrza i innych bogactw naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania podstawowych procesów ekologicznych i systemów podtrzymywania życia oraz zachowania i zapewnienia nieprzerwanego korzystania z gatunków genetycznych i różnorodności ekosystemu.

Fundacja działa na podstawie statutu z dnia 18 listopada 2015 r., ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm).

Zgodnie z § 6 statutu Fundacji, została ona powołana m.in. w celu:

 1. zbierania i wypłacania funduszy na ochronę przyrody, jak również zarządzania nimi, analizowania potrzeb ochrony środowiska w Polsce oraz badania i rozwijania środków dla zaspokojenia tych potrzeb;
 2. rozwijania świadomości potrzeby ochrony przyrody i uczestniczenia w projektowaniu, produkcji, i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać ruch na rzecz ochrony przyrody w Polsce;
 3. finansowania działań i projektów związanych z ochroną środowiska, w tym badań naukowych, wymianę naukowców, specjalistów z zakresu ochrony przyrody, studentów i innych osób oraz promowania i uczestniczenia w konferencjach, seminariach, wykładach, spotkaniach wspomagających ochronę przyrody.

Na mocy statutu, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskania środków na realizację jej celów statutowych.

W ramach działalności gospodarczej Fundacja wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu VAT, np.:

 • sprzedaje gadżety i zabawki z logo,
 • świadczy usługi reklamowo - promocyjne,
 • udziela licencji na użytkowanie logo Fundacji, udostępnia zdjęcia z bazy, przekazuje materiały redakcyjne,
 • prowadzi szkolenia.

Fundacja świadczy także usługi podlegające zwolnieniu z opodatkowania VAT (refaktura pakietów medycznych na rzecz pracowników).

Wnioskodawca ubiega się o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 na realizację projektu pn. „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1. Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, Osi priorytetowej II - Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu (dalej: „projekt”). Działania w ramach projektu będą podejmowane we współpracy z Uniwersytetem na podstawie zawartego porozumienia ramowego i umowy o wspólnej realizacji projektu.

Głównym celem strategicznym projektu jest ochrona ssaków i ptaków morskich oraz ich siedlisk, w szczególności:

 • ograniczenie antropogenicznej śmiertelności chronionych gatunków morskich ssaków,
 • ochrona fok i ich legowisk przed antropogenicznymi zagrożeniami (szczególnie przed niepokojeniem i płoszeniem),
 • rehabilitacja wymagających weterynaryjnej pomocy fok dzikich,
 • zbiór danych z zakresu biologii, ekologii i zagrożeń ze strony działalności człowieka na morzu i brzegu wobec ssaków morskich w celu udoskonalenia metod zarządzania ochroną gatunku, w tym przyjęcia krajowego programu ochrony foki szarej,
 • ochrona lęgów ptaków przed czynnikami antropogenicznymi.

Projekt zakłada m.in. obniżenie ryzyka przyłowu morświnów w sieciach rybackich oraz ograniczenie płoszenia fok, udzielanie pomocy osłabionym, rannym lub chorym fokom, a także zwiększenie liczby par lęgowych ptaków morskich.

W ramach realizacji projektu Fundacja będzie zmierzać do realizacji określonych działań o charakterze przyrodniczym, takich, jak:

 • działalność i utrzymanie patrolu terenowego obejmującego polskie wybrzeże,
 • funkcjonowanie bazy danych nt. ssaków i ptaków bałtyckich i ich siedlisk w oparciu o wyniki obserwacji i inspekcji polskiego wybrzeża,
 • powołanie i funkcjonowanie forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego,
 • rozpowszechnienie informacji o projekcie,
 • koordynacja projektu.

Wszystkie z zadań objętych projektem wykonywane będą w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji realizowanej w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt nie przewiduje pobierania jakichkolwiek formy odpłatności z tytułu realizacji projektu. Wyniki projektu nie są przewidziane do sprzedaży i będą udostępniane wyłącznie nieodpłatnie.

W związku z projektem Wnioskodawca poniesie szereg wydatków, związanych m.in. z:

 • organizacją spotkań merytorycznych koordynatorów lokalnych oraz spotkań rekrutacyjnych i szkoleń dla wolontariuszy, zakupem zestawów komunikacyjnych dla koordynatorów, utrzymaniem patrolu terenowego, aktualizacją bloga,
 • aktualizacją i konserwacją informatyczną bazy danych oraz jej administracją,
 • organizacją spotkań w ramach forum,
 • zakupem aplikacji konkursowej, organizacją wydarzeń medialnych, wizyt dla dziennikarzy, zakupem poradników, tablic promująco-informacyjnych oraz pamiątkowych dot. projektu.

Poniesienie przedmiotowych wydatków wiąże się z zapłatą przez Fundację VAT (jest on naliczany przez podmioty dostarczające towary i usługi według obowiązujących stawek). Zakupy zrealizowane w powyższym zakresie będą mogły być jednoznacznie wyodrębnione w systemie księgowym Fundacji jako bezpośrednio związane wyłącznie z realizacją projektu. Analizowane wydatki nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Fundację w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Fundacja będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, Fundacja nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji projektu.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy o VAT.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. (i.) odliczenia tego dokonuje podatnik VAT oraz (ii.) gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tj. takimi czynnościami, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż wszystkie z zadań objętych projektem wykonywane będą wyłącznie w ramach nieodpłatnej działalności statutowej realizowanej w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt nie przewiduje pobierania jakichkolwiek formy odpłatności z tytułu jego realizacji. Wyniki projektu nie są przewidziane do sprzedaży i będą udostępniane wyłącznie nieodpłatnie. Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe oznacza, że nie będzie spełniony podstawowy warunek umożliwiający obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jako że w ramach realizacji projektu Fundacja nie działa jako podatnik VAT oraz projekt nie ma związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez Fundację (nie występuje obrót opodatkowany). Nieodliczanie podatku naliczonego w toku realizacji projektu od podatku należnego jest zatem działaniem prawidłowym i jedynym możliwym w kontekście przedstawionego stanu faktycznego.

Powyższe potwierdza stanowisko organów podatkowych przedstawione w indywidualnych interpretacjach podatkowych wydanych w analogicznych stanach faktycznych, tzn. dla podmiotów prowadzących nieodpłatną działalność w zakresie zadań związanych z ekologią i ochroną środowiska (por. m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2016 r., sygn. ITPP2/4512-361/16/AG oraz z dnia 3 czerwca 2016 r., sygn. ITPP3/4512-207/15/AT; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 maja 2015 r., sygn. ILPP1/443-132/14-4/NS).

Reasumując, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku VAT naliczonego nie zostaną więc spełnione, gdyż towary i usługi nabywane przez Fundację w ramach realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi VAT. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z poniesionych wydatków, wydatki te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten powinien mieć charakter bezsporny.

Zatem mając na uwadze treść powołanych przepisów, a w szczególności art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, należy stwierdzić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług przysługuje w takim zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Z treści art. 88 ust. 4 ustawy o VAT wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Jak wynika z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy o VAT regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem VAT, jest niezależną instytucją pozarządową typu non-profit. Jako organizacja pożytku publicznego Fundacja prowadzi szereg działań, których celem jest m.in. ochrona środowiska naturalnego i procesów ekologicznych, a zwłaszcza fauny i flory, krajobrazu, wód, gleby, powietrza i innych bogactw naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania podstawowych procesów ekologicznych i systemów podtrzymywania życia oraz zachowania i zapewnienia nieprzerwanego korzystania z gatunków genetycznych i różnorodności ekosystemu. Fundacja działa na podstawie statutu z dnia 18 listopada 2015 r., ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na mocy statutu, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskania środków na realizację jej celów statutowych. W ramach działalności gospodarczej Fundacja wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu VAT, np.: sprzedaje gadżety i zabawki z logo, świadczy usługi reklamowo - promocyjne, udziela licencji na użytkowanie logo Fundacji, udostępnia zdjęcia z bazy, przekazuje materiały redakcyjne, prowadzi szkolenia. Fundacja świadczy także usługi podlegające zwolnieniu z opodatkowania VAT. Wnioskodawca ubiega się o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu pn. „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1. Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, Osi priorytetowej II - Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu. Działania w ramach projektu będą podejmowane we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim na podstawie zawartego porozumienia ramowego i umowy o wspólnej realizacji projektu. Głównym celem strategicznym projektu jest ochrona ssaków i ptaków morskich oraz ich siedlisk. Wszystkie z zadań objętych projektem wykonywane będą w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji realizowanej w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt nie przewiduje pobierania jakichkolwiek formy odpłatności z tytułu realizacji projektu. Wyniki projektu nie są przewidziane do sprzedaży i będą udostępniane wyłącznie nieodpłatnie.

Poniesienie przedmiotowych wydatków wiąże się z zapłatą przez Fundację VAT (jest on naliczany przez podmioty dostarczające towary i usługi według obowiązujących stawek). Zakupy zrealizowane w powyższym zakresie będą mogły być jednoznacznie wyodrębnione w systemie księgowym Fundacji jako bezpośrednio związane wyłącznie z realizacją projektu. Analizowane wydatki nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Fundację w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji projektu.

Z uwagi na przestawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że nie zostanie spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji projektu. Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, jednakże dokonane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych generujących podatek należny, wskutek czego poniesione wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Jak już wskazano, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Jak wynika z opisu sprawy wszystkie z zdań objętych projektem wykonywane będą w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji realizowanej w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt nie przewiduje pobierania jakichkolwiek form odpłatności z tytułu realizacji projektu. Wyniki projektu nie są przewidziane do sprzedaży i będą udostępniane wyłącznie nieodpłatnie. Wnioskodawca wskazał, że analizowane wydatki nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Fundację w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem wydatki związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Podsumowując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania zwrotu różnicy podatku na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00 013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.