IPPP2/4512-316/15-2/AOg/AO | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego zawartego w cenie dokonanych zakupów towarów i usług, w tym w szczególności w ramach projektu
IPPP2/4512-316/15-2/AOg/AOinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. projekt
  3. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego zawartego w cenie dokonanych zakupów towarów i usług, w tym w szczególności w ramach projektu unijnego, tzw. małego projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego zawartego w cenie dokonanych zakupów towarów i usług, w tym w szczególności w ramach projektu unijnego tzw. małego projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Sprzedaż dokonywana przez Stowarzyszenie, zarówno w poprzednim, jak i w bieżącym roku podatkowym, nie przekracza limitów określonych w art. 113 UVAT i w związku z tym Stowarzyszenie z mocy prawa korzysta ze zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców. Stowarzyszenie dokonuje zakupów towarów i usług, w tym takich, w których cenie zawarty jest podatek naliczony. Zakupy dokonywane są między innymi w ramach i w związku z realizacją projektu unijnego, tzw. małego projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek naliczony zawarty w cenie dokonanych zakupów towarów i usług, w tym w szczególności w ramach projektu unijnego, tzw. małego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na to, iż Stowarzyszenie jest podatnikiem VAT zwolnionym podmiotowo na podstawie art. 113 UVAT i nie dokonuje czynności opodatkowanych, w świetle regulacji zawartej w art. 86 ust. 1 oraz art. 88 ust 4 UVAT nie ma możliwości odzyskiwania podatku VAT naliczonego zawartego w cenie zakupionych towarów i usług. Stowarzyszenie jest bowiem podatnikiem VAT zwolnionym, a dokonywane przez Stowarzyszenie czynności nie są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. W konsekwencji tego, Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego zwartego cenie zakupionych towarów i usług, co wynika z art. 86 ust.1 UVAT (zgodnie z którym prawo do odliczenia przysługuje jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a Stowarzyszenie takich nie wykonuje) i art. 88 ust. 4 UVAT (zgodnie z którym prawo do odliczenia przysługuje jedynie zarejestrowanym podatnikom VAT czynnym, a Stowarzyszenie nie ma takiego statusu, jest bowiem podatnikiem VAT zwolnionym). Podsumowując, Stowarzyszenie nie ma żadnej możliwości odzyskania podatku naliczonego zawartego w cenie zakupionych towarów i usług, w tym w szczególności w ramach projektu unijnego, tzw. małego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art . 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art . 114, art . 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, wynika że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art . 87 ustawy o VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art . 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

W myśl art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Natomiast z art. 113 ust. 9 wynika, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. takich czynności których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Ze stanu faktycznego wynika, że sprzedaż dokonywana przez Wnioskodawcę, zarówno w poprzednim, jak i w bieżącym roku podatkowym, nie przekracza limitów określonych w art. 113 ustawy o VAT i w związku z tym Stowarzyszenie z mocy prawa korzysta ze zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców. Wnioskodawca dokonuje zakupów towarów i usług, w tym takich, w których cenie zawarty jest podatek naliczony. Zakupy dokonywane są między innymi w ramach i w związku z realizacją projektu unijnego, tzw. małego projektu.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego uwarunkowane jest spełnieniem określonych przesłanek. Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, jeżeli towary i usługi mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego stosuje się do zarejestrowanych, czynnych podatników VAT. W omawianej sprawie Wnioskodawca tych warunków nie spełnia. Towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę, między innymi w ramach realizacji projektu unijnego, nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Jak wskazano we wniosku Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ustawy o VAT – nie jest więc czynnym podatnikiem VAT. Wobec braku spełnienia przesłanki dotyczącej związku nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu podatku na zasadach przewidzianych w art. 87 ustawy o VAT.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego zawartego w cenie nabywanych towarów i usług, w tym towarów i usług nabywanych w ramach realizacji projektu unijnego tzw. małego projektu.

Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-239/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP3/4512-284/15/AŚ | Interpretacja indywidualna

stowarzyszenia
IPPP1/4512-298/15-4/IGo | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.