IPPP2/4512-453/15-7/JO/AO | Interpretacja indywidualna

Możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPPP2/4512-453/15-7/JO/AOinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. odliczenie podatku
 3. podatek naliczony
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015, poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2015 r. (data wpływu 19 maja 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 26 maja 2015 r. (data wpływu 8 czerwca 2015 r.) oraz pismem z dnia 8 czerwca 2005 r. (data wpływu 18 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu. Wniosek został uzupełniony pismem Strony z dnia 26 maja 2015 r. (data wpływu 27 maja 2015 r.) oraz pismem z dnia 8 czerwca 2005 r. (data wpływu 18 czerwca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Związek działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz statutu związku. Do celów szczegółowych działania Związku należy m. in. działalność szkoleniowo doradcza.

W 2014 r. Związek wstąpił do konsorcjum realizującego projekty szkoleniowe w ramach programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 111. Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie, leśnictwie.

W związku z tym nabywa usługi związane z realizacją szkoleń. Szkolenia są nieodpłatne dla uczestników.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 26 maja 2015 r. oraz z dnia 8 czerwca 2015r. Wnioskodawca dodatkowo wyjaśnił:

Związek nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie posiada również majątku, z którego mógłby czerpać zyski (np. nieruchomości). Źródłami finansowania funkcjonowania organizacji są:

 • dobrowolne wpłaty na cele statutowe organizacji;
 • w ubiegłych latach – dotacja z budżetu państwa służąca dofinansowaniu kosztów uczestnictwa krajowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej;
 • środki finansowe pozyskiwane przez Związek na konkretne projekty o charakterze społecznym (np. wypoczynek letni dla dzieci rolników współfinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników), promocyjnym (np. promocja spożycia różnych produktów rolnych ze środków funduszy promocji administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego), edukacyjno-szkoleniowym (np. konferencje współfinansowane ze środków instytucji publicznych, takich jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; szkolenia dla rolników z zakresu BHP współfinansowane ze środków FSUSR).

Konsorcjum, o którym mowa, zostało utworzone przez 4 podmioty: Szkoła , Związek (jako lider), Fundacja oraz Firma Konsultingowa. Konsorcjum działa na zasadzie formalnego, ale zachowującego zupełną odrębność podmiotów porozumienia. W wyniku podziału partnerów wynikło, że projekt będzie w praktyce realizowany przez 2 podmioty: Związek i Fundację, i tylko one ponoszą koszty w ramach projektu. Lider konsorcjum przekazuje środki od instytucji pośredniczącej do pozostałych partnerów w formie zaliczki. Z kolei każdy partner konsorcjum realizuje będące po jego stronie zadania zgodnie z własnymi wewnętrznymi procedurami.

Związek nie jest więc czynnym płatnikiem podatku VAT i w zakresie realizacji przedmiotowego projektu nie ma możliwości uzyskania zwrotu tego podatku.

Ponadto w piśmie z dnia 8 czerwca 2015 r. Strona wskazała, że projekt finansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a realizowane w jego zakresie czynności i ponoszone wydatki nie służą prowadzeniu czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy – w związku z faktem, iż VAT zostanie uznany za koszt kwalifikowany projektu tylko w przypadku braku możliwości uzyskania zwrotu uiszczonego podatku – Związek ma możliwość uzyskania zwrotu uiszczonego podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Związek Zawodowy realizując cele statutowe nie ma możliwości uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku VAT.

Mając powyższe na uwadze, VAT należy uznać za koszt kwalifikowany projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą , podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Z opisu sprawy wynika, że Związek działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz statutu związku. Do celów szczegółowych działania Związku należy m. in. działalność szkoleniowo doradcza. Związek nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie posiada również majątku, z którego mógłby czerpać zyski (np. nieruchomości). Źródłami finansowania funkcjonowania organizacji są:

 • dobrowolne wpłaty na cele statutowe organizacji;
 • w ubiegłych latach – dotacja z budżetu państwa służąca dofinansowaniu kosztów uczestnictwa krajowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej;
 • środki finansowe pozyskiwane przez Związek na konkretne projekty o charakterze społecznym (np. wypoczynek letni dla dzieci rolników współfinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników), promocyjnym (np. promocja spożycia różnych produktów rolnych ze środków funduszy promocji administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego), edukacyjno-szkoleniowym (np. konferencje współfinansowane ze środków instytucji publicznych, takich jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; szkolenia dla rolników z zakresu BHP współfinansowane ze środków FSUSR).

W 2014 r. Związek wstąpił do konsorcjum realizującego projekty szkoleniowe w ramach programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 111. Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie, leśnictwie. W związku z tym nabywa usługi związane z realizacją szkoleń, które są nieodpłatne dla uczestników. Związek jest podmiotem uprawnionym do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług. Związek nie jest więc czynnym płatnikiem podatku VAT i w zakresie realizacji przedmiotowego projektu nie ma możliwości uzyskania zwrotu tego podatku. Ponadto, przedmiotowy projekt finansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a realizowane w jego zakresie czynności i ponoszone wydatki nie służą prowadzeniu czynności opodatkowanych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz usługi zakupione w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu szkoleniowego w ramach programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 111, szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie, leśnictwie, ponieważ Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto należy zauważyć, że pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z tym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.