IPPP2/4512-27/15-2/BH | Interpretacja indywidualna

Efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Instytut do czynności opodatkowanych VAT, zatem Instytutowi nie przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług nabytych w celu realizacji tego Projektu.
IPPP2/4512-27/15-2/BHinterpretacja indywidualna
  1. konsorcjum
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu dokonanych zakupów związanych z realizacją umowy Konsorcjum – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu dokonanych zakupów związanych z realizacją umowy Konsorcjum.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest instytutem badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r., o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 96 poz. 618 z późn. zm) oraz zatwierdzonego Statutu. Instytut jest jednostką organizacyjną, wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno - finansowym, posiadającym osobowość prawną, która prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, prace wdrożeniowe i usługowe w zakresie biotechnologii i technologii rolno-spożywczej. W ramach swojej działalności Instytut podejmuje kompleksowe i interdyscyplinarne zadania oferując przedsiębiorstwom przemysłowym, instytucjom, urzędom administracji państwowej - wyniki prac badawczo-rozwojowych, licencje i „know-how”, ekspertyzy, opinie, recenzje, a także doradztwo, konsultacje i szkolenia.

Instytut jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W roku 2015, w ramach zawiązanego Konsorcjum, którego Instytut jest liderem rozpocznie realizację projektu w ramach Programu Badań Stosowanych. Skład konsorcjum utworzonego na czas realizacji projektu został starannie dobrany w celu zapewnienia maksymalnych efektów z realizacji projektu. W skład konsorcjum wchodzą jednostki naukowe oraz przedsiębiorca.

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie urządzenia do obiektywnej, wizyjnej oceny jakości tusz wieprzowych. Opracowane założenia konstrukcyjne stanowiska będą podstawą do budowy w ramach projektu prototypu automatycznego stanowiska klasyfikacyjnego.

Projekt umowy Konsorcjum zakłada, że powstałe w toku realizacji projektu wyniki badań naukowych pozostaną własnością członka konsorcjum, który je opracował, natomiast rozwiązania mające cechy wynalazków, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, projekty, rozwiązania mające cechy utworu w rozumieniu prawa autorskiego, know-how, jak i również rozwiązania bezpośrednio z nich wynikające pozostaną własnością członka konsorcjum proporcjonalnie w stosunku do wkładu poszczególnych Partnerów w jego realizację.

Partnerzy zobowiązują się uzgodnić zasady wspólnego utrzymania, ochrony wytworzonej własności intelektualnej, w tym zakresie zobowiązują się zawrzeć między sobą odrębną umowę.

Po zakończeniu realizacji projektu wytworzony prototyp urządzenia zostanie oddany do używania na czas nieoznaczony członkowi konsorcjum - przedsiębiorcy. Przedsiębiorca nie jest uprawniony do oddania prototypu urządzenia do odpłatnego używania lub użyczenia jakiemukolwiek innemu podmiotowi i zobowiązuje się używać prototyp urządzenia zgodnie z jego celem i przeznaczeniem.

Instytut zgodnie z harmonogramem realizuje w projekcie między innymi prace badawcze w celu opracowania struktury populacji trzody chlewnej w Polsce, opracowuje prototyp urządzenia oraz rozpocznie procedurę patentową. W celu realizacji ww. zadań będzie dokonywał zakupów towarów i usług oraz ponosił koszty wynagrodzeń zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu, Instytut nie planuje wykorzystywania efektów projektu do czynności opodatkowanych VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Instytutowi będzie przysługiwało w całości lub części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji opisanego projektu badawczego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Instytutu, jednostce nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku VAT należnego o całą kwotę podatku naliczonego wynikających z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji opisanego projektu badawczego. Ustawa o VAT ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się, tym, że aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnik nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystywane na potrzeby działalności opodatkowanej, istotna jest intencja nabycia. Neutralność VAT, wyrażającą się w prawie do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego, związanego z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu V AT, jest podstawą tego podatku.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT- w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust 17 i 19 oraz art. 124. Z cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył również mechanizmy, które nakazują podatnikowi korektę podatku naliczonego w przypadku, gdyby dokonane przez niego odliczenie podatku z tytułu zrealizowanych zakupów okazało się w przyszłości z różnych względów nieuzasadnione.

Projekt umowy Konsorcjum zakłada, że powstałe w toku realizacji projektu wyniki badań naukowych pozostaną własnością członka konsorcjum, który je opracował, natomiast rozwiązania mające cechy wynalazków, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, projekty, rozwiązania mające cechy utworu w rozumieniu prawa autorskiego, know-how, jak i również rozwiązania bezpośrednio z nich wynikające pozostaną własnością członka konsorcjum proporcjonalnie w stosunku do wkładu poszczególnych Partnerów w jego realizację.

Partnerzy zobowiązują się uzgodnić zasady wspólnego utrzymania, ochrony wytworzonej własności intelektualnej, w tym zakresie zobowiązują się zawrzeć między sobą odrębną umowę.

Po zakończeniu realizacji projektu wytworzony prototyp urządzenia zostanie oddany do używania na czas nieoznaczony członkowi konsorcjum - przedsiębiorcy. Przedsiębiorca nie jest uprawniony do oddania prototypu urządzenia do odpłatnego używania lub użyczenia jakiemukolwiek innemu podmiotowi i zobowiązuje się używać prototyp urządzenia zgodnie z jego celem i przeznaczeniem.

Towary zakupione przez Instytut w ramach projektu zostaną w całości zużyte w trakcie jego realizacji. Zakupy towarów i usług dotyczyć będą wyłącznie części projektu wykonywanego wyłącznie przez Instytut i nie będą przekazywane członkom Konsorcjum. Podmiotem figurującym jako nabywca towarów usług w fakturach dokumentujących zakupy dokonywane w ramach realizacji projektu będzie Instytut, a efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Instytut do czynności opodatkowanych VAT, zatem Instytutowi nie przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług nabytych w celu realizacji projektu i podatek naliczony należy traktować jako koszt kwalifikowalny w realizowanym projekcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.