IPPP2/4512-482/15-2/JO | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia i uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPPP2/4512-482/15-2/JOinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. odliczenie podatku
 3. parafia
 4. podatek naliczony
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015, poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Parafia jest jednostką organizacyjną kościoła, posiada osobowość prawną co wynika z art. 5 i 7 ustawy z dnia 7 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r., Nr 29, poz. 154 ze zm.). Nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie figuruje w ewidencji płatników podatku od towarów i usług, nie jest podatnikiem VAT. Parafia jest realizatorem/beneficjentem działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla działania w ramach Osi 4 programu obszarów terenów wiejskich na lata 2007-2013. Jest zobowiązana do przedłożenia z wnioskiem o płatność, interpretacji indywidualnej w zakresie interpretacji prawa podatkowego wydanej przez właściwy organ upoważniony - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (beneficjent składa do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych podatek VAT). Zrealizowany projekt pn. „Zakup instrumentów oraz historycznego umundurowania dla Y.” polegał na wykonaniu w następujących zadań:

 1. Zakupieniu sprzętu muzycznego i historycznych strojów dla członków orkiestry zgodnie z zestawieniem finansowo- rzeczowym;
 2. Przeprowadzeniu w okresie styczeń-luty 2015 r. 10-cio dniowych warsztatów muzycznych dla 30 osób. Warsztaty odbywały się w budynku parafialnym i prowadzone były w ramach usług świadczonych nieodpłatnie przez wykwalifikowanego nauczyciela (kapelmistrza) muzyki (10 dni x 3 godz. = 30 r-g). Podczas warsztatów orkiestra nabywała umiejętności gry na nowych instrumentach - w przypadku osób grających na nowo zakupionym saksofonie barytowym, saksofonie altowym, trąbce i klarnecie, w przypadku pozostałych osób umiejętności odpowiedniej gry z razem z nowymi instrumentami. Warsztaty podzielone były na zajęcia indywidualne dla osób grających na nowych instrumentach - 1 godzina dla każdego instrumentu i zajęcia wspólne dla wszystkich - 6 godzin,
 3. Organizacja otwartej imprezy kulturalnej - koncertu promocyjno-integracyjnego Y. połączonego z promocją lokalnej sztuki ludowej. Zadania wykonane były przez 5 osób w ramach prac świadczonych nieodpłatnie.

Składając wniosek o przyznanie pomocy Parafia złożyła oświadczenie o kwalifikowalności VAT, które skutkuje tym, że VAT jest w przypadku realizacji jej projektu wydatkiem kwalifikowalnym. Parafia nie może w żaden sposób odzyskać podatku VAT. Projekt jest zrealizowany przez wnioskodawcę. Parafia nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji Vat-7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W związku z przedstawioną sytuacją Parafia zwraca się z zapytaniem, czy w przypadku realizacji projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla działania w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy przyznania pomocy zawartej z Samorządem Województwa pn. „Zakup instrumentów oraz historycznego umundurowania dla Y.” przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją opisanego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z istniejącą sytuacją prawną Parafia - beneficjent działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla działania "X" w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, który nie ma możliwości odzyskania tego podatku, w przypadku przedstawionego stanu faktycznego Parafii nie przysługuje prawo do odliczania i zwrotu kosztu podatku od towaru i usług poniesionego w związku z realizowanym projektem. Parafia uważa, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zmianami) obniżone kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione są od zakupu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W omawianej sytuacji (realizacji projektów) nie występuje związek ze sprzedażą opodatkowaną. W takiej sytuacji nie będzie spełniony warunek dający Parafii prawo obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizowanym projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą , podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną kościoła, która posiada osobowość prawną co wynika z art. 5 i 7 ustawy z dnia 7 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r., Nr 29, poz. 154 ze zm.). Nie prowadzi działalności gospodarczej, nie figuruje w ewidencji płatników podatku od towarów i usług, nie jest podatnikiem VAT. Wnioskodawca jest realizatorem/beneficjentem działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla działania „X” w ramach Osi 4 programu obszarów terenów wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Zakup instrumentów oraz historycznego umundurowania dla Y.” polegającym na wykonaniu w następujących zadań:

 1. Zakupieniu sprzętu muzycznego i historycznych strojów dla członków orkiestry zgodnie z zestawieniem finansowo- rzeczowym;
 2. Przeprowadzeniu w okresie styczeń-luty 2015 r. 10-cio dniowych warsztatów muzycznych dla 30 osób. Warsztaty odbywały się w budynku parafialnym i prowadzone były w ramach usług świadczonych nieodpłatnie przez wykwalifikowanego nauczyciela (kapelmistrza) muzyki (10 dni x 3 godz. = 30 r-g). Podczas warsztatów orkiestra nabywała umiejętności gry na nowych instrumentach - w przypadku osób grających na nowo zakupionym saksofonie barytowym, saksofonie altowym, trąbce i klarnecie, w przypadku pozostałych osób umiejętności odpowiedniej gry z razem z nowymi instrumentami. Warsztaty podzielone były na zajęcia indywidualne dla osób grających na nowych instrumentach - 1 godzina dla każdego instrumentu i zajęcia wspólne dla wszystkich - 6 godzin;
 3. Organizacji otwartej imprezy kulturalnej - koncertu promocyjno-integracyjnego Y. połączonego z promocją lokalnej sztuki ludowej. Zadania wykonane były przez 5 osób w ramach prac świadczonych nieodpłatnie.

Wnioskodawca wskazał również, że w omawianej sytuacji nie występuję związek ze sprzedażą opodatkowaną.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia zwrotu podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „Zakup instrumentów oraz historycznego umundurowania dla Y.”, ponieważ Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Ponadto należy zauważyć, że pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.