IPPP2/4512-229/15-2/DG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w odniesieniu do realizowanej operacji pn.: „Nocleg w domku” w ramach Osi 4 PROW 2007-2013 Działania „Małe projekty" Wnioskodawczyni - ma możliwość odliczenia podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z realizacją projektu „Nocleg w domku” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z realizacją projektu „Nocleg w domku ”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawczyni będzie realizowała 1 projekt w ramach Osi 4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działania „Małe projekty” pn. „Nocleg w domku”.

Operacja nr 1 polega na budowie domku letniskowego.

Wyżej wymieniona inwestycja ma na celu stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji turystów.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą od dnia 1 czerwca 2013 r. pod nazwą: „G.” w zakresie: przeważająca działalność gospodarcza - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych i pola namiotowe), 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie, 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 64.91.Z - Leasing finansowy, 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów, 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 65.12.Z - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, 66.29.Z, 66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami, 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki, 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację.

Wnioskodawczyni nie jest czynnym podatnikiem VAT (wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekracza łącznie w poprzednim i bieżącym roku podatkowym kwoty 150 000 zł). Za rok 2014 była to wartość przychodu 8.003,00 zł.

Zakup towarów i usług w ramach realizacji projektu będzie udokumentowany fakturami VAT wystawionymi na działalność „G.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do realizowanej operacji pn.: „Nocleg w domku” w ramach Osi 4 PROW 2007-2013 Działania „Małe projekty” Wnioskodawczyni - ma możliwość odliczenia podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 113 ust. 1 - zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł, oraz fakt, że jej roczna wartość sprzedaży nie osiąga progu 150.000 zł, (za rok 2014 była to wartość przychodu 8.003,00 zł) powodują, że działalność gospodarcza „G.” tj. Wnioskodawczyni nie jest płatnikiem VAT.

W związku z powyższym realizując operację pn.: „Nocleg w domku” w ramach Osi 4 PROW na lata 2007-2013 Działania „Małe projekty” Wnioskodawczyni nie będąc płatnikiem VAT nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od planowanej inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma miejsca w rozpatrywanej sprawie).

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni pozyskała środki w ramach Osi 4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na realizację projektu pn. „Nocleg w domku”. Realizowany projekt polega na budowie domku letniskowego.

Inwestycja ta ma na celu stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji turystów.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą od dnia 1 czerwca 2013 r. i korzysta ze zwolnienia podmiotowego zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy.

Przedmiotem wątpliwości Strony jest, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług dotyczących realizowanego projektu.

W rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu. Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a zatem dokonane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawczynię do wykonywania czynności opodatkowanych generujących podatek należny.

W konsekwencji Wnioskodawczyni nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług poniesione w związku z realizowanym projektem.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.