IPPP2/4512-55/15-5/MM | Interpretacja indywidualna

Odliczenie podatku VAT w ramach realizacji projektu.
IPPP2/4512-55/15-5/MMinterpretacja indywidualna
 1. podatnik podatku od towarów i usług
 2. projekt
 3. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 27 lutego 2015 r. w odpowiedzi na wezwanie z 24 lutego 2015 r. nr IPPP2/4512-55/15-2/MM o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektów. Wniosek zawierał braki formalne. W związku z tym tut. Organ podatkowy pismem z 24 lutego 2015 r. znak IPPP2/4512-55/15-2/MM wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o powyższe braki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie M jest niekomercyjną organizacją wspierającą przedsiębiorczość oraz lokalny rozwój społeczno - ekonomiczny gminy P. i regionu.

M. realizuje projekty:

 1. „M. dofinansowany w ramach małych projektów (Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013). Projekt rozpoczął się 1 grudnia 2014 r., a zakończy się 31 marca 2015 r. Działania obejmują: zakup komputerów stacjonarnych i laptopów z oprogramowaniem, zakup switch i patch pada oraz zakup krzeseł, wynagrodzenie wykładowców kursów komputerowych, aprowizacja, obsługa kursów. Na podstawie zakupionych sprzętów oraz wykonanych usług zostanie osiągnięta poprawa jakości życia mieszkańców Gminy P. poprzez bezpłatny dostęp do nowych technologii i zasobów internetowych.
  Zakupy w ramach projektu, w związku z którymi Stowarzyszenie M. występuje o uznanie podatku VAT jako koszt kwalifikowany przez podmiot przyznający dofinansowanie, obejmują: 1) koszt zakupu: komputerów stacjonarnych i laptopów z oprogramowaniem, switch i patch pada oraz krzeseł, 2) koszt wynagrodzenia wykładowców kursów komputerowych, 3) koszt aprowizacji, 4) koszt obsługi kursów.
 2. „ „P.”, dofinansowany w ramach małych projektów (Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013). Projekt rozpoczął się 1 grudnia 2014 r., a zakończy się 31 marca 2015 r. Działania obejmują: wynagrodzenie prowadzących warsztaty (warsztaty: z tworzenia kwiatów z bibuły, wikliny papierowej, biżuterii), zakup materiałów na warsztaty, poczęstunek na warsztatach, wizyta w B. u garncarza i kowala (a w tym autokar i ubezpieczenie uczestników wyjazdu), zakup materiałów na wystawę i aprowizacja, zakup materiałów biurowych. Na podstawie przeprowadzonych warsztatów, wyjazdu do B. z możliwością przybliżenia tradycji i kultury ludowej regionu, pokazania wystawy o charakterze edukacyjnym, zakupionych materiałów oraz wykonanych usług, zostaną mieszkańcom Gminy P. przedstawione dawne, tradycyjne, zapomniane zawody. Zakupy w ramach projektu, w związku z którymi Stowarzyszenie M. występuje o uznanie podatku VAT jako koszt kwalifikowany przez podmiot przyznający dofinansowanie, obejmują: 1) koszt wynagrodzenia prowadzących warsztaty (warsztaty: z tworzenia kwiatów z bibuły, wikliny papierowej, biżuterii) 2) koszt zakupu materiałów na warsztaty, 3) koszt poczęstunków na warsztatach, 4) koszt wizyty w B. u garncarza i kowala (a w tym autokar i ubezpieczenie uczestników wyjazdu), 5) koszt zakupu materiałów na wystawę i aprowizacja, 6) koszt zakupu materiałów biurowych.
 3. „ „R..”, dofinansowany w ramach małych projektów (Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013), Projekt rozpoczął się 1 grudnia 2014 r., a zakończy się 31 marca 2015 r. Działania obejmują: zebranie informacji na stronę, projekt graficzny i wykonanie strony, projekt graficzny i druk ulotki, projekt graficzny i druk baneru. Na podstawie danych działań będzie umożliwione rozwinięcie turystyki i rekreacji na terenie Gminy P.
  Zakupy w ramach projektu, w związku z którymi Stowarzyszenie M. występuje o uznanie podatku VAT jako koszt kwalifikowany przez podmiot przyznający dofinansowanie, obejmują: 1) koszt zebrania informacji na stronę, 2) koszt projektu graficznego i wykonanie strony, 3) koszt projektu graficznego i druku ulotki, 4) koszt projektu graficznego i druku baneru.
  Obecnie Stowarzyszenie występuje do podmiotu przyznającego dofinansowanie z wnioskiem o płatność w celu uzyskania refundacji poniesionych w ramach projektu kosztów, w tym kosztów podatku VAT. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem (płatnikiem) podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Stowarzyszenie M. wykonując czynności związane z projektem działania ma możliwość odzyskania podatku VAT z urzędu skarbowego...
 2. Czy Stowarzyszenie M. występuje jako podatnik VAT w realizowanym projekcie...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Stowarzyszenie M. nie ma możliwości odzyskania VAT i nie występuje jako podatnik podatku VAT.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT, i kupując określone towary lub usługi konieczne do realizacji projektu, nie dokonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Nie będzie ich odsprzedawać, ani dopuszczać do obrotu lecz wykonywać czynności konieczne dla projektu. Nie może Stowarzyszenie odliczyć podatku VAT od zakupów, na podstawie art. 86 ust. 1, gdyż nie wykonuje czynności opodatkowanych. Stowarzyszenie nie jest także zarejestrowanym podatnikiem VAT. Stowarzyszenie nie ma możliwości otrzymania zwrotu różnicy podatku pomiędzy naliczonym a należnym. Stowarzyszenie nie jest również podatnikiem podatku VAT w realizowanym projekcie, gdyż kupując określone dobra i usługi nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Tym samym cały koszt podatku VAT w projekcie jest kosztem kwalifikowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o VAT”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z uwagi na treść cytowanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że podatnikiem podatku VAT jest osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przy czym przez działalność gospodarczą rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ponadto, z powyższych przepisów wynika także, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Stowarzyszenie jest niekomercyjną organizacją wspierającą przedsiębiorczość oraz lokalny rozwój społeczno-ekonomiczny regionu. Ponadto, w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., Stowarzyszenie realizuje trzy projekty w zakresie działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W związku z tym, Stowarzyszenie ponosi wydatki związane z zakupem towarów i usług, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy poprzez bezpłatny dostęp do nowych technologii i zasobów internetowych; przybliżą tradycję i kulturę ludową regionu, a także umożliwią rozwinięcie turystyki i rekreacji na terenie gminy.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, Stowarzyszenie nie występuje jako podatnik podatku VAT w związku z realizacją przedstawionych projektów, gdyż nie spełnia przesłanek wynikających z treści art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, ponieważ jest podmiotem – jak podkreśla we wniosku – nieprowadzącym działalności gospodarczej. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanymi projektami. Tym samym nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy o VAT wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż efekty powstałe w wyniku realizacji projektów pn. „M.”, „P.” oraz „R.” nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a dodatkowo Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Z uwagi na to, że Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, że nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, analiza pytania nr 2 stała się bezprzedmiotowa.

Końcowo należy zauważyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatnik podatku od towarów i usług
IPPP3/443-849/14-5/JF | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP3/4512-116/15/BJ | Interpretacja indywidualna

stowarzyszenia
IPPP1/4512-10/15-2/JL | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.